Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
3D-VALMISTUKSEN INNOVAATIOKESKITTYMÄ

Hakemusnumero: 301169
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy
Osatoteuttajat: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Aalto yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Alkamispäivämäärä 1.6.2015 Päättymispäivämäärä 31.5.2017

Hankkeen sisältö
3D-tulostusta on käytetty prototyyppien tuottamiseen jo 1990-luvulta lähtien. Nykyisin sitä käytetään jo tuotannossa monilla toimialoilla eri puolilla maailmaa. Suomi on selvästi jäljessä muuta maailmaa 3D-tulostuksen liiketoimintamalleissa, jonka lisäksi tieto 3D-tulostuksen mahdollisuuksista on hajanaista eikä tavoita suurta osaa yrityksistä.
”Gartner ennakoi 100% kasvua 3D-tulostimille ja kasvua yli 13 miljardin dollarin vuosimyyntiin vuoteen 2018 mennessä. Vuoden 2014 myynnin arvioidaan jo ylittävän 100.000 kappaleen rajan selvästi. Kasvun ennakoidaan jatkuvat voimakkaana sekä yritysmarkkinassa, jossa 3D-tulostus integroituu valmistusprosesseihin nykyisen tuotekehityksen sijaan, että harraste/kotimarkkinassa."

Hankkeen ideoinnissa on hyödynnetty 3D- tuotantoteknologiat ESR- ja EAKR-hankkeista syntyneitä ideoita ja hanketta on jo esitelty kumppaneille ja osatoteuttajille, joilta on saatu arvokasta tietoa hankkeen suunnitteluun.
Hanke tukee 3D-valmistuksen innovaatiokeskittymän syntymistä, joka on Kymenlaaksossa Kotkan-Haminan seudulla toimiva todellinen uusi innovaatokeskus, toimintaympäristö ja alusta, jonka tavoitteena on luoda 3D-tulostuksen palveluketju sekä kiihdyttää yritysten sujuvaa siirtymistä 3D-protoilusta 3D-tuotantoon tarjoamalla hyvin suunnitellut yritysten ja eri organisaatioiden tarpeisiin räätälöityjä innovatiisia palveluja ja ratkaisuja.
Innovaatiokeskus on ydinfasilitaattori ja asioiden yhteensaattaja, joka toimii asioiden mahdollistajana sekä yhdistäjänä ollen:
- 3D-tulostamisen osaamisen ja tekemisen keskus Suomessa
- Kokoaa yhteen koko 3D-tulostuksen arvoketjun
- Kytkeytyy muihin 3D-keskuksiin Suomessa ja kansainvälisesti
- Liiketoiminnan kehittäjä
- Start-Up-yrityskiihdyttämö, innovointikeskus ja yritysten synnyttäjä
- 3D-tutkimuksen kärki, tiedon kokooja ja levittäjä
Hankkeen tuloksena syntyy 3D-osaamisen ytimenä itsenäisesti toimiva palveluyksikkö, jonka palveluja ovat mm: alan tutkimus, koulutukset ja seminaarit, suunnittelu- ja neuvontapalvelut, 3D-laitteiden ja tulosteiden esittelytila, skannauspalvelut, tulostuspalvelujen- ja laitteiden käyttö, alihankintatulostus ja viimeistely, laitemyynti, toimistotilat sekä -yrityskiihdyttämöpalvelut.

Hanke vastaa Kymenlaakso-ohjelman "Elinvoimaan pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä" painopisteitä saamalla aikaan uusia innovatiivisia palveluja ja sen toimintalinjaa 1. Hanke tukee uutta yrittäjyyttä ja luo edellytyksiä erityisesti ICT:n ja uusien teknologioiden soveltamisessa.

Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Uusimaa
Seutukunnat: Helsingin, Kotkan-Haminan, Lappeenrannan, Kouvolan
Kunnat: Espoo, Kotka, Hamina, Helsinki, Lappeenranta, Kouvola, Virolahti, Miehikkälä, Pyhtää

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 376 845 €
2 Ostopalvelut 211 212 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 90 446 €
Kustannukset yhteensä 678 503 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 678 503 €

Rahoitus, Yhteensä €, Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 474 952 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 203 551 € (30 %)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 678 503 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta

Hanke tukee Kymenlaakson maakunnan teollisuuden uudistumista. Hanke yhdistää pk-sektorin, tutkimuksen ja tuotekehityksen, suuryritysten ja mm. osaavaa työvoimaa kouluttavien toimijoiden tarpeet. Hakija on ollut jo suunnitteluvaiheessa yhteydessä useisiin Kymenlaaksossa toimiviin yrityksiin ja Cursor Oy toteuttaa hankkeen yhdessä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun, Aalto-yliopiston ja Lappeenrannan teknillinen yliopiston kanssa. 

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen. Hankkeelle myönnettävä tuki on enintään 300 000 euroa. Investoinneista tulee tehdä erillinen EURA-hakemus.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Mika Perttunen poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle 3D-valmistuksen innovaatiokeskittymä -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 299 461 euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-------------------------------------------