Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
KASVUA, KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ MATKAILUUN POHJOISELLA KASVUVYÖHYKKEELLÄ

Hakemusnumero 300372
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
Osatoteuttajat: Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy, Posintra Oy, Wirma Lappeenranta Oy
Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
2.1 PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Alkamispäivämäärä 1.10.2014
Päättymispäivämäärä 31.12.2016

Hankkeen sisältö
Hankkeen kohderyhmä muodostuu pk-yrityksistä isolla maantieteellisellä alueella, pohjoisella kasvuvyöhykkeellä. Kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita palvelevat eri toimialojen yritykset muodostavat ison joukon yksittäisiä matkailukohteita. Yhteishankealue yhtenä kokonaisuutena muodostaa myös potentiaalin yhtenäiseen ja kansainvälisesti vetovoimaiseen matkailualueeseen. Yhdessä tekemällä aikaansaadaan suuruuden ekonomioita, lisätään markkinauskottavuutta ja vetovoimaa. Potentiaalin hyödyntäminen ja heikkouksien vähentäminen edellyttää moderneja toimintamalleja, kriittistä osallistujamassaa laajalta alueelta ja syvää asiakasymmärrystä.

Kansainvälisten markkinoiden kiinnostavuus paranee merkittävästi pienten yrityksien yhteenliittymillä, yhteistarjonnalla, yhteisillä myynnin edistämistoimenpiteillä ja tuotekehitysponnistuksilla. Yrityksien verkostoituminen, yhdessä toteutetut toimenpiteet ja osaamisen siirto yli toimiala- ja maakuntarajojen lisäävät yrityksien kehittymismahdollisuuksia ja luovat edellytyksiä yrityksien nähdä liiketoimintamahdollisuuksia suuremmassa mittakaavassa. Yhteishankkeen avulla luodaan kokonaan uusia ja laajennetaan olemassa olevia yritysverkostoja, esimerkiksi rakentamalla ylimaakunnallisia ja laajoja asiakassegmenttikohtaisia tuotekokonaisuuksia kansainvälisille markkinoille. Nämä yhdessä lisäävät kansainvälistä tunnettavuutta ja kiinnostavuutta, matkailijoiden palvelujen käyttöä ja pidentävät viipymää.

Maantieteellisesti laajalle kohdealueelle on omaleimaista vesistöjen tarjoama luontainen vetovoima. Itäinen Suomenlahti, Saimaan alue ja alueen joet tarjoavat kestävän perustan matkailun kehittämistyölle.
Yhteishankkeen alueella olevat palveluntarjoajat luovat yhdessä hyvän potentiaalin kasvun ja kansainvälisyyden aikaansaamiseksi. Potentiaalin konkretisointi tuotteiksi ja palveluiksi edellyttää yrityslähtöistä kehittämistyötä ja toiminnan koordinointia. Hankeen toteutusalueella toteuttavat toimenpiteet konkretisoivat pohjoisen kasvuvyöhykkeen asemaa, hankealue toimii myös aitona asiakaslähtöisten tuote- ja palvelukehityspilottihankkeiden innovaatioalustana.

Lisäksi yhteishankkeen toimenpiteet konkretisoivat, tuovat uusia sisältöjä pohjoisen kasvuvyöhykkeen sisälle ja edistävät vyöhykkeen kehittymistä seuraavien linjauksien kautta:

- Tarjontaa laajentamalla ja monipuolistamalla voidaan kasvattaa markkinakysyntää.
- Kasvun mahdollisuuksia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy sekä yhteistyökumppaneiden että myös kilpailijoidenkin kautta.
- Uudistuminen, jatkuva parantaminen, signaalien metsästys, tutkimustiedon käytäntöön vienti lisäävät yrityksien kilpailukykyä ja kykyä sopeutua muutoksiin.
- Investoinnit inhimilliseen pääomaan kasvattavat alueen ja yrityksien kilpailukykyä ja vetovoimaa.
- Tieto- ja viestintäteknologian (ICT) laaja-alainen ja monipuolinen hyödyntäminen on kriittinen tekijä yrityksien asiakas- ja muissa liiketoimintaprosesseissa.
- Uusia verkostoja, tuotekokonaisuuksia, asiakkuuksia, kasvua ja hyvinvointia syntyy tekemällä oppien, pilottien, kokeilujen ja toistojen avulla.
- Palveluja ja tuotteita testataan aidoissa liiketoimintaympäristössä ja olosuhteissa, asiakkaan rooli tuote- ja palvelukehityksessä on keskeistä.
- Yhteistyö ja –hankinnat lisäävät toimenpiteiden vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja resurssien tehokasta käyttöä.
- Kustannustehokkaiden mallien avulla edistetään kasvua (esim. älykkäät hankinnat, energiatehokkuus, kustannustehokkaat kommunikaatio- ja jakelukanavat, benchmarking mallit)
- Oppiminen hyvistä käytänteistä ja osaamisen siirto ovat tehokkaita ja yritysystävällisiä innovaatiomenetelmiä.

