Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
PRO-KASVU, YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN SEKÄ KILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN

Hakemusnumero 300119
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan Ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Alkamispäivämäärä 1.1.2015
Päättymispäivämäärä 31.12.2017

Hankkeen sisältö
PRO-Kasvu hankkeen tavoitteet:
Projektin tarkoitus on edistää yrittäjyyttä, innovaatioiden tuotteistamista ja kestävää kilpailukykyä pk-yrityksissä rakentamalla ja käyttöönottamalla toimiva korkeakoulujen yhteistoiminnallinen palvelurakenne.

Tulostavoitteet
1. Pysyvä yrittäjyyttä, innovaatioita ja tuotteistamista tukeva korkeakoulujen verkosto, joka toimii monialaista osaamista hyödyntäen.
2. Korkeakoulut ovat aktiivisia ja osaavia yrittäjyyden ja innovaatioiden kehittäjiä.
3. Prosessi yritysten innovaatioiden tuotteistamiseksi ja niiden markkinoille saattamiseksi on toiminnassa.

Tulostavoitteen 1. saavuttamiseksi tehdään seuraavat toimenpiteet:
1.1 Kuvataan nykyiset palvelurakenteet ja asiantuntijaverkostot
1.2 Kuvataan alueelliset erityispiirteet ja korkeakoulukohtaiset erityisosaamisalueet.
1.3 Kuvataan sekä paikallisten että alueellisten yritys- ja innovaatiopalvelujen toimintamallit.
1.4 Sovitaan yhteisesti tarvittavan palvelurakenteen työn- ja vastuunjaosta sekä toimintamalleista.
1.5 Kehitetään ja otetaan käyttöön menetelmät PRO-Kasvu -verkoston toimijoiden osaamisten ja fasiliteettien kuvaamiseen ja niiden hyödyntämiseen.
1.6 Tiedotetaan verkostosta ja toiminnan tavoitteista toteuttajaorganisaatioissa, yrityksille ja sidosryhmille.
1.7 Perustetaan yhteinen sähköinen työskentely- ja vuorovaikutusympäristö ja tuotetaan esittelymateriaalia.
1.8 Pilotoidaan sovittuja toimintoja käytännön case-esimerkkien avulla.
1.9 Kerätään palautteet pilotoinneista ja arvioidaan toimintojen ja verkoston toimivuus ja tehdään korjaavat toimenpiteet.
1.10 Sovitaan jatkuvan palautteen keräämisen ja toiminnan kehittämisen vastuista verkoston kestävyyden ja dynaamisuuden varmistamiseksi.

Tulostavoitteen 2 saavuttamiseksi tehdään seuraavat toimenpiteet:
2.1 Aktivoidaan, motivoidaan ja sitoutetaan korkeakoulujen henkilöstöä eri asiantuntijuusalueilta toimintaan.
2.2 Asetetaan organisaatiokohtaisesti kehittämistavoitteet ja päätetään tarvittavista kehittämistoimenpiteistä.
2.3 Luodaan yhteinen prosessikuvaus yritysten innovaatiotoiminnan ja kasvuyrittäjyyden kehittämiseksi.
2.4 Pilotoidaan verkoston osaamista hyödyntävää yhteistä innovaatioprosessimallia.
2.5 Kehitetään korkeakoulujen henkilöstön ja muiden verkostoon kuuluvien tahojen yrittäjyys- ja innovaatio-osaamista.
2.6 Järjestetään korkeakoulujen ja yritysten kesken yhteisiä innovaatiotapahtumia.
2.7 Kehitetään korkeakoulujen opetuksen järjestelyjä mahdollistamaan verkostomainen innovaatiotoiminta ja yrittäjyyden edistäminen.
2.8 Pilotoidaan kehitettyjen prosessien käytännön toimivuutta.
2.9 Arvioidaan organisaatioiden ja prosessien toimivuutta verkoston osanan ja tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Tulostavoitteen 3 saavuttamiseksi tehdään seuraavat toimenpiteet:
3.1 Kerätään kultakin alueelta tuotekehitystarpeita monipuolisen suunnatun aktiivisen kontaktoinnin avulla.
3.2 Tuotetaan uusia innovaatioaihioita opiskelijoista ja yrityksistä muodostuvissa monialaisissa tiimeissä.
3.3 Arvioidaan parhaat idea-aihiot Pitchaus- tapahtumissa.
3.4 Valittujen idea-aihioiden ympärille muodostetaan kasvutiimejä ja kehityshankkeita (myös erillisellä rahoituksella).
3.5 Pilotoidaan kestävän kehityksen ja kilpailukyvyn periaatteiden mukaisia tuotekehitysprosesseja valituista innovaatioista
kaupallistettaviksi tuotteiksi.
3.6 Kehitetään yritysten valmiuksia toimia kansainvälisillä markkinoilla.
3.7 Kerätään palautetta, arvioidaan prosessin toimivuutta ja tehdään korjaavat toimenpiteet.

