Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
LOPPURAPORTTI KYMENLAAKSON AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN JA JÄRJESTÄJÄVERKON UUDISTAMINEN

Kymenlaakson Liitto päätti kesällä 2014 teettää selvityksen Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisestä erityisesti hallituksen rakennepoliittisen ohjelman edellyttämää toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon uudistamista varten.

Selvitystyön tavoitteena oli arvioida Kymenlaakson neljän ammatillisen koulutuksen järjestäjän, joita ovat Harjun Oppimiskeskus Oy, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö ja Kouvolan kaupunki, ylläpitämien neljän ammatillisen oppilaitoksen toiminnallista ja taloudellista tehokkuutta sekä miten Kymenlaakson ammatillinen koulutus täyttää uusittavien koulutuksen järjestämislupien myöntämiselle asetetut edellytykset. Järjestämisluvan myöntämisen edellytyksenä on hallituksen 4.12.2014 eduskunnalle jättämän lakiesityksen mukaan, että koulutus on valtakunnallisen tai alueellisen koulutustarpeen ja –tarjonnan kannalta tarpeellista ja että luvan hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulutustehtävän asianmukaiseen järjestämiseen toiminnan laatu, vaikuttavuus ja tuloksellisuus huomioon ottaen.

Selvityksessä on vertailtu viittä ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkovaihtoehtoa, jotka ovat koko Kymenlaakson kattava maakunnallinen osakeyhtiö, maakunnan pohjois- ja eteläosan erilliset koulutuksen järjestäjät, erilliset maakunnalliset nuorten ja aikuiskoulutuksen järjestäjät, Harjun oppimiskeskuksen ja Hevostalousopisto Oy:n muodostaminen yhteiseksi järjestäjäksi ja nykyinen malli.

Näiden vaihtoehtojen pohjalta ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat arvioida, mikä vaihtoehto vastaa parhaiten koulutuksen järjestäjien asettamiin tavoitteisiin ja tehdä tarvittavat päätökset järjestämislupien hakemisesta.

Selvitysmies ehdottaa, että Kymenlaakson ammatillisen koulutuksen järjestäjät perustavat osakeyhtiön, joka keveällä keskushallinnolla vastaa operatiivisesti itsenäisten oppilaitosten strategisesta ja taloudellisesta ohjauksesta. Uudet järjestämisluvat haettaisiin selvitysmiehen ehdotuksessa uuden osakeyhtiön nimiin, jos se on aikataulullisesti mahdollista, ja siinä yhteydessä otettaisiin huomioon tarpeellisiksi katsotut toimintojen keskittämiset. Selvitysmies ehdottaa harkittavaksi luonnonvara-alan koulutuksen keskittämistä Harjun oppimiskeskukseen, käsi- ja taideteollisuuden koulutuksen keskittämistä Kouvolan seudun ammattiopistoon sekä kone- ja metallitekniikan ammatillisen peruskoulutuksen keskittämistä Etelä-Kymenlaakson ammattiopistoon sekä taloudellisesta että osin myös työllistymiseen liittyvistä syistä.

Selvitysmiehen ehdotuksen keskeisimpänä perusteena on Kymenlaakson ammatillisten oppilaitosten valtakunnallisen kilpailukyvyn ja taloudellisen kantokyvyn turvaaminen rahoituksen leikkautuessa valtiontalouden säästötoimien johdosta noin 11 miljoonalla eli 15-20 % vuoteen 2018 mennessä. Tästä 70 % kohdistuu kuntarahoitukseen. Samanaikaisesti ammatillisen koulutuksen rahoitusperusteet muuttuvat siten, että noin puolet rahoituksesta määräytyy tutkintojen, opintosuoritusten ja koulutuksen vaikuttavuuden perusteella. Valtiontalouden kehysohjelman mukaiset säästöt, jotka toteutunevat järjestäjäverkon muutoksista huolimatta, voidaan selvitysmiehen mukaan toteuttaa hallituimmin koko maakunnan kattavan koulutuksen järjestäjän toimesta kiinteistöjen käyttöä tehostamalla, siirtymällä kolmannen opiskeluvuoden osalta osittain oppisopimuskoulutukseen, hallinto- ja tukipalveluja yhdistämällä sekä koulutusta jonkin verran keskittämällä. Mitään laajamittaista koulutuksen keskittämistä selvitysmies ei esitä. Hän pitää tärkeänä nykyisten oppilaitosten säilyttämistä alueellisen koulutustarjonnan saavutettavuuden turvaamiseksi.

Selvitys on luovutettu Kymenlaakson Liitolle 31.12.2014.

Loppuraporttiin kokonaisuudessaan voi tutustua nettisivuilla: www.kymenlaakso.fi/liitto/issue_show.jsp

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus saattaa selvitysmiehen ehdotuksen koulutuksen järjestäjien ja Kymenlaakson kuntien käytettäväksi. Selvitysmiehen ehdotus esitellään kuntien edustajille ja koulutuksen järjestäjille.

 

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Maakuntahallitus antoi tehtäväksi järjestää seminaarisarja ajankohtaisista toisen asteen koulutuksen, energian, sosiaali- ja terveyspalvelujen, yritystoiminnan asioista.

--------------------