Matkailuala on työvoimavaltaista ja osaamisperusteista palveluliiketoimintaa ja vientiteollisuuteen verrattavaa
liiketoimintaa. Alan kehittäminen tukee alueen työllisyyttä niin kansallisella kuin aluetasolla, eikä matkailuyritystoimintaa voida siirtää ulkomaille.

Hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat aikaansaada kasvua, kassavirtaa ja kokemuksia yhdessä tekemällä (luottamuspääoma), kokeilujen (yllätyksellisyys), koordinaation ja kustannustehokkaiden yhteistyömallien (suuruuden ekonomiaetujen) avulla. Tavoitteena on kehittää yhtenäistä matkailualuetta pohjoisella kasvukäytävävyöhykkeellä ja soveltaa vyöhykettä innovaatioalustana ja tuote- ja palvelukehitysympäristönä. Tavoitteena on, että hankealue pystyy kehittymään tullakseen yhdeksi keskeisimmiksi matkailualueiksi Suomessa Helsingin ja Lapin rinnalle.

Hankkeen yhteiset ja ylimaakunnalliset tavoitteet ovat:
1. Kasvava ja kestävä liiketoiminta
- Hallitulle kasvu-uralle ponnistaminen yhdessä ylimaakunnallisten yritysverkostojen kanssa hanketoimenpiteiden tukemana
- Yrityksien kasvun aikaansaanti keskittymien, ylimaakunnallisten verkostojen kautta ja yrityksen oman geneerisen kasvun tukeminen
2. Sesonkivaihteluiden tasaaminen
- Uusien ansaintamahdollisuuksien löytäminen, kassavirran tasaaminen ja matalan sesongin ylimaakunnallisten tuotteiden rakentaminen ja kehittäminen
- Yhteisen kilpailuedun vahvistaminen ja hyödyntäminen, pieni yritys hyötyy suuruuden ekonomioista globaaleilla markkinoilla
3. Uudet asiakkuudet ja markkinat
- Uusien ja kannattavien asiakasmäärien kasvattaminen ja uusille markkina-alueille pääsy
- Asiakastuntemuksen ja asiakaslähtöisten palvelumallien, tarjooman ja viestinnän kehittäminen ja innovaatiot
4. Osaamisen siirto ja toisilta oppiminen
- Hyvistä käytännöistä oppiminen ja kustannustehokkaiden tuotekehitysmenetelmien hyödyntäminen paikallisesti yhdessä ylimaakunnallisten yritysverkostojen kanssa
- Osaamisen kasvattaminen ja kumuloituminen matkailualueella ja yrityksen sisällä
5. Laadukas hankehallinnointi ja ylimaakunnallinen hankeyhteistyö
- Joustava hankesuunnittelu ja yhteisten toimenpiteiden toteutus
- Resurssiviisaat hankinnat, yritystarvelähtöiset toimenpiteet ja niiden käytäntöön viennit
- Laadukas hankehallinnointi ja oppiva projektiorganisaatio
- Kohderyhmälähtöinen tiedotus- ja viestintätoiminta ja hyvien käytäntöjen levittäminen
- Hankkeiden välinen käytännön yhteistyö ja verkostoituminen

Hankkeen vaikutukset kohdistuvat kolmen temaattisen tuloskokonaisuuden alle:
1. Varautuminen kasvavaan matkailijamäärään ja uusiin asiakasryhmiin
2. Matkailuyritysten kannattavuuden parantaminen korostamalla kestävän kehityksen periaatteita
3. Kasvun, kannattavuuden ja kansainvälistymisen tukeminen ja vauhdittaminen yhdessä yhteistyökumppaneiden ja yritysverkostojen kanssa

