Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
KYMENLAAKSON INVESTMENT PROMOTION, KYMENLAAKSON INVESTOINTIMARKKINOINTI

Hakemusnumero: 301151
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy
Osatoteuttajat: Kouvola Innovation Oy
Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Alkamispäivämäärä 1.6.2015 Päättymispäivämäärä 31.5.2017

Hankkeen sisältö
Voimakas rakennemuutos on vienyt Kymenlaaksosta tuhansia teollisuustyöpaikkoja, minkä vuoksi maakunnan elinkeinorakennetta on monipuolistettava. Elinvoiman vahvistamiseksi myös maakunnan vetovoimaisuutta on lisättävä. Kymenlaakson imago on ollut eri tutkimuksissa maan alhaisempia vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä mitattaessa, mikä aiheuttaa haasteita mm. osaavan työvoiman ja yritysten saamisessa alueelle. Elinkeinorakenteen uudistaminen vaatii toimintaa sekä palvelujen ja tarjonnan että imagon kehittämisen osalta. Menestyksekäs investointien houkuttelu edellyttää myös toimivaa maakunnallista yhteistyötä. Hankkeen tuloksena tavoitellaan Kymenlaakson elinkeinorakenteen uudistumista uusilla kansallisilla ja kansainvälisillä investoinneilla sekä yritystoiminnan sijoittumisella. Hankkeen myötä syntyy maakunnallinen investointien promootiomalli, jossa Kotkan-Haminan ja Kouvolan seudut tekevät investoitipromootiota yhdessä myynnin ja markkinoinnin keinoin. Promootiomalli ja työnjako testataan ja vakiinnutetaan pysyväksi.

Tavoitteet:
1. Pysyvä maakunnallinen investointien promootiomalli seudullisten toimintasuunnitelmien pohjalta
2. Kymenlaakson seutujen välisen elinkeinojen kehittämisen yhteistyön vahvistaminen
3. Toimintamallin pilotointi investointimarkkinoinnilla
4. Ajantasainen ja vakuuttava investointimarkkinointi, jolla luodaan edellytykset maakunnan uudistumiselle kv. investoinneilla
5. Kymenlaakson tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti mm. logistista sijaintia ja osaamista korostavasti hankkeen kohderyhmissä
6. Tiedon lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti yritysten sijoittumis- ja investointiedellytyksistä Kymenlaaksoon
7. Edistää maakunnassa priorisoituja investointikohteita, luoda edellytykset uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiselle

Toimenpiteet:
1. Pysyvä, maakunnallinen investointien promootiomalli seudullisten toimintasuunnitelmien pohjalta
- Maakunnalliset yritysyhteistyöpaketit
- Paikallisten yritysten olemassa olevien kotimaisten ja kv. verkostojen hyödyntäminen investointien edistämistyössä
- Yhteisten ydinviestien sekä viestinnän ulkoasun ja tyylin valinta seudullisten konseptien pohjalta viestintämateriaaleja ja kampanjoita varten
- Alueellisten elinkeinokampanjoiden koordinointi

2. Investointien promootiomallin pilotointi yhteisillä markkinointitoimenpiteillä
Yhteinen Kymenlaakson näkyvyys kansallisella ja kv. tasolla kohderyhmänä investorit ja yritykset:
- Pr-työ ja medioihin vaikuttaminen, mediayhteistyö
- Promootiokampanjat, tutustumis- ja markkinointivierailut alueelle ja myyntivierailut valittuihin investointikohteisiin liittyen
- Sosiaalisen median kampanjat ja sisältömarkkinointi
- www.investinkymenlaakso.fi –sivuston hyödyntäminen Kymenlaakso-kuvan sekä investointimateriaalien esittelyssä ja sivuston kytkeminen seudullisiin sivustoihin: www.kotkahamina.fi ja www.investinkouvola.fi

Hankkeen tulokset:
1. Pysyvä, pilotoitu investointien promootiomalli erityisesti kv. investointien sekä uuden liiketoiminnan houkutteluun
2. Uudet yritys-, investori- ja osaajakontaktit
3. Lisääntynyt Kymenlaakson tunnettuus ja näkyvyys hankkeen kohderyhmissä
4. Edellytykset uusien yritysten ja uusien työpaikkojen syntymiseen parantuneet

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan
Kunnat: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 337 400 €
2 Ostopalvelut 256 200 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 80 976 €
Kustannukset yhteensä 674 576 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 674 576 €

Rahoitus, Yhteensä €, Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 472 203 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 202 373 € (30 %)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 674 576 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Maakunnan vetovoimaisuuden lisäämiseksi tarpeellinen hanke. Kymenlaaksoon tarvitaan uusi maakunnallinen investointien promootiomalli, jossa Kotkan-Haminan seudut tekevät investointipromootiota yhdessä myynnin ja markkinoinnin keinoin. Hanke sopii hyvin hakukierroksen teemaan Yritysten sijoittumis- ja investoimisedellytyksiä parantavat kehittämistoimet (erityistavoite 1.1). Kymenlaakson Liiton myöntövaltuus huomioiden ja saapuneiden hakemusten keskinäisen vertailun perusteella hanketta ei kuitenkaan voida esittää rahoitettavaksi.
 

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Mika Perttunen ja Harri Kivelä poistuivat paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Kymenlaakso Investment Promotion: Kymenlaakson investointimarkkinointi -hankkeen hylkäämistä, ja että hanketta ei osarahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta eikä hankkeelle kohdisteta haettua EAKR- ja valtion rahoitusta.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------------------------------------