Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
VENÄLÄISEN RAJA-ALUEMATKAILUN AJURIT

Hakemusnumero 300144
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Saimaan ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy, Infotrade Oy, Mediatalo Toimelias Oy
Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
2.1 PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Alkamispäivämäärä 1.1.2015
Päättymispäivämäärä 31.3.2017

Hankkeen sisältö
Hankkeen tavoitteena on parantaa Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueiden pk-yritysten kilpailukykyä kehittämällä muutostilanteisiin varautumiseen pysyvä tietomalli. Tietomallin avulla yritykset saavat käyttöönsä reaaliaikaista matkailijatietoa tukemaan yritysten kysyntää ja mahdollisia investointipäätöksiä.

Molempien maakuntien eläessä suurten rakennemuutoksien keskellä, edistää tämä hanke yritysten välistä yhteistyötä niin maakuntien sisällä kuin niiden välillä.

Matkailupalvelujen tarjoajille ja kauppaliikkeille tuotetaan hankkeen avulla konkreettiset ja ajantasaiset työvälineet lähialueen ostosmatkailun kehittämiseen. Hankkeen yhtenä näkökulmana on myös digitaalinen toimintaympäristö ja sen huomioiminen sekä digitaalisen kaupan vaikutukset.
Hankkeessa etsitään vastaukset siihen, millaisia ovat palvelujen kysynnän nopeat kehitystrendit venäläisten matkailijoiden keskuudessa ja millaiset ovat tehokkaat markkinointikanavat, joita venäläiset matkailijat hyödyntävät. Tämän myötä hankkeen kohdeyrityksillä on mahdollisuus löytää tehokkaita ratkaisuja siihen, millaisilla palvelujen konseptoinneilla saadaan houkuteltua matkailijoita Kaakkois-Suomeen.

Hankkeessa on kuusi työpakettia. Jokaisesta työpaketista on vastuussa päätoteuttaja tai osatoteuttaja. Työpaketit koostuvat seuraavista sisällöistä:
1. Yritysten kysyntätiedon hallinnan nykytilan selvitys ja uusien tietotarpeiden määrittäminen
2. Matkailun pullonkaulat ja kehitysprojektien määrittely
3. Tuote- palvelutarjonnan tietomallin luominen
4. Tuote- ja palvelutarjonnan tietomallin konseptointi
5. Digitaaliset kanavat ja verkkokaupan vaikutusten arviointi: tunnistaminen, tiedon kanavointi ja yritysvaikuttavuus
6. Analyysit ja jatkotoimenpiteiden arviointi

Matkailijatiedon digitaalinen hallinta ja ennakointi edistää yrityksiä optimoimaan tuote- ja palveluvalikoimaa ja kustannusrakennetta. Tiedonsaatavuuden kehittyminen luo ja tehostaa sosiaalisen ympäristön kestävää kehitystä ja luovuutta edistävää verkostorakennetta. Ostosmatkailuun liittyvät kaupan alat ovat pääosin naisvaltaisia ja ostosmatkailun kehittyminen parantaa naisten tasa-arvoa työllisyyden näkökulmasta.

Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle
Maakunnat: Etelä-Karjala, Kymenlaakso
Seutukunnat: Lappeenrannan, Kouvolan, Kotkan-Haminan, Imatran
Kunnat: Lappeenranta, Kouvola, Kotka, Imatra, Hamina, Iitti, Lemi, Luumäki, Miehikkälä, Parikkala, Pyhtää, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari, Virolahti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 292 675€
2 Ostopalvelut 54 800€
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 4 000€
6 Flat rate 70 244€
Kustannukset yhteensä 421 719€
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 421 719€

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista(%)
1 Haettava EAKR- ja valtionrahoitus 295 201 € (70%)
2 Kuntien rahoitus 85 840 € (20,4%)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 40 678 € (9,6%)
Rahoitus yhteensä 421 719 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hankkeen tavoitteena on rakentaa tietomalli, jonka avulla matkailupalveluiden tarjoajat ja yritykset saavat ajantasaista tietoa lähinnä venäläisistä ostosmatkailijoista. Tietomallin avulla yritykset pystyisivät ennakoimaan kysyntää ja palvelutarpeita, mikä on ratkaisevaa yritysten tehdessä investointipäätöksiä. Rahoittajan näkemyksen mukaan markkinoilla on jo tarjolla palveluja, joiden avulla yritykset saavat tarvittaessa tietoa ostosmatkailun kehittymisestä. Hakemuksesta ei selviä, mikä on tietomallin toimintatapa ja ansaintalogiikka jatkossa. Etelä-Karjalan liitto ei esitä hakemusta rahoitettavaksi.
Hanke ei erityisesti edistä erityistavoitteen 2.1 tavoitetta pk-yritysten kestävän kasvun ja uudistumisen eikä pk-yritysten kansainvälistymisen tukemisesta. Kymenlaakson Liiton arviointipisteet ovat 15/40.
 

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Jussi Lehtinen poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Venäläiset raja-aluematkailun ajurit -hankkeen hylkäämistä, ja että hanketta ei osarahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta eikä hankkeelle kohdisteta haettua EAKR- ja valtion rahoitusta.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-------------------