Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
TERVEYSTEKNOLOGIATOIMIALASELVITYS

Hakemusnumero 300429
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Alkamispäivämäärä 1.1.2015
Päättymispäivämäärä 30.11.2016

Hankkeen sisältö
Terveysteknologia on poikkitieteellinen toimiala, joka on noussut Suomen suurimmaksi vientialaksi. Toimialaselvityksen avulla tutkitaan Kymenlaakson mahdollisuudet lähteä kehittämään Suomen menestyvintä toimialaa. Tutkimuksessa painotetaan teemaa "ICT-alan uudet avaukset", joka on Kymenlaakson liiton yksi tämän haun painopistealue.

ICT-toimialueella terveysteknologialla on merkittävää kysyntää esim. terveydenhuollon ohjelmistoissa ja -tietojärjestelmissä, e-Health sovelluksissa ja hyvinvointipeleissä. Lisäksi ICT-rajapintaan liitetään sensori-, elektroniikka- ja anturiteknologia.Terveysteknologian ICT-mahdollisuudet voivat avata uudet markkinat kymenlaaksolaisille yrityksille.Terveysteknologian ICT-alue painottuu tutkimuksessa eHealth-sovellusten tutkimiseen ja soveltamiseen. Tutkimuksessa selvitetään paikallisten yritysten valmiudet ja kehittämisnäkymät liitettynä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun osaamiseen. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään kymenlaaksolaisten yritysten mahdollisuudet lähteä mukaan terveysteknologian toimialueelle.Selvitys sivuaa lyhyesti lääketieteellisten laitteiden ja tarvikkeiden kehittämismahdollisuuksia Kymenlaaksossa.Lisäksi hankkeessa selvitetään kymenlaaksolaisten elektroniikkayritysten mahdollisuuksia osallistua terveysteknologian kehittämiseen.

Hanke huomioi myös kansainväliset terveysteknologian tutkimukset ja siihen liittyvät projektit. Terveysteknologian toimialueella avautuu runsaasti Euroopan komission Horizon2020 -ohjelmassa hakuja, joihin on mahdollista osallistua Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja alueen yritysten.

Toimenpide 1: Terveysteknologian poikkitieteelliset mahdollisuudet nykyisiin Kyamkin ja Kymenlaakson painopistealueisiin
Toimenpide 2: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:n osaaminen ja mahdollisuudet terveysteknologian kehittämisessä
Toimenpide 3: Kyamkin roolin määrittely toimialueen pääkehittäjäksi Kymenlaaksossa
Toimenpide 4: Kymenlaaksolaiset terveysteknologiayritykset, osaaminen ja kehittämistarpeet tulevaisuudessa
Toimenpide 5: Kymenlaaksolaiseten ICT-alan yritysten kiinnostuksen kartoittaminen terveysteknologia-toimialueelle
Toimenpide 6: Kehittämistoimenpiteet toimialueen kehittämiseksi Kymenlaaksossa
Toimenpide 7: Toimenpidesuunnitelman rakentaminen

Tulos 1: Terveysteknologian toimialan tutkimusraportti Kymenlaakson osalta
Tulos 2: Terveysteknologian mahdollisuudet kehittyä omaksi toimialaksi Kymenlaaksossa
Tulos 3: Poikkitieteelliset rajapinnat ja niiden liittäminen nykyisiin Kyamkin ja Kymenlaakson strategioihin
Tulos 4: Terveysteknologiayritysten osaamisen vahvistaminen Kyamkin tutkimustoiminnan avulla
Tulos 5: Julkisen sektorin (Sos/ter, Kotkan kaupunki ja Kouvolan kaupunki) eHealth-ratkaisut Kyamkin tutkimustoiminann avulla
Tulos 6: Kymenlaaksolaisten terveysteknologiaosaajien osaamistason nostaminen ja toimialan kv-verkoston kehittäminen
Tulos 7: Terveysteknologian käyttömahdollisuudet eri ikäryhmien palveluissa julkisella sektorilla (Kotkan ja Kouvolan kaupunki)

Pitkän aikavälin vaikutus: Terveysteknologian nostaminen merkittäväksi toimialaksi Kymenlaaksossa
Toimenpide 8: Toimenpidesuunnitelman käynnistäminen

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan
Kunnat: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 69 000€
2 Ostopalvelut 14 000€
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Muut kustannukset 0
5 Flat rate 16 560€
Kustannukset yhteensä 99 560€
6 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 99 560€

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista(%)
1 Haettava EAKR- ja valtionrahoitus 69 692 € (70%)
2 Kuntien rahoitus 29 868 € (30%)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 99 560 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke ei sovellu lump-sum projektiksi. Liiton myöntövaltuus ei riitä projektin rahoittamiseen.

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Jussi Lehtinen poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Terveysteknologiatoimialaselvitys -hankkeen hylkäämistä ja että hanketta ei osarahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta eikä hankkeelle kohdisteta haettua EAKR- ja valtion rahoitusta.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-------------------