Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
NOUSUALUSTA - LAADUKASTA KASVUA PK-YRITYKSIIN

Hakemusnumero 300285
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Posintra Oy
Osatoteuttajat: Novago Yrityskehitys Oy, Cursor Oy, Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus
Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
2.1 PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Alkamispäivämäärä 1.1.2015
Päättymispäivämäärä 31.12.2017

Hankkeen sisältö
Suomeen tarvitaan kasvuyrityksiä, kansainvälistymistä ja yritysten viennin lisääntymistä. Viennin onnistumiseksi yrityksessä on oltava laadun varmistus todennettavissa. NousuAlusta – Laadusta kasvua pk-yrityksiin -hanke pohjautuu useisiin havaintoihin ja raportteihin siitä, miten suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisen edellytyksenä oleva yleinen laaduntuottokyky ja erityisesti sen takaavat prosessit ovat puutteellisia. Kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan ISO 9001 laatujärjestelmästandardin mukaisia sertifiointeja on suomalaisyrityksissä suhteellisen vähän. Suomalaisten pk-yritysten viennin osuus bruttokansantuotteesta on eurooppalaisessa vertailussa myös varsin vähäistä.

NousuAlusta parantaa pk-yritysten kilpailukykyä kehittämällä laatu- ja ympäristöprosesseja digitaalisen toimintajärjestelmäalustan ja siihen liittyvän neuvonta- ja sparrauspalvelun avulla. Hankkeen pk-yritysten kilpailukyky kasvaa ja viennin osuus liikevaihdosta nousee. Hankkeessa toteutetaan laatu- ja/tai ympäristöjärjestelmä kahdellekymmenelle kasvuhakuiselle itäisen ja läntisen Uudenmaan sekä Kymenlaakson yritykselle. Saatavilla olevat toimintajärjestelmän kehittämispalvelut ovat pk-yrityksille kallis menoerä ja liian raskaita toteuttaa. Räätälöidyllä toimintajärjestelmäalustalla helpotetaan prosessien kehittämistyötä sekä tuodaan palvelu pk-yritysten ulottuville kohtuullisin kustannuksin.

Hanke kartoittaa pk-yritysten lähtötilanteen kohdealueella ja organisoi laatu- ja ympäristötietoisuuden kehitysohjelman. Hanke etsii sopivan räätälöitävissä olevan laadun ja toimintaprosessien kehittämisen digitaalisen alustan ja kehittää sitä varten sparraus- ja neuvontapalvelun, jonka avulla yrityskehittäjät eri puolella Suomea voivat sparrata tässä hankkeessa mukana olevia kuin myös muita kyseisen palvelun tarpeessa olevia pk-yrityksiä. Hankkeessa sovelletaan parhaita mahdollisia vaikuttavuusmittareita ja toteutetaan vaikuttavuuden arviointi.

Hanke selvittää yritysten henkilöstöjen sukupuolijakauman ja tarkastelee sukupuolten välisiä tarve-eroja suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa tarjoamalla valmennusta, sparrausta ja neuvontaa eri ammattiasemassa oleville toimialasta riippumatta siten, että eri sukupuolten välisten tarpeiden eroavuudet huomioidaan toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Hanke edistää kestävää kehitystä käynnistämällä yrityksissä laatu- ja ympäristöjärjestelmien soveltamisen osana kansainvälistymisen perustan rakentamista. Ympäristöprosessit tukevat yritysten resurssitehokkuuden optimointia, lisäävät luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä vähentävät materiaalien ja resurssien hukkakäyttöä.

Hankkeen tuloksena 14 uusmaalaista ja 6 kymenlaaksolaista yritystä kehittävät laatu-, ympäristö- ja toimintaprosessejaan ja sertifioivat uudistetut järjestelmänsä. Yritykset ottavat käyttöön räätälöidyn digitaalisen toimintajärjestelmäympäristön sekä sparraus- ja neuvontapalvelun. Pk-yrityksissä otetaan käyttöön soveltuva laatu- ja ympäristöprosessien kehittämisohjelma, kasvatetaan osallistuvien yritysten viennin osuutta liikevaihdosta vähintään 10 % kolmena vuonna prosessien käyttöönoton jälkeen ja mahdollistetaan lisähenkilöstön palkkaaminen. Hanke määrittelee ja testaa soveltuvat prosessikehityksen vaikuttavuusmittarit.

Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso, Uusimaa
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Loviisan, Porvoon, Raaseporin, Helsingin
Kunnat: Askola, Hamina, Hanko, Inkoo, Kotka, Lapinjärvi, Loviisa, Miehikkälä, Myrskylä, Porvoo, Pyhtää, Raasepori, Virolahti, Lohja, Siuntio

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 419 632€
2 Ostopalvelut 117 887€
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 2 900€
6 Flat rate 100 714€
Kustannukset yhteensä 641 133€
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 641 133€

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista(%)
1 Haettava EAKR- ja valtionrahoitus 448 793 € (70%)
2 Kuntien rahoitus 116 123 € (18,1%)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 76 217 € (11,9%)
Rahoitus yhteensä 641 133 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hankehakemuksesta on keskusteltu hankkeen kohdemaakuntien kanssa sekä yhteisesti kaikkien maakuntien kesken Etelä-Suomen EAKR-koordinaatioryhmässä. Hankkeen tavoitteet ovat ohjelmanmukaiset ja se on kohdennettu oikeaan erityistavoitteeseen. Myös ylimaakunnallinen yhteistyö uusmaalaisten ja kymenlaaksolaisten yritysten välillä on itsessään kannatettavaa. Hankkeessa ei kuitenkaan päästä riittävällä tasolla heti käsiksi konkreettisiin toimenpiteisiin, vaan keskityttäisiin ensin mm. tekemään erinäisiä kartoituksia ja selvityksiä. Hankkeen arvioidut tulokset eivät edistä riittävällä volyymillä ja kustannustehokkaasti erityistavoite 2.1:ssä tavoiteltua tavoitetta pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksistä verrattuna rahoitettavaksi esitettäviin hankkeisiin nähden.
Kymenlaakson toimintalinjan 1 myöntövaltuudet ja hankehaussa toimintalinjalle saapuneiden hakemusten keskinäinen vertailu huomioiden Cursor Oy:n osahankkeelle ei ole mahdollista myöntää rahoitusta. Hanke on saanut arvioinnissa pisteitä 20/40.
 

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Mika Perttunen poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Nousualusta - Laadukasta kasvua pk-yrityksiin -hankkeen hylkäämistä, ja että hanketta ei osarahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta eikä hankkeelle kohdisteta haettua EAKR- ja valtion rahoitusta.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------