Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
TERMINAALITOIMINNOT ENERGIATEHOKKAASSA PUUTAVARALOGISTIIKASSA

Hakemusnumero: 301180
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Metsäteho Oy
Osatoteuttajat: Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Alkamispäivämäärä 1.8.2015 Päättymispäivämäärä 1.4.2017

Hankkeen sisältö
Hankkeessa kehitetään puutavaraterminaalien moderneja ja kustannustehokkaita konsepteja sekä tunnistetaan nykyisten terminaalien ja kuormauspaikkojen kehittämistarpeita. Lisäksi laaditaan ehdotus puutavaraterminaalien verkostoksi Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueelle. Hankkeella edistetään usein hyvin pienien kuljetusyritysten edellytyksiä ja valmiuksia investoida ja kehittää puutavaraterminaaleja. Tarpeiden mukaisella puutavaraterminaalien verkostolla parannetaan alueen aines- ja energiapuulogistiikan kustannus- ja energiatehokkuutta sekä tehostetaan kotimaisen puun käyttöä kysynnän kasvaessa tuotanto- ja voimalainvestointien myötä.

Hankkeen kokonaiskesto on noin 1,5 vuotta ja sen keskeiset työvaiheet ovat: 0. Projektin käynnistäminen ja ohjausryhmän kokoaminen, 1. Nykytilaselvitys terminaali- ja kuormapaikkaverkostosta, 2. Kuljetusyrittäjien ja lastinantajien tarvehaastattelut ja -analyysit, 3. Terminaalikonseptien ja -verkostomallien vertailu (mm. simuloimalla) 4. Kehittämismahdollisuuksien arviointi sidosryhmätyöpajoissa, 5. Suositukset terminaaliverkostoksi, yhteistyössä laadittu toimenpideohjelma, 6. Raportointi ja tiedotus.

Hankkeen merkittäviä positiivisia vaikutuksia ovat mm. logistiikan kehittyminen ja sen ympäristövaikutusten vähentyminen, uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyminen sekä uusien palveluiden kehittäminen. Tarkasteltavien terminaalimallien vaikutuksia (horisontaaliset periaatteet) vertaillaan osana työvaihetta 3.

Hankkeen tutkimusosapuolet hyödyntävät hankkeessa jo olemassa olevaa tutkimustietoa puutavaraterminaaleihin liittyen (Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Metsäteho Oy ovat mukana mm. TEKES-rahoitteisessa BEST-hankkeessa, jossa tutkitaan energiapuun logistiikka- ja terminaalimalleja). Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä myös ruotsalaisten tutkijoiden kanssa. Lisäksi hankkeessa on tarpeen tehdä lisätutkimusta, jotta tietopohja on alueellisten tarpeiden kannalta riittävä toimenpide-ehdotusten laatimiseksi.

Hankkeen päätavoitteena on luoda konkreettinen (mutta yksittäisiin tahoihin kohdistamaton) terminaaliverkoston kehittämis- ja investointiehdotus juuri paikallisten olosuhteiden, tarpeiden ja edellytysten pohjalta. Hanke generoi yhteistyötä logistiikkaketjun eri toimijoiden ja viranomaisten välille, jotta laadittavalla ehdotuksella olisi mahdollisimman laaja tuki ja hyväksyttävyys.

Hankkeen pitkän aikajänteen tavoitteena ovat uudet ja kehittyneet puutavaran terminaalipalvelut ja niiden uudet työpaikat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella. Terminaalit parantavat myös aines- ja energiapuun huoltovarmuutta.

Hankkeen aikana tuotetaan julkista tutkimus- ja tiedotusaineistoa, joka on projektiin osallistuvien mutta myös muiden tahojen vapaasti käytettävissä.

Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso, Etelä-Karjala
Seutukunnat: Imatran, Kotkan-Haminan, Kouvolan, Lappeenrannan
Kunnat: Imatra, Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Rautjärvi

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 192 000 €
2 Ostopalvelut 0
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 6 000 €
6 Flat rate 46 080 €
Kustannukset yhteensä 244 080 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 244 080 €

Rahoitus, Yhteensä €, Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 145 772 € (59,7%)
2 Kuntien rahoitus 10 000 € (4,1%)
3 Muu julkinen rahoitus 18 308 € (7,5%)
4 Yksityinen rahoitus 70 000 € (28,7%)
Rahoitus yhteensä 244 080 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Metsäteho Oy:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston hankkeessa kehitetään puutavaraterminaalien toimintamalleja sekä selvitetään kehittämistarpeita. Hankkeessa laaditaan ehdotus puutavaraterminaalien verkostoksi Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueelle. Tarpeiden mukaisella puutavaraterminaalien verkostolla parannetaan alueen aines- ja energiapuulogistiikan kustannus- ja energiatehokkuutta sekä tehostetaan kotimaisen puun käyttöä kysynnän kasvaessa tuotanto- ja voimalainvestointien myötä.

Biotalouden kehittäminen on molempien maakuntien painopistealueena EU-ohjelmakaudella 2014-2020. Energia- ja ainespuun keräilyn ja kuljetuksien kannattavuutta ja synergiaetuja voidaan parantaa terminaalitoimintaa kehittämällä. Puun monipuolisen käytön lisääntyminen Kaakkois-Suomessa ja liikennekalustossa tapahtuvat muutokset lisäävät terminaalitoimintojen tarvetta. Hankkeen toiminta keskittyy Metsäteho Oy:n omistajayritysten toimintatarpeisiin, mutta hankkeessa tulee ottaa huomioon myös alueen muiden käyttäjien terminaalitarpeet.

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Terminaalitoiminnot energiatehokkaassa puutavaralogistiikassa -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 72 886 euroa, kuitenkin enintään 29,8 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------------------