Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
UUSIMU2020

Hakemusnumero: 301216
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Alkamispäivämäärä 4.5.2015 Päättymispäivämäärä 30.12.2016

Hankkeen sisältö
Projektin tavoitteena on uusia ja päivittää KRAO simulaattorien vanhentuneet sähköveturi SR1 ajopöydät (6 kpl) ja ohjelmistot vastaamaan koulutuskäytössä niitä vaatimuksia, mitä EU veturinkuljettajadirektiivi 2007/59/EY ja Trafin kuljettajakoulutusmääräys Trafi14723/03.04.02.13/2010 sekä ajantasaiset, nykyaikaiset kuljettajakoulutukset vaativat. Simulaattoreiden uusiminen mahdollistaa koulutusohjelmien/- tapahtumien päivittämisen opetuskäyttöön vastaamaan Liikenneviraston tuotantokäytössä olevia ohjelmistoja, jotka ovat välttämättömiä kuljettajan ammattiosaamisen kannalta (autenttisuus). Näistä tärkeimpänä keväällä 2015 käyttöönotettava ETJ2 (junaliikenteen ennakkotietojärjestelmä) hankkeen veturipääte (Kuljettajan päätelaite Kupla, sähköinen aikataulu ja ennakkoilmoitus tiedot junille). Tämän lisäksi oppilaitoksen tarkoituksena on laajentaa myöhemmin opetuskäytössä olevien simulaattoreiden yhteensopivuus liikenteenohjaajakoulutuksen kanssa. Tämä puolestaan mahdollistaa EcoDrive toimintamallin opetuksen jo kuljettajakoulutuksen alkuvaiheessa.
KRAO hankkii 6 (kuusi) uutta kuljettajakoulutuksen ajopöytää opetuskäyttöön.
KRAO saavuttaa uushankinnalla ajantasaisen kuljettajakoulutuksen opetusympäristön, joka vastaa valtakunnallisesti niihin tarpeisiin, mitä rautatieoperaattorit ja viranomaiset vaativat kuljettajakoulutukselta .
Hankinnalla ja oppimisympäristön päivityksellä saavutetaan ne laatukriteerit ja oppimistavoitteet, mitä rautateiden liikenneturvallisuustehtävien koulutuksilta vaaditaan.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kouvolan
Kunnat: Kouvola

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 233 572 €
2 Ostopalvelut 50 000 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 480 000 €
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 56 058 €
Kustannukset yhteensä 819 630 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 819 630 €

Rahoitus, Yhteensä €, Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 573 741 € (70%)
2 Kuntien rahoitus 0 0
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 245 889 € (30%)
Rahoitus yhteensä 819 630 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Tarve oppimisympäristön kehittämiseksi ajantasaisen koulutuksen vaatimusten mukaiseksi on perusteltu. Hanke sopii eritystavoitteeseen 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta, mutta kyseinen erityistavoite ei ollut haussa tällä hakukierroksella. Kymenlaakson Liitto on edellisellä ohjelmakaudella rahoittanut Kouvolan seudun ammattiopiston rautatiealan koulutuksessa tarvittavien simulaattoreiden  ja ohjelmistopäivitysten hankintaa.

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Harri Kivelä poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle UuSimu2020 -hankkeen hylkäämistä ja että hanketta ei osarahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta eikä hankkeelle kohdisteta haettua EAKR- ja valtion rahoitusta.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------------------------------------