Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
ECOOL

Hakemusnumero: 301161
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
Alueellinen kehittämistuki: kehittämishanke

Alkamispäivämäärä 1.10.2015 Päättymispäivämäärä 30.9.2018

Hankkeen sisältö
Tavoitteena on tehdä energiatehokkuuden edistämiseksi vaativien kohteiden (esimerkiksi suuri jäähdytys- ja/tai lämmitystarve, suurikulutuksisten sähkölaitteiden käytön energiatehokkuuden kehittäminen) energiaseurannan toimintamalli ja -ohjeistus. Mallin perustana tulee olemaan energian käytön nykytilan selvitykset (raportit ja mittaukset) sekä niiden perusteella tehdyt toimenpiteet. Olennainen tutkimuksellinen osa on pitkäaikainen seuranta. Seurannan avulla luodaan tietoa ja kokemusta parhaista toimintatavoista ja mm. tarvittavista (jatkuva)toimisista mittauksista. Tuloksena saatava toimintamalli on hyödynnettävissä ja laajennettavissa myös muiden erityiskohteiden energiatehokkaiden ratkaisujen selvittämisessä. Hankkeessa myös laaditaan ohjeistus, jolla erityskohteiden ylläpitäjiä ja käyttäjiä neuvotaan energiatehokkaaseen toimintaan.

Hankkeen tutkimusalueena on energiatehokkuus ja sen edistäminen sekä uusiutuvan energian mahdollisuuksien kartoittaminen eri tutkimuskohteissa. Tutkimusmenetelminä ovat mittaukset, seuranta ja kannattavuuslaskelmat sekä erilaiset erityiskohteeseen liittyvät selvitykset kohteesta riippuen. Hankkeessa kehitetään osaamista energiaintensiivisten, vaativien kohteiden energiatehokkuuden parantamiseen: tuotetaan tietoa energiansäästön mahdollisuuksista ja kehitetään energiatehokkuusratkaisuja.

Konkreettisina tuloksina odotetaan energiankulutuksen alenemista tutkituissa kohteissa sekä selkeää toimintamallia ja -ohjeistusta erityiskohteiden energiankäyttöön ja -seurantaan. Hankkeessa tehdään myös esityksiä mahdollisista investointitarpeista, jotka edistävät energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöönottoa ja käytön laajentamista. Hankkeen aikana saadaan esiin energiankulutuksen (MWh)vähenemistä, joka pitkäaikaisella (1-2 v) seurannalla voidaan todentaa jo hankkeen aikana. Mahdollisten esiin nousevien investointitarpeiden ja niiden toteutuksen tuomat säästöt tulevina vuosina sekä energiankulutuksen vähenemisen merkitys hiilidioksidipäästöjen määrään voidaan laskennallisesti määrittää. Mallinnuksen avulla erityiskohteiden energiatehokkuuteen vaikuttavia toimenpiteitä voidaan arvioida ennen tehtäviä muutoksia ja rakennusten energiakulutuksen ja sisäilman laadun hallintaan liittyvä osaaminen lisääntyy. Mallinnus- ja simulointimenetelmien kehittymisellä ja tehostuneella käytöllä hankkeen tuloksena energiatehokkuuden laskennallinen hallinta kehittyy ja on käytettävissä paremmin nykyisen rakennuskannan mallinnukseen sekä uudisrakentamisen tukena.

Pitkällä aikavälillä projektin energiatehokkuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, ohjeet ja raportit lisäävät energiatietoisuutta ja siten kehittävät eri toimijoiden (isännöitsijät, suunnittelijat, tilankäyttäjät) toimintaa niin, että energiankulutus vähenee. Koulutuksen kehittäminen aiheen ympärillä huomioiden saadut tulokset edistää energiatehokkuuden osaamisen tason nousua.

Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso, Etelä-Savo
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Mikkelin, Pieksämäen, Kouvolan
Kunnat: Kotka, Kouvola, Mikkeli, Pieksämäki

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 324 450 €
2 Ostopalvelut 25 500 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 2 000 €
6 Flat rate 77 868 €
Kustannukset yhteensä 429 818 €
7 Tulot 18 200 €
Nettokustannukset yhteensä 411 618 €

Rahoitus, Yhteensä €, Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 267 553 € (65 %)
2 Kuntien rahoitus 84 265 € (20,5 %)
3 Muu julkinen rahoitus 48 000 € (11,7 %)
4 Yksityinen rahoitus 11 800 € (2,9 %)
Rahoitus yhteensä 411 618 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke kohdistuu Kymenlaakson maakunnan tavoitteeseen vahvistaa oppilaitosten ja pk-yritysten välistä yhteistyötä sekä vastata vähähiilisyyden vaatimuksiin. Hanke tukee energiatehokkuuden lisäämiseen liittyvää t&k toimintaa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeen yhdessä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa ja mallinnettavia kohteita on molemmissa maakunnissa.
 

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen. Rahoituspäätös tehdään vasta kun tiedetään myöntääkö Etelä-Savo tukea Mikkelin ammattikorkeakoulun osahankkeeseen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Jussi Lehtinen poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Ecool -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 267 553 euroa, kuitenkin enintään 65 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------------------------------