Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
RAW GAMEBUSINESS TO KYMENLAAKSO - RAAKAPELI

Hakemusnumero: 301199
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy
Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Alkamispäivämäärä 1.7.2015 Päättymispäivämäärä 31.12.2017

Hankkeen sisältö
Kymenlaakson seudulle ja erityisesti Kotka-Haminan seudulle on kehittynyt useiden EU-rakennerahastohankkeiden avulla hyvin käynnistynyt peliklusteri ja sitä tukeva skaalautuvan ICT:een toimijaverkosto. Peli- ja muu skaalautuvan ICT-alan yrityksiä seudulla on tällä hetkellä yli 30, jotka on pääosin perustettu seudulla asuvien toimesta. Valitettavasti seudun osaamispääoma ja yritysten työllistämiskapasiteetti on kuitenkin melkein käytetty loppuun niin uusien yritysten kuin potentiaalisten työntekijöidenkin osalta. Seudun suurin haaste on lähitulevaisuudessa sen houkuttelevuus työympäristönä, jonne kannattaa muuttaa ja jäädä (vrt. Piilaakso). Samalla kansainvälisen tason liiketoimintaosaajien puute vaivaa nykyisten yhtiöiden kehityspotentiaalia. Tämä haaste on näkynyt viimeaikoina jopa kansallisen tason keskusteluissa Googlen luotua esille osaavan henkilökunnan rekrytoinnin vaikeudet.

Hankkeen tavoitteena on houkutella seudulle uskottava määrä uusia peli- ja muita skaalautuvan ICT-toimialan yhtiöitä tai olemassa olevien peliyhtiöiden kehitysstudioita seudun ulkopuolelta. Hyvät ja laadukkaat pelistudiot ja pelitoimialalla toimivat yritykset houkuttelevat uutta työvoimaa ja mahdollistaa kriittisen massan ja osaamisen syntymisen seudulle.

Tavoitteena on houkutella hankkeen aikana yli 100 osaajaa seudulle. Toimenpiteisiin kuuluu sijoittuvien yritysten päätöksentekoa helpottavien toimenpiteiden toteuttaminen yhteistyössä seudullisten palveluja tarjoavien yhtiöiden ja seudun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Hankkeen rahoituksella tuotetaan kaikki tarvittavat palvelut peli-studioiden ja muiden skaalautuvien ICT-alan yritysten sijoittumiseksi sekä niihin työvoiman houkuttelemiseksi seudulle. Hankkeessa selvitetään Venäjältä tapahtuvan korkean osaamisen aivovuodon rekrytoimista seudulle ja luodaan asiantuntijaverkosto tarvittavien palveluiden tuottamiseen.

Hankkeen keskeisiin toimenpiteisiin kuuluu Suomessa ja ulkomailla käytävät yhteistyöneuvottelut potentiaalisten sijoittuvien yritysten kanssa. Verkostoituminen ja potentiaalisten sijoittuvien yritysten haku tapahtuu alan kansainvälisissä tapahtumissa.


Hankkeen toimenpiteiden tuloksena seudulle syntyy kansainvälisen tason osaamista ja verkostoja seuraavien palvelujen tuottamiseen:
- Pelistudioiden ja skaalautuvien ICT yritysten perustaminen osaksi klusteria (esim. tytäryhtiöt)
- Rekrytointipalvelut (perustettuihin pelistudioihin)
- Yritysrahoitusjärjestelyt (yksityinen ja julkinen)
- Kansainvälisten osaajien houkutteleminen esim. vaihto-ohjelmien avulla
- Hautomo- ja kiihdyttämöpalvelu sekä muut kiinteistöpalvelut
- Osaajien houkutteluun seudulle tarvittavat palvelut, niiden määrittely, kehittäminen ja pilotointi

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan
Kunnat: Hamina, Kotka, Miehikkälä, Virolahti, Kouvola, Iitti, Pyhtää

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 157 500 €
2 Ostopalvelut 50 000 €
3 Matkakustannukset 50 000 €
4 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
5 Rakennukset ja maa-alueet 0
6 Muut kustannukset 0
7 Flat rate 23 625 €
Kustannukset yhteensä 281 125 €
8 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 281 125 €

Rahoitus, Yhteensä €, Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 196 788 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 84 337 € (30 %)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 281 125 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Kymenlaaksossa on 2000 -luvun alkupuolelta lähtien panostettu pelialan kehittämiseen. ICT ja pelialan yrityksissä työskentelee tällä hetkellä noin 500 ammattilaista. Kyamkin pelialan koulutustarjonta on Suomen kattavimpia ja opiskelijamäärältään se on maan suurimpia. Raw Gamebusiness to Kymenlaakso -hankkeen tavoitteena on vahvistaa peliklusteria uusilla peli- ja muilla skaalautuvan ICT-toimialan yhtiöillä tai olemassa olevien peliyhtiöiden kehitysstudioilla. Hanke toimenpiteiden tuloksena maakuntaan odotetaan syntyvän vähintään 50 uutta työpaikkaa. Hanke vastaa myös Googlen haasteeseen osaavan henkilökunnan rekrytoimiseksi.

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen. Kymenlaakson Liiton myöntövaltuus ja hakijalla käynnissä olevien toimialaan liittyvien hankkeiden tilanne huomioiden, esitetään hakijalle hankkeen käynnistämistä vuoden 2016 alusta.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Mika Perttunen poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Raw Gamebusiness to Kymenlaakso - Raakapeli -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 196 788 euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------------------------------------