Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
KEMIKAALISEOSTEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SELVITYSMENETELMÄT JA NIIDEN KAUPALLISET SOVELLUKSET (CHEMIX)

Hakemusnumero 300475
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Helsingin yliopisto
Toimintalinja
2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite
5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Alkamispäivämäärä
1.1.2015
Päättymispäivämäärä
31.3.2017

Hankkeen sisältö
CHEMIX-hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on ekotoksikologisten menetelmien kaupallisten sovellusten kehittäminen yhteistyössä ympäristöalan pk-yritysten kanssa. Ekotoksisuustestien kysyntä tulee hyvin todennäköisesti lähivuosina kasvamaan muuttuvan lainsäädännön takia. Suomen markkinoille tuodaan hankkeen aikana erilaisia biotestejä, kuten akuutteja toksisuustestejä, krooninen toksisuustesti, genotoksisuustesti ja hormonitoiminnanhäiriöitä mittaava testi. Hankkeen tuloksena syntyy uusi yritys- ja tutkimusorganisaatioista muodostuva yhteistyöverkosto, jonka ansiosta yhteistyöyritykset saavat tarpeisiinsa räätälöityä yliopistotason tutkimustietoa. Hankkeen aikana järjestetään työpajoja ja seminaari yrityksille ekotoksikologisten menetelmien hyödyntämismahdollisuuksista.

Hankkeessa selvitetään myös vaikutusperustaisen analyysin soveltuvuutta vedenpuhdistamojen vaikutuspiirissä olevien sedimenttien tutkimiseen ja tuotetaan uutta tietoa kemikaaliseosten ympäristövaikutuksista. Vain harvojen kemikaalien yksittäisiäkään vaikutuksia tunnetaan hyvin ja niiden yhteisvaikutukset vielä huonommin, joten uusi tutkimustieto aiheesta on tarpeen. Tietoa pyritään jakamaan myös kuluttajille ja siten kasvattamaan kansalaisten kemikaalitietoutta.

CHEMIX-hanke toteutetaan Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian ja ympäristötieteiden laitoksen yhteishankkeena. Hankkeessa on merkittävässä roolissa yhteistyökumppaneina toimivat ympäristölaboratoriot ja -konsultointiyritykset, joiden toiminnan kehittäminen on keskeistä. Yhteistyötä tehdään myös vedenpuhdistamojen, viranomaisten ja muiden tutkimuslaitosten kanssa.

Hankkeessa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet. Hankkeella on välitön vaikutus pintavesiin, sillä toksisuustestien tuloksia on mahdollista hyödyntää jätevedenpuhdistuksen tehostamisessa. Vaikutus kohdistuu myös luonnonvarojen käytön kestävyyteen, sillä jätevesien ja sedimenttien toksisuustestaus kuluttaa huomattavasti vähemmän luonnonvaroja kuin perinteiset kemialliset analyysit. Lisäksi hanke lisää ja vahvistaa ympäristöosaamista.

Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso, Päijät-Häme
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan, Lahden
Kunnat: Kotka, Kouvola, Lahti

Kustannukset, Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 325 605 €
2 Ostopalvelut 22 748 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 62 000 €
6 Flat rate 78 146 €
Kustannukset yhteensä 488 499 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 488 499 €

Rahoitus, Yhteensä €, Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtionrahoitus 390 799 € (80%)
2 Kuntien rahoitus 19 540 € (4%)
3 Muu julkinen rahoitus 73 160 € (15%)
4 Yksityinen rahoitus 5 000 € (1%)
Rahoitus yhteensä 488 499 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hankkeen tuloksia ovat markkinoille kehittettävät biotestit sekä aiheen ympärille rakennettu ylimaakunnallinen yhteistyöverkosto. Hanke sopii näinollen hyvin rakennerahasto-ohjelma erityistavoitteeseen 5.1. Hanke ei kuitenkaan sovi tällä hakukierroksella haettuihin teemoihin (Pohjoista kasvuvyöhykettä hyödyntävät innovatiiviset verkostohankkeet, Biotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet, Innovatiiviset palvelut, ICT alan uudet avaukset).
 

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Kemikaaliseosten ympäristövaikutusten selvitysmenetelmät ja niiden kaupalliset sovellukset (CHEMIX) -hankkeen hylkäämistä ja että hanketta ei osarahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta eikä hankkeelle kohdisteta haettua EAKR- ja valtion rahoitusta.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------