Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
RESURSSITEHOKKAAT TEOLLISET SYMBIOOSIT

Hakemusnumero: 301156
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kouvola Innovation Oy
Osatoteuttajat: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (KYAMK) Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Alkamispäivämäärä 1.1.2016 Päättymispäivämäärä 30.6.2018

Hankkeen sisältö
Hanke pohjautuu Resurssitehokkuuspalvelu - Teollisuuden joustava uudistaminen hankkeeseen, jossa kehitetään ja pilotoidaan uudenlaista valtakunnallista palvelumallia aluetasolla. (teollisetsymbioosit.fi) Kouvola Innovation Oy:llä ja Motivalla on yhteistyösopimus kansallisen teolliset symbioosit ohjelman osalta (FISS-toiminta). Resurssitehokkaat teolliset symbioosit -hankkeeseen mukaan otetaan toimenpiteitä, jotka on tarkoituksella rajattu vuoden 2015 kehitys- ja pilotointivaiheen ulkopuolelle. Toiminnan jatkaminen, syventäminen ja laajentaminen on välttämätöntä, jotta saadaan paras hyöty ja tulos uuden resurssitehokkuuspalvelumallin ja kiertotalouden edistämisen kannalta. Uuden mallin kehittäminen ja soveltaminen käytäntöön vaatii pitkäjänteisyyttä yritysten sitouttamiseksi toimintaan.

Resurssitehokkaat teolliset symbioosit -hankkeessa laajennetaan resurssitehokkuuspalvelumallia kattamaan myös energiavirtoja materiaalivirtojen lisäksi. Palvelumallin laajentuessa hankkeeseen osallistuu (Motivan lisäksi) myös KYAMK, jonka osaamista ja tietotaitoa hyödynnetään erityisesti energiavirtojen kartoittamisen ja hyödyntämisen osalta. Hankkeen tavoitteena on parantaa Suomen, Kymenlaakson ja pk-yritysten kilpailukykyä tukemalla ja edistämällä resurssiviisaiden ja energiatehokkaampien teknologioiden ja innovaatioiden kehittämistä ja käyttöönottoa resurssitehokkuuspalvelun avulla.

Hankkeessa työstetään pilotointivaiheessa havaittuja teollisten symbioosien alkuja eteenpäin ja keskitytään uudenlaisten ja innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoon. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan yrityksiä vähähiilisen liiketoiminnan kasvupotentiaalin tunnistamisessa ja edistetään vähähiilisten ratkaisujen syntymistä ja käyttöönottoa. Energia- ja materiaalitehokkuuden edistämisessä Resurssitehokkaat teolliset symbioosit -hankkeella tuetaan toimia, jotka edistävät ilmastovaikutuksia vähentävien tuotantoprosessien, toimintamallien ja tuotteiden t&k&i-toimintaa sekä liiketoimintaa.

Hankkeessa keskeisessä osassa on vähähiilisten yritysklustereiden kehittäminen ja uudenlaisten yhteistyömuotojen syntymisen tukeminen. Erityisen tärkeää on saada entisille suurteollisuuden alueille (ns. brownfield) uutta, kestävää liiketoimintaa, esimerkiksi Myllykosken paperitehtaan alue, Kymintehtaan alue. Lisäksi Voikkaa, Hyötyvirta, Tehola-Kullasvaara ja Anjalankosken Biosampo ovat tarkasteltavia kohteita.

Hankkeen aikana on toteutettu kansallisen FISS-mallin mukaisia toimenpiteitä ja Kinno on toiminut alueellisena koordinaattorina. Hankkeen avulla on edistetty materiaali- ja energiatehokkuutta ja yritysryhmiä ja klustereita on koottu hyödyntämään teollisten symbioosien mahdollistamia synergiaetuja. Hankkeessa on kehitetty uusiutuviin energiaratkaisuihin ja energia- ja materiaalitehokkaisiin ratkaisuihin perustavaa liiketoimintaa. Hankkeen tuloksena yritykset ja alue ovat siirtyneet hallitusti kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa ja kiertotaloutta. Kymenlaakso mielletään entistä paremmin edistyneenä uusien menettelytapojen kehittäjänä ja soveltajana.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kouvolan
Kunnat: Kouvola

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 310 484 €
2 Ostopalvelut 90 000 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 74 517 €
Kustannukset yhteensä 475 001 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 475 001 €

Rahoitus, Yhteensä €, Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 332 502 € (70%)
2 Kuntien rahoitus 142 499 € (30%)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 475 001 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke tukee hyvin yhdyskuntien ja yritysten vähähiilisiä ratkaisuja sekä alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä koskevia verkostoja ja yhteistyömuotoja. Resurssitehokkaat teolliset symbioosit -hanke on osa Suomen laajempaa kiertotalouden kehittämisen kokonaisuutta. Hanke on jatkoa käynnissä olevalle Resurssitehokkuuspalvelu - Teollisuuden joustava uudistuminen hankkeelle, jossa kehitetään ja pilotoidaan uudenlaista valtakunnallista palvelumallia aluetasolla. 

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen. Kustannusten karsimisesta neuvotellaan hakijan kanssa.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Harri Kivelä ja Jussi Lehtinen poistuivat paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Resurssitehokkaat teolliset symbioosit-hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 332 502 euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------------------------------------