Hankkeen keskeisenä toimintamallina on tekemällä oppiminen. Tämä lisää yrityksien osaamispääomaa ja pitää osaamisen myös hankealueella. Tekemällä oppiminen edistää kehittämistoimenpiteiden toistamista ja
jatkokehittämistä itsenäisesti hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle
Maakunnat: Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Uusimaa
Seutukunnat: Imatran, Kotkan-Haminan, Kouvolan, Lappeenrannan, Loviisan, Porvoon
Kunnat: Askola, Iitti, Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Lappeenranta, Lemi, Loviisa, Luumäki, Miehikkälä, Myrskylä, Parikkala, Porvoo, Pyhtää, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari, Virolahti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 1 238 308€
2 Ostopalvelut 809 452€
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 9 000€
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 7 000€
6 Flat rate 297 196€
Kustannukset yhteensä 2 360 956€
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 2 360 956€

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista(%)
1 Haettava EAKR- ja valtionrahoitus 1 652 667 € (70%)
2 Kuntien rahoitus 580 592 € (24,6%)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 127 697 € (5,4%)
Rahoitus yhteensä 2 360 956 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke on suunniteltu ylimaakunnalliseksi yhteishankkeeksi aiemmalta ohjelmakaudelta tutulla ja hyvällä konsortiolla.
Etelä-Karjalassa päättyneen ohjelmakauden tavoitteena oli matkailuelinkeinon monipuolinen kehittäminen, jota tehtiin useiden hankkeiden voimin. Yksi hyviä käytänteitä ja uutta osaamista tuottaneista hankkeista oli Vetovoimaa ja kestävää kehitystä ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa -hanke, jonka pohjalle Kasvua, kansainvälisyyttä ja kestävää kehitystä matkailuun pohjoisella kasvuvyöhykkeellä (5K)-hanke rakentuu.
Aluekehittämisvarojen vähentyminen on edellyttänyt maakuntaohjelmatyöskentelyn aikana tehtyjä valintoja, jonka pohjalta resursseja keskitetään valituille painopistealoille. Matkailu ei ole Etelä-Karjalassa enää samalla tapaa yhtenä kokonaisuutena mukana kuin edellisellä ohjelmakaudella. Älykkään erikoistumisen teemoiksi maakunnassa on linjattu puhdas elinympäristö eli vihreään tekniikkaan erikoistuva edelläkävijyys ja kestävä hyvinvointi, jossa kehittämisen kärkinä ovat kuntoutus, hyvinvointi ja laadukas terveydenhoito viennin näkökulmasta sekä liikkuvat palvelut ja terveysliikunta.
5K-hanke sisältää maakuntaohjelmien toimintalinjoihin liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka koskevat erityisesti pkyritysten osaamisen kehittämistä (TL 1), kansainvälistymistä (TL 2) sekä luonnosta ja liikunnasta ammentavaa matkailutuotteiden kehittämistä (TL 3). Toisaalta 5K-hanke ei tuo näihin teemoihin uutta ja aiemmasta matkailun kehittämistoiminnasta merkittävästi poikkeavaa näkökulmaa. Hanke on sisällöltään, tavoitteiltaan ja toimenpiteiltään hyvin monimuotoinen ja laaja eikä vastaa erityisesti toteutettavassa rakennerahasto-ohjelmassa ja maakuntaohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Se on enemmän matkailun yleiskehittämistä. Kun tämä yhdistetään käytettävissä olevien määrärahojen pienenemiseen, ei tämän hankkeen rahoittamiselle näytä olevan mahdollisuuksia.
Hanke sopii haun Kymenlaakson maakunnalliseen teemaan Innovatiiviset palvelut/ korkeatasoisten ja monipuolisten matkailupalvelujen kehittäminen. Cursor Oy:n ja Kouvola Innovation Oy osahankkeiden haetun tuen määrä ylittää Kymenlaakson Liiton mahdollisuudet osarahoittaa hanketta. Matkailun kokonaisuudessa maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on tehnyt myönteiset päätökset kansainvälisen ristelijäliikenteen käynnistämishankkeelle sekä asiakaslähtöiseen matkailuviestintään keskittyvälle hankkeelle.
 

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Mika Perttunen ja Harri Kivelä poistuivat paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Kasvua, kansainvälisyyttä ja kestävää kehitystä matkailuun pohjoisella kasvuvyöhykkeellä -hankkeen hylkäämistä ja että hanketta ei osarahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta eikä hankkeelle kohdisteta haettua EAKR- ja valtion rahoitusta.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------