Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
KASVUA KYMENLAAKSOON MATKAILUINVESTOINNEILLA

Hakemusnumero: 301205
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy
Osatoteuttajat: Kouvola Innovation Oy
Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Alkamispäivämäärä 1.6.2015 Päättymispäivämäärä 31.5.2017

Hankkeen sisältö
Hankkeen tavoitteena on matkailuinvestointien edistämisen toimintojen yhtenäistäminen uudella toimintatavalla hyödyntäen aikaisemmin Kymenlaaksossa toteutettujen matkailun investointihankkeiden aikana kertynyttä osaamista ja tehtyjä toimintamalleja sekä prosesseja. Tavoitteena on luoda ja ottaa käyttöön yhtenäinen toimintamalli, palvelumuotoiltu konsepti, jonka avulla seudulle muodostuu monipuolinen ja vetovoimainen matkailun infrastruktuuri jonka avulla luodaan edellytykset matkailutoimialan merkittävälle taloudelliselle kasvulle, kansainvälistymiselle sekä osaamisen kehittymiselle.

Onnistunut ulkomaisten investointien hankinta edellyttää yrittäjyyteen kannustavaa liiketoimintaympäristöä, aktiivista edistämistyötä eri keinoin, ajantasaisia strategisia linjauksia sekä yritysmyönteistä kuvaa maakunnasta. Hankkeen tavoitteena on parantaa Kymenlaakson maakunnan imagoa ja edistää liiketoimintamyönteistä ilmapiiriä.

Hankkeen tavoitteena on vastata Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 rakennerahasto-ohjelman tavoitteisiin sekä Kymenlaakson liiton asettamaan erityistavoitteeseen (1.1.) investointiedellytysten parantamisesta ja kasvun aikaansaamisesta matkailutoimialalla sekä tukea maakunnan selviämistä rakennemuutoksesta. Matkailun investointien edistämisellä luodaan aidot mahdollisuudet palvelualojen merkittävälle kasvulle ja työllisyyden lisääntymiselle.

Hankkeen toimenpiteiden johdosta Kymenlaakso tunnetaan helposti saavutettavana matkailun alueena, jonne tehdyt investoinnit ovat kannattavia. Annettu taustainformaatio investointien toteuttamiseksi on ammattimaista, luotettavaa ja ajantasaista. Tehdyt selvitykset, suunnitelmat ja analyysit antavat lähtökohdat tarkemmille suunnitelmille, joiden pohjalta voidaan käynnistää neuvottelut operaattoreiden ja investointitahojen kanssa. Toteutetut investointikohteiden prosessinomaiset edistämistoimenpiteet luovat selkeää kilpailuetua Kymenlaaksolle maan muihin maakuntiin verrattuna ja yhdessä Kymenlaakso investment promotion -viestintähankkeen toimenpiteiden kanssa luovat synkronoidun kokonaisuuden.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan
Kunnat: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 392 900 €
2 Ostopalvelut 269 999 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 94 297 €
Kustannukset yhteensä 757 196 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 757 196 €

Rahoitus, Yhteensä €, Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 451 486 € (59,6 %)
2 Kuntien rahoitus 305 710 € (40,4 %)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 757 196 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke kohdistuu maakuntaohjelmassa tunnitettuun kärkitoimialaan (matkailu). Hanke tukee uusien yritysten ja uuden liiketoiminnan syntymistä sekä edistää kasvuhakuista ja työllistävää yritystoimintaa. Tavoitteena on saada maakuntaan 30 uutta yritystä ja 20 yrityksen odotetaan aloittavan uuden liiketoiminnan tuen seurauksena.
 

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen. Kymenlaakson Liiton käytettävissä oleva myöntövaltuus mahdollistaa hankkeen tukemisen enintään 300 000 eurolla.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Mika Perttunen ja Harri Kivelä poistuivat paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Kasvua Kymenlaaksoon matkailuinvestoinneilla -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 299 674 euroa, kuitenkin enintään 54,6 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------------------------------------