Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
MUUNTUVA SAIRAALATILA JA INFOPISTE

Hakemusnumero 300197
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Alkamispäivämäärä 1.1.2015
Päättymispäivämäärä 31.12.2015

Hankkeen sisältö
Sairaalaverkosto Suomessa on ikääntymässä ja se aiheuttaa voimakkaan sairaala- ja terveydenhuollon rakentamisen tarpeen lähivuosikymmeninä. Hankkeen tavoitteena on kehittää suunnittelu- ja muiden rakentamisen eri osapuolten osaamista sairaalarakentamisesta tulevaisuuden käyttäjävaatimusten mukaisesti. Hanke keskittyy restoratiivisen (terveyttä ja paranemista ja hyvinvointia edistävää) suunnittelun tutkimus- ja kehitystyöhön ja sen tiedon tuottamiseen ja siirtämiseen alan yrityksille.

Toimenpiteinä ovat mallisairaalatilojen kv-benchmarkkaus, mallitilojen rakentaminen, tiloissa tehtävä tutkimus liittyen tiloihin, kalusteisiin, materiaaleihin ja ihmisten käyttäytymiseen, sekä tiedon levittäminen.

Tuloksena syntyy suunnitteluohje, seminaari, kansalaisosallistamisen mahdollistava tilatoteutus. Tuloksena syntyy sairaalatilojen suunnitteluun ja toteutukseen erikoistunutta osaamista alueelle.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kouvolan
Kunnat: Kouvola

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 65 100€
2 Ostopalvelut 14 500€
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Muut kustannukset 4 776€
5 Flat rate 15 624€
Kustannukset yhteensä 100 000€
6 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 100 000€

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista(%)
1 Haettava EAKR- ja valtionrahoitus 70 000 € (70%)
2 Kuntien rahoitus 30 000 € (30%)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 100 000 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Kymenlaakson Liitto on arvioinut kaikki maakuntaan kohdistetut hankehakemukset. Määrärahojen niukkuuden vuoksi voidaan rahoittaa vain arvioinnissa eniten pisteitä saaneita hankkeita. Muuntuva sairaalatila ja infopiste -hankkeen valintakriteerien mukaiset arviointipisteet ovat 29/60 eikä se hankkeiden keskinäisessä vertailussa nouse rahoitettavien hankkeiden joukkoon.

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Jussi Lehtinen poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Muuntuva sairaalatila ja infopiste -hankkeen hylkäämistä ja että hanketta ei osarahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta eikä hankkeelle kohdisteta haettua EAKR- ja valtion rahoitusta.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

--------------------