Maakuntajohtajan päätökset 2020 01.01.2020
PAIKKATIETOPALVELU JÄRJESTELMÄN ARCGIS SERVER PÄIVITTÄMINEN

Paikkatiedolla on merkittävä rooli maakunnassa tehtävässä suunnittelutyössä. Maankäytön suunnittelu ja maakuntakaavan laadinta ovat keskeisimmät paikkatietoaineistoa hyödyntävät tehtävät Kymenlaakson liitossa. Lisäksi paikkatietoa hyödynnetään myös muussa alueiden käytön ja kehityksen suunnittelussa.

Paikkatietopalvelu mahdollistaa karttapalveluiden ja paikkatietorajapintojen tuottamisen Kymenlaakson liiton paikkatietoaineistoista. Näiden avulla edistetään valtion, maakuntien ja kuntien tuottamien ja ylläpitämien paikkatietojen yhtenäistämistä. Paikkatietopalvelu myös mahdollistaa aineistojen tarjoamisen nykyistä laajemmin yhteiskunnan eri toimijoiden saataville.

Palvelun tavoitteena on parantaa päätöksentekoa, karsia päällekkäistä työtä sekä lisätä aineistojen saatavuutta ja saavutettavuutta. Kun julkishallinnon keskeiset paikkatietoaineistot tuodaan yhteiselle tarjottimelle, se luo myös uusia mahdollisuuksia yrityksille paikkatietoja hyödyntävien palveluiden kehittämiseksi.

Liiton nykyinen paikkatietietojärjestelmä perustuu yhdelle palvelimelle asennetusta tietokannasta ja ArcGIS Server ohjelmistosta, jotka on päivitetty 2015. Tietoa tuotetaan ja muokataan ArcGIS Desktop ja Online työasema -ohjelmistoilla.

Liiton nykyistä järjestelmää on arvioitu 4.12.2019 Esri Finlandin asiantuntijan Sanna Paavilaisen kanssa. Arvioinnissa mietittiin vaihtoehtoja kehittää nykyistä paikkatietojärjestelmää sekä paikkatiedon tuottamiseen- ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja. Arvioinnin tuloksena syntyi suunnitelma, jossa ArcGIS Server ohjelmisto päivitetään uusimpaan versioon ArcGIS Enterprise ja tietokanta- ja ohjelmisto palvelut asennetaan omille palvelimille. Palvelimet hankitaan Kymijoen ICT:ltä joka, myös vastaa niiden ylläpidosta. Esri Finland Oy vastaa paikkatieto ohjelmistojen asennuksesta ja koulutuksesta.

Tällä toteutuksella vastataan paikkatiedon uusien menetelmien ja teknologioiden asettamiin vaatimuksiin ja turvataan liiton paikkatietopalvelujen kehittäminen ja saatavuus.

Kulut kirjataan viraston kustannuspaikalle. Päätös julkaistaan tietoverkossa. Pöytäkirjanote Esri Finland Oy.

Asian valmistelija tietohallintosuunnittelija Sami Tervo.

Päätöksentekijä Jaakko Mikkolan poissaollessa sijaisena toimiva hallintopäällikkö Ulla Silmäri.

Esitys

Tietohallistosuunnittelija Sami Tervo esittää että hyväksytään Esri Finland Oy:n jättämä tarjous ArcGIS Server ja Enteprise päivitys tarjous. Lisäksi palvelimet liitetään osaksi Kymijoen ICT:n palvelusopimusta.

Esri Finland kustannukset:  7000 € alv 0%

  • Päivityspaketti 5 000 €
  • Koulutusoptio  2 000 €

Kymijoen ICT:n palvelin kustannukset sisältää varmistuksen ja perustamisen

  • Ylläpito 175,20€/palvelin = 350,40 € /kk
Päätös

 Hyväksytään esityksen mukaan.

----------------------

Päätös julkaistu

Päätöspäivämäärä 19.2.2020
Julkaistu tietoverkossa 19.2.2020.

Muutoksenhakuohjeet:
www.kymenlaakso.fi/kymenlaakson-liitto/paatoksenteko/muutoksenhaku