Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
BIOA - BIOJALOSTAMOKONSEPTIN TUOTTEISTAMISESTA LIIKETOIMINTAAN

Hakemusnumero 300024
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy
Osatoteuttajat: Turun yliopisto, Aalto-yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Kotkan Konepaja Oy
Toimintalinja
2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite
3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Tukimuoto
Alkamispäivämäärä  1.10.2014  Päättymispäivämäärä  30.9.2016

Hankkeen sisältö

Biotaloudessa perinteiset toimialojen väliset raja-aidat hälventyvät, jolloin syntyy uudenlaista toimialarajat ylittävää yhteistyötä. Cursor Oy on yhdessä viiden yrityksen kanssa kehittänyt uuden BioA® konseptin, sellu- tai paperitehtaaseen integroitavan biojalostamon, joka tuottaa jätteistä energiaa biokaasuna ja/tai etanolina sekä muita lopputuotteita kuten lannoitteita. Cursor Oy:n hallinnoimassa, Turun yliopiston ja Aalto-yliopiston osatoteuttamassa Bio Refine Tech - Biojalostamo-osaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen -hankkeessa on laboratoriomittakaavassa keskitytty selvittämään metsäteollisuuden suodosten soveltuvuutta levän kasvatukseen ja luomulannoitteen mahdollisuuksia, samalla kun on haettu biojalostamointegroinnin hyötyjä metsäteollisuudelle. Lisäksi BioA konseptin integroimisesta teetetyllä simulointiohjelmalla mallinnetaan eri teollisuuden alojen ravinnekierron mahdollisuuksia ja jalostamisen kannattavuutta.

Metsäteollisuuden merkitys Suomessa on ollut, ja tulee myös jatkossa olemaan suuri, sillä yli puolet Suomen nykyisestä biotaloudesta perustuu metsiin. Kaakkois-Suomen metsäteollisuuden keskittymä on lajissaan maailman suurin. Metsäteollisuuden biojalostamoliiketoiminnan kehittäminen etenee parhaiten, jos biojalostamo pystyy mahdollisimman hyvin käyttämään hyväkseen kaikki selluloosan- ja paperinvalmistuksessa syntyvät sivutuotteet: jäte- ja suodosvesien ravinteet sekä tehtaiden ja biokaasulaitoksen tuottaman hiilidioksidin ja lämmön. Teollisuuden lämpimien suodosvesien hyödyntäminen levän kasvatukseen parantaa metsäteollisuuden kannattavuutta. Teollisuuden jäteveden hyödyntäminen ravinteena levänkasvatuksessa myös alentaa vesistöön laskettavan puhdistetun jäteveden ravinnepitoisuutta ja vähentää kemikaalien tarvetta jätevesien käsittelyssä.

Bio Refine Tech -hankkeen aikana hankittua BioA prosessin laboratoriomittakaavan osaamista on tässä yhteishankkeessa tarkoitus laajentaa pilot-mittakaavan testaukseen. Kukin osaprojekti tuottaa kokonaisuuden kannalta toisiaan tukevaa välttämätöntä tietoa ja osaamista. Hankkeessa tutkitaan ja optimoidaan eri olosuhteisiin sopeutuvia leviä (Turun yliopisto), tutkitaan miten valitut levät kasvavat avoimessa järjestelmässä (JAmK), etsitään optimaalisia laite- ja prosessiratkaisuja (VTT ja Aalto), integroidaan koko konsepti yhdessä sellu- ja paperiteollisuuden kanssa (Aalto), rakennetaan toimivat laitteet laitevalmistajan (Kotkan Konepaja) ja Cursorin toimesta sekä luodaan BioA konseptista uutta liiketoimintaa (Cursor). Lisäksi kokonaisuutta hallinnoi Cursor.

Hanke tukee alueellisia biotalouden painopisteitä ja on suomalaisen biojalostamo-osaamisen kehittymisen kannalta avainasemassa. Onnistuessaan BioA konseptilla on suuri markkinapotentiaali niin kehittyneissä kuin kehittyvissä maissa ja se tukee Suomen asettamien energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Hanke myös edistää kestävään biotalouteen perustuvien liiketoimintamahdollisuuksien ja uusien työpaikkojen syntymistä.

Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Keski-Suomi
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Helsingin, Turun, Jyväskylän, Saarijärven-Viitasaaren
Kunnat: Pyhtää, Kotka, Hamina, Virolahti, Miehikkälä, Espoo, Helsinki, Vantaa, Turku, Jyväskylä, Saarijärvi

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 1 081 941 €
2 Ostopalvelut 650 300 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 121 300 €
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 117 000 €
6 Flat rate 259 668 €
Kustannukset yhteensä 2 230 209 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 2 230 209

Rahoitus, Yhteensä €, Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtionrahoitus 1 560 833 € (70%)
2 Kuntien rahoitus 78 936 € (3,5%)
3 Muu julkinen rahoitus 275 423 € (12,3%)
4 Yksityinen rahoitus 315 017 € (14,1%)
Rahoitus yhteensä 2 230 209 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta

Kaakkois-Suomessa tähdätään kansainvälisesti merkittävän biotalousklusterin aikaansaamiseen. Hanke tukee hyvin maakuntaohjelman tavoitetta ja on hakukierroksen teeman Biotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet mukainen (arvioinnin pisteet 42/60). BioA konseptille myönnettiin vuonna 2013 kotimainen patentti, ja sille on laadittu simulointiohjelma. Hankkeessa on tarkoitus laajentaa laboratoriomittakaavan osaaminen pilot-mittakaavan testaukseen. Hankkeen osatoteuttajina olevat koulutus- ja tutkimusorganisaatiot hakevat omiin osahankkeisiinsa Tekes-rahoitusta.

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen Cursor Oy:n osahankkeen osalta. Lopullinen rahoituspäätös tehdään, kun tiedetään saako hanke yliopistojen ja VTT:n toimenpiteisiin Tekesiltä myönteisen päätöksen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Petri Tolmunen poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys MYR

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy Cursorin osahankkeen rahoituskelpoiseksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta.

Päätös MYR

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle BioA - Biojalostamokonseptin tuotteistaminen liiketoimintaan -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta.  Cursor Oy:n osahankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 490 000 euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-------------------