Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
KYMIRING LIIKETOIMINNAN LUOMINEN JA KEHITTÄMINEN

Hakemusnumero: 301208
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kouvola Innovation Oy
Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Alkamispäivämäärä 1.7.2015 Päättymispäivämäärä 30.6.2016

Hankkeen sisältö
Hankkeen päätavoite on vastata KymiRing-alueen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta ja toiminnan ohjauksesta. Se ohjaa kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden sekä uusien yritysten toiminta- ja sijoittumismahdollisuuksia. Lisääntyvä työllisyys ja kasvu parantaa kilpailukykyä sekä vahvistaa elinkeinorakennetta koko Etelä-Suomessa. Hankkeen tavoite on myös neuvoa ja opastaa alueelle sijoittuvia yrityksiä käytettävissä olevista rahoitusmahdollisuuksista ja alueen yrityspalveluista.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat yritysten ja palvelutuottajien sitouttaminen, yhteistyöverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen sekä KymiRing-alueen markkinointi. Hanke toimii asiantuntijaelimenä viranomaismenettelyissä sekä rakentamista koskevissa asioissa. Samoin sen tehtäviin kuuluu vastata toimintaympäristön sijoittumismarkkinoinnista ja viestinnästä.

Hankkeen tärkein tulos on saada KymiRing-alueen toiminta käyntiin. Hankkeen keskeinen uutuusarvo liittyy aiemmin tehtyjen suunnitelmien toteuttamiseen käytännössä. Hanke hyödyntää ja kehittää digitalisaatiota alueen toteuttamisessa, rakentamisessa ja jatkosuunnittelussa. Tämä tarkoittaa sitä, että laaditut suunnitelmat ja ohjeet sekä rajoitukset voidaan siirtää sähköisesti suoraan suunnittelusta toteutusvaiheeseen eli käytännön työn suorittamiseen.

Hankkeen avulla voidaan aloittaa toiminta Suomen ensimmäisellä direktiivin mukaisella ammattipätevyyskoulutusalueella, valtakunnallisesti toimivien koulutusorganisaatioiden tarpeiden mukaisesti ja mahdollistaen niiden sijoittuminen uuteen toimintaympäristöön.

Hankkeen avulla mahdollistetaan kaikkien aikaisemmin tehtyjen laajojen selvitystöiden ja suunnittelun hyödyntäminen. Toimintakykyinen, ympäristöystävällinen monitoimikeskus, uusi liikenneturvallisuuskaupunki aloittaa toimintansa. Oppilaitosten koulutustarjonta lisääntyy uusille toimialoille ja mahdollistaa koulutusviennin. Autoteollisuuden testausyritykset saavat tarvittavan toimintaympäristön. Moottoriurheilun arvokilpailuiden järjestäminen tulee mahdolliseksi Suomessa ja Pohjois-Euroopassa.

Hankkeen avulla vahvistetaan alueellista kilpailukykyä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Pitkällä aikavälillä saadaan kehittymään klusteri, joka vahvistaa alueellista elinkeinorakennetta ja parantaa työllisyyttä.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kouvolan
Kunnat: Iitti, Kouvola

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 160 505 €
2 Ostopalvelut 16 000 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 38 522 €
Kustannukset yhteensä 215 027 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 215 027 €

Rahoitus, Yhteensä €, Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 150 519 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 43 005 € (20 %)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 21 503 € (10 %)
Rahoitus yhteensä 215 027 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Kymenlaakson vetovoimaisuuden parantamiseksi tarvitaan uusia avauksia, joita ovat mm. erilaisten tapahtuma- ja elämyskeskusten toteuttamiset. Iitin KymiRing -alueen suunnitelmat ovat jo pitkällä, mutta eri suunnitelmien nivominen yhteen ja toiminnan ohjaaminen on ajankohtaista, jotta alueen toiminta voidaan käynnistää. Hanke edistää kasvuhakuista ja työllistävää yritystoimintaa. Rakennusvaiheen työllistävä vaikutus on noin 100 henkilötyövuotta ja vuoden 2017 lopussa Kymi-Ring alueen odotetaan työllistävän noin 200 henkilöä.

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen. Kymenlaakson Liiton rajallisen myöntövaltuuden vuoksi hankkeelle voidaan myöntää tukea enintään 120 000 euroa.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Harri Kivelä poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle KymiRing liiketoiminnan luominen ja kehittäminen -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 119 999 euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin pöytäkirjaan Pentti Tiusasen jättämä eriävä mielipide, joka on seuraava:

"Viittaan aikaisempaan kantaani, en kannata hanketta, jonka ympäristökestävyys ja liikuntafilosofia eivät ole hyväksyttäviä."

-----------------------------------------