Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
GAHWA GAMES AND APPS FOR HEALTH AND WELLBEING

Hakemusnumero 300325
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy
Osatoteuttajat: Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy, Kouvola Innovation Oy
Toimintalinja
2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Tukimuoto
Alueellinen kehittämistuki: kehittämishanke
Alkamispäivämäärä
1.1.2015
Päättymispäivämäärä
30.6.2017

Hankkeen sisältö
Tarve:
SOTE-sektorin palvelutuotanto ja innovaatiokehitys elää murroksessa. Vähentyvät resurssit, vanheneva kansa, elintapamuutokset sekä teknologian kehittyminen vaikuttaa tapaan, jolla terveydenhuollon sektorin innovaatioita kehitetään ja otetaan käyttöön. Tulevaisuudessa terveydenhuollon sektorin sovelluskehityksen veturina ja innovaatioiden lähteinä toimivat yhä enemmän startup –yritykset,joiden sovellusportfolio tukee erityisesti omahoitoa sekä kuluttajille suoraan kehitettyjä hyvinvointipalveluja. Tämä murros tarjoaa myös merkittävän mahdollisuuden innovaatiotoiminnalle, viennille ja vaikuttaa merkittävästi kansalaisten tietoisuuteen terveydenhuollon innovaatioista.
SOTE–sektorin terveysteknologian kehittämistyö on kasvanut Suomen suurimmaksi teknologian vientisektoriksi (1,66mrd euroa v. 2012). Terveysteknologian viennillä tulee olemaan jatkossakin merkittävä rooli myös työllistämisessä ja sitä edistetään kansallisella tasolla mm. Team Finlandin, Tekesin ja Sitran toimesta. Erityisen rohkaisevaa on se, että laitteistoja ja ohjelmistoja valmistetaan Suomessa.
Tavoite:
Perustaa Kymenlaaksoon terveyssovellusten ja -pelien korkean tason soveltava T&K&I innovaatiokeskittymä, jonka avulla vaikutetaan terveydenhuollon innovaatioiden kehittämiseen ja kansalaisten terveyskäyttäytymiseen.
Hankkeessa käytetään seudulle jo syntyneitä vahvuuksia eli pelitoimialan Playa Game Industry Hub -yhteisön ja terveysalan IT-klusterin osaamista.
Osatavoitteet:
1) Kehittää seudun vahvuuksia korostava osaamisen ja teknologian käyttöönotto- ja markkinoille siirtoprosessi.
2) Lisätä soveltavaa tutkimus-, kehitysosaamista, ymmärrystä terveydenhuollon innovaatioista ja megatrendeistä.
3) Lisätä tietoisuutta terveys- ja hyvinvointisovelluksista kansalaisten keskuudessa.
4) Edistää toimialan kasvuyrittäjyystoimintaa erityisesti naisten keskuudessa sekä lisätä laadukkaan työvoiman tarjontaa kasvuyrityksille.
5) Kehittää 20 konseptia ja 10 prototyyppisovellusta, joita on arvioitu kansainvälisten toimiala-asiantuntijoiden toimesta niiden kilpailuedun analysoimiseksi. Sovellukset tuotetaan yhteistyössä opiskelijoiden, startup –yhtiöiden, julkisen ja yksityisen sektorin, sekä fundamentaalista teknologiaa tuottavien suuryhtiöiden kanssa. Tämä malli on todettu hyväksi ja toimivaksi,koska yritykset työllistävät kehittämistyön aikaisesti ja sen jälkeen.
6) Hankkeessa pyritään vaikuttamaan yhteistyökumppaneiden ja kohderyhmään kuuluvien yritysten avulla kansalaisten terveys- ja hyvinvointikäyttäytymiseen sekä tietoisuuteen toimialan innovaatioista.
7) Kehittää terveyden- ja hyvinvoinnin sovellusten vaatimus- ja validointiprosessi ja käytön vaikutuksia ohjaava malli toimialalla toimivien yritysten käyttöön.
8) Vaikuttaa positiivisesti Kymenlaakson innovaatiotoiminnan julkisuuteen.
Projektin tuloksena seudulle syntyy:
- Pelillistettyjä terveys- ja hyvinvointisovelluksia (erityisesti mobiili) kehittävä korkean tason innovaatiokeskus, jonka palveluita tarjotaan ja tilataan kansainvälisesti (vrt. Serious Games International, Coventry, UK)
- Terveyden- ja hyvinvoinnin sovellusten vaatimus- ja validointiprosessi ja käytön vaikutuksia ohjaava malli toimialalla toimivien yritysten käyttöön
- 3 uutta yritystä ja 20 työpaikkaa
- Positiivista julkisuutta Kymenlaakson innovaatiotoiminnalle.
- Kansalaisten tietoisuus terveydenhuollon sovelluksista ja käytöstä lisääntyy.
Osaamiskeskuksessa kehitetyille sovelluksille määritellään malli jonka avulla pelaamiseen liittyvät vahvat sisäiset ja ulkoiset motivaatiotekijät saadaan valjastettua hyötysovelluksien käyttökokemukseen. Samalla selvitetään sovellusten hyvinvointivaikutukset. Tämä malli tulee perustumaan analytiikka- ja analysointityökaluihin, joita käytetään laajasti mm. pelien suunnittelussa. Hyvän käyttökokemuksen ansiosta hyötysovelluksen sille suunniteltu vaikutus toteutuu. Erityisesti pyritään vaikuttamaan nuorten elintapoihin ja valintoihin unohtamatta ikääntyvää väestöä.
Megatrendeinä: päälle puettava teknologia, sensorit, älykellot, esineiden internet, pelillistäminen, mobiilisovellukset, moniplatformisuus ja yhteisökehittäminen.
Seudulle syntyy kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista ja laajasti levinneitä sovelluksia sekä uudentyyppistä yritystoimintaa. Projektin tuloksia tullaan soveltamaan käytännössä ja esittelemään laajasti kansallisesti ja kansainvälisesti. Terveys- ja hyvinvointisektoreiden yrittäjyystoiminnan positiivinen erityispiirre on myös se, että se soveltuu hyvin naisyrittäjille. Hanke on jo perustettaessa vahvasti verkottunut keskeisiin toimijoihin seudulla, Suomessa ja kansainvälisesti mutta koordinoitu innovaatiokeskittymä ja –keskus Kymenlaaksosta kuitenkin vielä puuttuu.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan
Kunnat: Hamina, Kotka, Iitti, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 662 843 €
2 Ostopalvelut 215 500 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 20 000 €
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 159 084 €
Kustannukset yhteensä 1 057 427 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 1 057 427 €

