Hallitus 2 / 2015 23.02.2015
TILINPÄÄTÖS 2014 (23.2.2015)

Kymenlaakson Liiton perussopimuksen 33 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä.

Tilinpäätös käsittää Liiton taloussäännön mukaan tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun että toimintakertomuksen. Tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle ennen tarkastuskertomuksen käsittelyä maakuntavaltuustossa arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2014.

Tilinpäätöksen mukaiset toimintamenot olivat toimintavuonna -2 686 100,81 € ja toimintatulot 2 830 681,37 €. Vuoden 2014 tulos on ylijäämäinen + 144 601,51 €. Talousarviossa tulokseksi oli arvioitu 0 €, joten tulos on arvioitua parempi johtuen pääasiassa viraston määrärahan alittumisesta.

Talousarvio vuodelle 2015 on tasapainossa, kun tulos on arvioitu nollaksi.

Taseessa olevan ylijäämän määrä on 214 780,81 € ennen vuodelta 2014 esitettyä ylijäämän siirtoa tasetilille.

Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2013 antaman tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevan yleisohjeen mukaisesti.

Kirjanpidon mukaan vuonna 2014 maksettiin hankerahoitusta 5,2 milj. € (5,4 milj. € v. 2013) seuraavasti:

   2014 2013
 Maakunnan kehittämisraha 410 591,44 471 767,83
 Kouvolan seudun osaamiskeskusohjelma 143 910,35 176 159,77
 EAKR-hankerahoitus  4 504 892,83 4 553 733,58
 EAKR / tekninen tuki hallinto ja tied. 149 560,42 188 491,24
 ESR / hallinto ja viestintä 2 580,87 5 290,31
 Takaisinperintä -786,27 -100 231,92

 

Viraston johtoryhmän laatima riskianalyysi 2014-2015 on esityslistan liitteenä. Tilinpäätös sisältää riskianalyysin mukaisen arvion merkittävimmistä epävarmuustekijöistä sekä selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Liite

Esityslistan liitteenä vuoden 2014 tilinpäätös.

Tilinpäätös 2014   (546kt)
Liite

Pöytäkirjan liitteenä viraston johtoryhmän laatima riskianalyysi 2014-2015.

Riskianalyysi 2014_2015.pdf   (359kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus
1. hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen
2. esittää, että maakuntavaltuusto päättää siirtää tilikaudelta syntyneen ylijäämäisen tuloksen + 144 601,51 € taseen yli-/alijäämätilille.
3. luovuttaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös Hallitus

Tilinpäätökseen lisätään maininta Kymenlaakson terveysliikuntastategia 2014-2020 -julkaisun valmistumisesta.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Jäsen Pentti Tiusanen jätti pöytäkirjaan merkittäväksi seuraavan toivomuksen:" Esitän toivomuksena Kymenlaakson Liitolta panostusta maakuntakaavaan merkityn itäisen rantaradan saamiseksi TEN-T ydinverkon osaksi."

---------------