Hallitus 6 / 2019 03.06.2019
MAAKUNTIEN YHTEISET HALLITUSOHJELMATAVOITTEET

Maakuntahallitusten puheenjohtajat esittävät tulevaan hallitusohjelmaan seuraavia toimenpiteitä hallituskauden päätavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi:

1. Valtion hallintoon ei tule tehdä sektorikohtaisia erillisratkaisuja (esim. keskusvirastoja), jotka heikentävät alueellista toiminta- ja päätösvaltaa.

2. Aluelähtöisen kehittämisen toimenpiteiden ja resurssien kohdentaminen vaatii paikallistuntemusta ja kiinnittymistä alueiden omiin tavoitteisiin. Maakuntien aluekehitystyön resursseja ja organisointia tulee vahvistaa turvaamalla valtion rahoituksessa riittävät kansalliset ja EU-pohjaiset alue-, yritys-, innovaatio-, työvoima-, osaamis-, maaseutu- ja kaupunkipoliittiset määrärahat sekä yhtenäistämällä näiden rahoitusinstrumenttien toimeenpanoa aluetasolla. Rakennerahasto- ja muiden EU-ohjelmien välittäviksi viranomaisiksi tulee määritellä 18 maakunnan liittoa, jotka yhteistyössä ELY-keskusten kanssa tekevät ohjelmarahoitukseen perustuvat rahoituspäätökset. Rakennerahasto- ja aluekehityslainsäädäntöä koskeva uudistus on tältä osin välttämätön.

3. Aluekehityslainsäädäntöä uudistettaessa tulee valtioneuvoston ja maakuntien väliset aluekehityskeskustelut ottaa käyttöön ilmiöpohjaisen ja poikkihallinnollisen toimintamallin vahvistamiseksi.

Aluekehityslainsäädäntöä uudistettaessa tulee valtioneuvoston ja maakuntien väliset aluekehityskeskustelut ottaa käyttöön ilmiöpohjaisen ja poikkihallinnollisen toimintamallin vahvistamiseksi. Toimintamalli tulee ottaa käyttöön jo nykyisen lainsäädännön aikana hyödyntäen päättyneen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa n yhteydessä kehitettyä käytäntöä.

4. Aluekehityslainsäädännön toimialaa tulee laajentaa poikkihallinnolliseksi ja maakunnan liittojen suunnittelutehtävää laajentaa koskemaan alueellisia ilmasto- ja ympäristöstrategioita, joissa tulee poikkihallinnollisesti yhteen sovittaa ilmastoon ja ympäristön tilaan vaikuttavia kehittämis-, suojelu- ja muita toimenpiteitä.

5. Alueiden käytön suunnittelussa tulee säilyttää maakuntakaavan ohjausvaikutus ja nykymuotoinen oikeusvaikutteisuus maankäyttö- ja rakennuslakia uudistettaessa.

6. Päättyneen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyön tuloksia tulee hyödyntää mahdollisimman laajasti tulevalla hallituskaudella. Valtion, maakuntien liittojen ja kuntien sekä yksityisten toimijoiden välisiä yhteistyökokeiluja tulee mahdollistaa ja edistää vapaaehtoisuuden pohjalta ja selvittää niille myös uusia rahoitusmalleja.

Maakuntajohtajat esittävät tulevaan hallitusohjelmaan elinvoimaisen Suomen toteutumisen varmistamiseksi, että kaikille maakunnan liitoille kohdennetaan kansallista aluekehittämisrahaa. Se toimisi nopeasti ja joustavasti kohdennettavana maakuntaohjelmien toimeenpanon välineenä, jolla pienillä panostuksilla aikaansaadaan merkittäviä vipuvaikutus. Tätä rahoitusta voitaisiin myöntää alueen omien tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi EUn alueidenvälisten ja tutkimushankkeiden valmistelemiseksi, älykkään erikoistumisen ja osaamisen täsmähankkeisiin sekä maakunnan toimijoiden väliseen sopimukseen perustuviin toimenpiteisiin.

Aluekehittämisrahan ja myös kaikkien EU:n rahoitusinstrumenttien myöntövaltuus tulee osoittaa maakuntaliitoille, jotka toimivat aluekehitysviranomaisina ja joiden roolia EU-rahoituksessa tulee tarkentaa niin, että maakuntaliitot toimivat EU-rahoituksen välittävinä viranomaisina.

Lisäksi maakuntajohtajat painottavat, että valtion aluehallinnossa ei tule keskittää toimintoja, vaan päinvastoin kehittää ja vahvistaa alueellista päätöksentekoa.

Lisätietoja maakuntahallituksen puheenjohtaja Harri Helminen ja maakuntajohtaja Jaakko Mikkola.

Esitys Hallitus

Kuullaan esittely ja keskustellaan.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------