Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
ECOOL, INVESTOINNIT

Hakemusnumero: 301162
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
Alueellinen kehittämistuki: kehittämishankkeeseen kuuluva investointi

Alkamispäivämäärä 1.10.2015 Päättymispäivämäärä 30.4.2017

Hankkeen sisältö
Tämä on investointihanke, joka liittyy hankkeeseen Ecool 301161. Mittaukset ovat hankkeen 301161 keskeinen toimintamuoto. Mittatietojen tallennus, käsittely ja etävalvonta vaativat uuden tekniikan mukaisia korkean suorituskyvyn laitteita ja mm. antureita nestevirtausten mittamiseksi putkien ulkopuolelta. Useissa mittauskohteissa tämä on ainoa vaihtoehto, jotta rakenteita ei tarvitse alkaa rikkomaan tai muuttamaan. Hankkeen 301161 aikana tehdään kymmeniä energiaselvityksiä, joissa kaikissa osana todellisen tilanteen selvittäminen mittauksilla. Hankkeessa 301161 kilpailutetaan mittaritoimittajat, joista valitaan taloudellisin ja tarkoitusta parhaiten vastaava mittalaite tarvittavine lisävarusteineen.

Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle
Maakunnat: Etelä-Savo, Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Mikkelin, Pieksämäen, Kouvolan
Kunnat: Kotka, Kouvola, Mikkeli, Pieksämäki

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 0
2 Ostopalvelut 0
3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0
4 Matkakustannukset 0
5 Kone- ja laiteinvestoinnit 54 000 €
6 Rakennukset ja maa-alueet 0
7 Muut kustannukset 0
8 Välilliset kustannukset 0
Kustannukset yhteensä 54 000 €
9 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 54 000 €

Rahoitus, Yhteensä €, Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 37 800 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 16 200 € (30 %)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 54 000 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Kone- ja laitehankinnat ovat tarpeelliset Ecool-kehittämishankkeen toteuttamisksi.

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen osana Ecool -kehittämishanketta.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Jussi Lehtinen poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Ecool, investoinnit -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 37 800 euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------------------------------------