Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
KAASURENESANSSI - UUSIUTUVIIN ENERGIALÄHTEISIIN PERUSTUVA KAASUMAAKUNTA (ESISELVITYS)

Hakemusnumero: 301158
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Kouvola Innovation Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Alkamispäivämäärä 1.9.2015 Päättymispäivämäärä 31.12.2016

Hankkeen sisältö
Kaasurenesanssi-hanke edistää kaasumaisten uusiutuvien liikennepolttoaineiden tietoutta sekä käyttöä, ja siinä luodaan toimintamalliympäristö kaasumaisten uusiutuvien liikennepolttoaineiden ympärille Kymenlaaksoon. Toimintamallin avulla kartoitetaan asiasta kiinnostuneet yritykset Kymenlaaksossa. Näin hanke tukee uusiutuvaan polttoaineeseen liittyvien uusien tuotteiden, prosessien ja palveluiden kaupallistamista ja edistää yritysten sijoittumista, investointiedellytyksiä sekä uuden liiketoiminnan luomista Kymenlaakson alueelle.

Hanke tukee kaasumaisten uusiutuvien liikennepolttoaineiden t&k-toimintaa tutkimalla vedyn käyttöä hiilidioksidin talteenotossa. Tutkimuksen pohjalta pyritään löytämään uusia tuotteita, prosesseja tai palveluita, joiden avulla parannetaan energiatehokkuutta ja edistetään kasvihuonekaasujen vähenemistä.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan
Kunnat: Hamina, Kotka, Kouvola

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 137 032 €
2 Ostopalvelut 30 000 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 32 888 €
Kustannukset yhteensä 199 920 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 199 920 €

Rahoitus, Yhteensä €, Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 139 944 € (70%)
2 Kuntien rahoitus 59 976 € (30%)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 199 920 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke tukee rakennerahasto-ohjelman tavoitetta vähähiilisyydestä ja uusista ratkaisuista. Biopolttoaineiden osuus Kymenlaakson liikenteessä on pieni ja liikenteen päästöjen odotetaan edelleen kasvavan ja vaikuttavan elinympäristöihin kielteisesti. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on tutkinut biokaasun ajoneuvokäyttöön siirtymisen kustannus- ja ympäristövaikutuksia edellisellä ohjelmakaudella BILIKA -hankkeissa. Kaasurenesanssi-hanke on tarpeellinen, mutta esiselvitykseksi kustannuksiltaan erittäin suuri.

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen. Hankkeen kustannusten karsimisesta tulee neuvotella hakijan kanssa.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Jussi Lehtinen ja Harri Kivelä poistuivat paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Kaasurenesanssi - uusiutuviin energialähteisiin perustuva kaasumaakunta -esiselvityshankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 69 788 euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------------------------------------