Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
PACIFIC-BRICS BUSINESS SOLUTIONS

Hakemusnumero: 301191
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy
Osatoteuttajat: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy
Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Alkamispäivämäärä 1.9.2015 Päättymispäivämäärä 31.8.2016

Hankkeen sisältö
TAVOITTEET/KESTÄVÄ KEHITYS
Projekti kerää yhteistyökonsortioon Etelä-Amerikasta kiinnostuneita suomalaisyrityksiä ja Skandinaviasta sekä Venäjästä kiinnostuneita eteläamerikkalaisia yrityksiä sekä kehittämisorganisaatioita.
Projekti keskittyy 1) eteläamerikkalaisten yhteistyöyritysten sekä kumppanuuksien luomiseen, 2) tuontikanavien avaamiseen ja testaukseen sekä logististen palvelujen kehittämiseen, 3) yrityspalvelujen kehittämiseen uuden liiketoiminnan tueksi, 4) koulutukselliseen tukeen, vapaakauppa-alueen tutkimiseen ja Suomen kauttakulkuliikenteen edistämiseen. Hanke luo Kymenlaaksoon kestävää talouskehitystä uusien liiketoimintamallien muodossa. Testatut konseptit puolestaan pienentävät kansainvälistymisen taloudellisia riskejä. Uudet kustannustehokkaat logistiset kanavat lyhentävät toimitusaikoja ja pienentävät tavarankuljetusten hiilijalanjälkiä. Hankkeen työllisyysvaikutukset edistävät Kymenlaakson yleistä hyvinvointia ja yhteiskunnalliseen kestävään kehitykseen kytkeytyvää aktiivisuutta.
TOIMENPITEET
Cursor Oy ja toteuttaaa kansainväliset yrityskartoitukset, joiden avulla haetaan kohdemaiden asiakasyritykset, valmistajat sekä myyjät. Cursor Oy tarjoaa projektiin liittyville yrityksille konsultointeja, partnerihakua ja neuvottelutukea yhteisyritysten muodostamiseen. Lisäksi Cursor sitouttaa yrityksiä, viranomaisia ja kehittämisorganisaatioita yhteistyöhön. Cursor Oy tarjoaa myös logistiikkaan liittyvää konsultointia tarpeiden perusteella.
Cursor Oy testaa yritysten tarpeiden mukaisen logistisen konseptin, jonka avulla tavaravirtoja on mahdollista suunnata Etelä-Amerikasta HaminaKotkan satamaan kilpailukykyisin hinnoin ja toimitusaikatauluin. Konsepti palvelee niin B2B- kuin B2C-toimintalinjoja ja siinä huomioidaan Venäjän ja Pohjois-Euroopan erilaiset toimintaympäristöt. Konseptiin liittyy kanavan testaaminen yritysten pilottitoimituksilla ja selkeä etabloitumissuunnitelma uusille markkinoille.
KyAMK Selvittää vapaakauppa-alueen perustamiseen liittyvät esteet ja mahdollistajat, vertailee Baltian maiden vapaakauppa-alueiden toimintaa ja tutkii vapaavarastokonseptin mahdollisuudet. Lisäksi KyAMK toteuttaa Venäjän kuljetuksiin liittyvän englannin- ja portugalinkielisen koulutuspaketin kansainvälisille yrityksille. Tietoa ja yrityskontakteja kerätään yhteistyössä Cursorin ja HaminaKotkan sataman kanssa.
TULOKSET
Uuden kansainvälisen liiketoiminnan luominen ja liiketoimintakonseptin testaus vakiinnuttaa seudun asemaa kansainvälisenä logistiikkahubina, innovatiivisena palvelujen tuottajana ja investointikohteena. Palvelukokonaisuuksien konsepti auttaa uusia yrityksiä aloittamaan toiminnan seudulla – tullivarastopalvelut HaminaKotkan satamassa yhtenä erityistapauksena. Konsepti pitää sisällään selkeät etabloitumissuunnitelmat ja markkinointimateriaalit. Hanke pyrkii saamaan Kymenlaaksoon ainakin yhden katto-organisaation Etelä-Amerikasta, joka markkinoi maakunnan mahdollisuuksia jäsenyrityksilleen.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan
Kunnat: Kotka, Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti, Kouvola, Iitti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 135 750 €
2 Ostopalvelut 55 000 €
3 Matkakustannukset 15 999 €
4 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
5 Rakennukset ja maa-alueet 0
6 Muut kustannukset 0
7 Flat rate 20 364 €
Kustannukset yhteensä 227 113 €
8 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 227 113 €

Rahoitus, Yhteensä €, Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 158 979 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 68 134 € (30 %)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 227 113 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hankkeen tavoite uusien asiakkaiden hakemisesta Etelä-Amerikasta ja Kymenlaakson erityisaseman vahvistaminen EU:n ja Venäjän välisenä osaajana tukee hyvin maakuntaohjelman toteutumista. Kymenlaakson Liitolla käytössä oleva myöntövaltuus ja saapuneiden hakemusten keskinäinen vertailu ei kuitenkaan mahdollista hankkeen rahoittamista.
 

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Mika Perttunen poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Pacific-BRICS Business Solutions -hankkeen hylkäämistä, ja että hanketta ei osarahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta eikä hankkeelle kohdisteta haettua EAKR- ja valtion rahoitusta.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------------------------------------