Tulokset:
1.Pysyvä yrittäjyyttä, innovaatioita ja tuotteistamista tukeva korkeakoulujen verkosto, joka toimii monialaista osaamista hyödyntäen.
Mittarit:
- verkoston toimintaan osallistuneet yritykset 80 kpl ja yhteisöt 20 kpl
- palaute verkoston toimivuudesta
- monialaisen asiantuntijaosaamisen malli,jossa yritysten hankkeissa aidosti yhdistyy muotoilu-, insinööri- ja markkinaosaaminen

2.Korkeakoulut ovat aktiivisia ja osaavia yrittäjyyden ja innovaatioiden kehittäjiä.
Mittarit:
- hankkeeseen osallistuu 40 henkilöä,joista uusia 30 %
- palaute verkoston toimivuudesta
- julkaisujen määrän muutos

3.Prosessi yritysten innovaatioiden tuotteistamiseksi ja niiden markkinoille saattamiseksi on toiminnassa.
Mittarit:
- uudet tuotetut ideat 600kpl, joista testatut tuotekonseptit 100kpl, joista toteutetut prototyypit 30kpl, joista kaupallistetut tuotteet 10kpl
- verkoston yhteiset projektit 20kpl
- käynnistyneet yrityshankkeet 80kpl
- uusien yritysten määrä 10kpl

Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle
Maakunnat: Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Keski-Suomi
Seutukunnat: Imatran, Kotkan-Haminan, Jyväskylän, Lappeenrannan, Keuruun, Kouvolan, Jämsän, Saarijärven-Viitasaaren, Äänekosken
Kunnat: Hamina, Imatra, Iitti, Jyväskylä, Konnevesi, Keuruu, Hankasalmi, Jämsä, Karstula, Kinnula, Kotka, Kuhmoinen, Kannonkoski, Kouvola, Kyyjärvi, Lappeenranta, Laukaa, Luumäki, Pihtipudas, Petäjävesi, Rautjärvi, Pyhtää, Ruokolahti, Savitaipale, Saarijärvi, Taipalsaari, Toivakka, Parikkala, Viitasaari, Äänekoski, Uurainen, Muurame, Multia, Kivijärvi, Lemi, Miehikkälä, Virolahti

Lisätietoja hakemuksesta
Ylimaakunnallinen yhteishankehakemus, joka kohdentuu maantieteellisesti Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Keski-Suomen maakuntien alueelle. Hankkeesta on käyty keskustelu Etelä-Suomen  koordinaatioryhmässä 1.10.2014 sekä pyydetty kommentit Keski-Suomesta. Hanke ei ole etenemässä minkään maakunnan kehyksestä rahoitettavien hankkeiden joukkoon.