Rahoitus, Yhteensä €, Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtionrahoitus 740 198 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 219 680 € (20,8 %)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 97 549 € (9,2 %)
Rahoitus yhteensä 1 057 427 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hankkeessa on tarkoitus perustaa aluellisiin vahvuuksiin ja älykkääseen erikoitumiseen pohjautuva terveyssovellusten ja -pelien korkean tason innovaatiokeskittymä Kymenlaaksoon. Hankkeessa laajennetaan SOTE-ICT -liiketoimintaverkostohankkeessa hyvin käynnistettyä osaamista uusien innovaatioiden kehittämiseksi. Hanke sopii erittäin hyvin hankehaun painopisteenä olevaan hyvinvointiteknologioiden tuotannon edistämisteemaan (ICT alan uudet avaukset). Arvioinnin pisteet 39/60.

----------

MYR sihteeristö 31.10.2014
Esitys:
Rahoituskelpoinen. Kustannusarvio tarkistettava.

Päätös:
Esityksen mukaan.
Petri Tolmunen, Jussi Lehtinen ja Harri Kivelä poistuivat paikalta asian käsittelyn ajaksi.

----------

Maakuntahallitus 15.12.1014:
Esitys:

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle GAHWA Games and Apps for Health and Wellbeing -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 740 198 euroa, kuitenkin enintään 70,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös:
Jätettiin pöydälle.
Pyydetään tammikuun kokoukseen asian osaisia selvittämään hanketta.

Esitys Hallitus

Kuullaan ja merkitään tiedoksi ohjelmapäällikkö Jan Storgårds esitys hankeesta.

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle GAHWA Games and Apps for Health and Wellbeing -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 740 198 euroa, kuitenkin enintään 70,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valtuuston I varapuheenjohtaja Pekka Korpivaara saapui kokoukseen klo 10.12.

-------------------