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 1 349 680€
2 Ostopalvelut 200 758€
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 24 000€
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 88 500€
6 Flat rate 323 925€
Kustannukset yhteensä 1 986 863€
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 1 986 863€

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista(%)
1 Haettava EAKR- ja valtionrahoitus 1 390 805 € (70%)
2 Kuntien rahoitus 351 123 € (17,7%)
3 Muu julkinen rahoitus 77 609 € (3,9%)
4 Yksityinen rahoitus 167 326 € (8,4%)
Rahoitus yhteensä 1 986 863 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Kymenlaakson Liitto: Kymenlaakson Liitto on arvioinut kaikki maakuntaan kohdistetut hankehakemukset. Määrärahojen niukkuuden vuoksi voidaan rahoittaa vain arvioinnissa eniten pisteitä saaneita hankkeita. PRO-Kasvu -hanke kohdistuu Kymenlaakson maakuntaohjelmassa tunnistettuihin kehittämiskohteisiin. Hanke ei kuitenkaan luo rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteessa 4.1 tavoiteltavia valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen, eikä se varsinaisesti vastaa haun painopisteenä olevaan ICT sovellusten hyödyntäminen uusien palveluiden luomisessa teemaan. Hanketta ei esitetä rahoitettavaksi Kymenlaakson myöntövaltuudesta.

Etelä-Karjalan liitto: Aluekehittämisvarojen vähentyminen on edellyttänyt Etelä-Karjalassa maakuntaohjelmaprosessin aikana tehtyjä valintoja. Resursseja keskitetään erikoistuen painopistealoille, joita kuvastavat toimintalinjat ovat Yritteliäs ja osaava Etelä-Karjala, Kansainvälinen ja kiinnostava rajamaakunta, Vihreä ja uusiutuva edelläkävijä ja Välitön ja välittävä Etelä-Karjala. Maakunnan älykkään erikoistumisen teemoiksi on linjattu puhdas elinympäristö eli vihreään tekniikkaan erikoistuva edelläkävijyys ja kestävä hyvinvointi, jossa kehittämisen kärkinä ovat kuntoutus, hyvinvointi ja laadukas terveydenhoito viennin näkökulmasta sekä liikkuvat palvelut ja terveysliikunta.
PRO-Kasvu hanke sisältää maakuntaohjelmien toimintalinjoihin liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka koskevat erityisesti pk-yritysten ja korkeakoulujen osaamisen kehittämistä (TL 1), yritysten kansainvälistymistä (TL 2) ja korkeakouluissa olevan ympäristö- ja energiaosaamisen hyödyntämistä (TL 3). Toisaalta PRO-Kasvu-hanke ei tuo näihin teemoihin merkittävästi aiemmasta kehittämistoiminnasta poikkeavaa näkökulmaa, sillä korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä on kehitetty useissa eri hankkeissa edellisillä ohjelmakausilla. Yrityksillä on itsellään vahva näkemys siitä, millaisessa hanketoiminnassa ne haluavat olla mukana. Hankkeessa mainitaan yrittäjäjärjestöt yhteistyökumppanina, mutta ilmeisesti ne eivätkä yksittäiset yritykset ole olleet varsinaisessa hankevalmistelussa mukana, joten näiden hankkeen onnistumisen näkökulmasta keskeisten toimijoiden sitoutumisen aste ei käy hakemuksesta ilmi.
PRO-kasvu-hanke on sinänsä kannatettavalta sisällöltään, tavoitteiltaan ja toimenpiteiltään laaja, mutta se on enemmän yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan yleiskehittämistä, jota tehdään elinkeinoyhtiöissä ja oppilaitoksissa osana normaalia toimintaa. Hanke ei vastaa erityisesti toteutettavassa rakennerahasto-ohjelmassa ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Yritys- ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen näkyy kiinnostavan edelleen monia hanketoimijoita. Kun edellä mainitut tekijät yhdistetään käytettävissä olevien määrärahojen pienenemiseen, ei tämän hankkeen rahoittamiselle näytä olevan mahdollisuuksia.

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Jussi Lehtinen poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle PRO-kasvu, yritysten kansainvälistymisen sekä kilpailukyvyn edistäminen -hankkeen hylkäämistä ja että hanketta ei osarahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta eikä hankkeelle kohdisteta haettua EAKR- ja valtion rahoitusta.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

------------------------