Hallitus 6 / 2019 03.06.2019
JÄTTEENPOLTON TUHKAN JA KUONAN KÄSITTELYN INNOVATIIVISET MENETELMÄT

Hakemusnumero: 306773
Diaarinumero: EURA 2014/8330/09 02 01 01/2019/UML
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtym
Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Aalto-yliopisto
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Alkamispäivämäärä 1.9.2019
Päättymispäivämäärä 31.12.2021

Hankkeen sisältö
Nykyisillä käsittelyillä jätteenpoltossa syntyvistä tuhkasta ja kuonasta ei saada kaikkia arvoaineita hyötykäyttöön ja epäpuhtauksia sisältävälle mineraaliainekselle on vaikeuksia löytää hyötykäyttökohteita. HSY on ollut mukana valtakunnallisissa kehittämishankkeissa, joissa tuhkan ja kuonan tutkimista ja hyödyntämistä on pyritty edistämään. Hankkeet ovat kuitenkin tähän asti keskittyneet pääasiassa nykyisten käsittelymenetelmien optimointiin ja nykyisillä menetelmillä seulottujen jakeiden karakterisointiin.

Tämän hankkeen tavoite on kehittää, testata ja demonstroida nykyistä käsittelyä täydentäviä/korvaavia menetelmiä jätteenpolton tuhkan ja kuonan hienojakeen käsittelylle sekä etsiä uusia korkeamman jalostusasteen hyötykäyttökohteita uusilla menetelmillä käsitellyille jakeille. Se tarjoaa kuonien ja tuhkien käsittelyllä liiketoimintaa luoville pk-yrityksille tilaisuuden testata ja kehittää tuotteitaan aidossa ympäristössä. Tuotteilla on merkittävää vientipotentiaalia, jos niiden toimivuus käytännön olosuhteissa voidaan osoittaa. Hankkeessa toteutettavissa pilotoinneissa teknologioita testataan vähintään 1-2 kuukauden ajan jatkuvatoimisella laitteistolla selkeästi laboratoriomittakaavaa suuremmilla käsittelymäärillä. Käsittelyprosessien optimointia ja lopputuotteiden edelleen hyödyntämistä edistetään korkealaatuisten tutkimuspartnereiden avulla.

Hanke tukee ekologisen ja taloudellisen kestävyyden periaatteita edistämällä vaikeasti kierrätettävän jätejakeen hyötykäyttöä korkea-arvoisissa tuotteissa. Se luo markkinan uudenlaiselle vähähiiliselle ja kiertotalouteen perustuvalle palvelulle, jätteenpolton tuhkan ja kuonan hienoaineksen käsittelylle. Samalla syntyvät markkinat tuotettavien uusiomateriaalien hyödyntämiselle edelleen.

Hanke yhdistää yritysten, tutkimuslaitosten ja jätteenkäsittelytoimijoiden osaamisen kierrätysekosysteemin luomiseksi haastavaksi nähdyn materiaalivirran ympärille ja vahvistaa toimijoiden T&K&I-yhteistyötä. Arvokkaiden metallien ja suolojen ympärille muodostuva kierrätysekosysteemi olisi ainutlaatuinen maailmassa ja tukisi selvästi Suomen pyrkimyksiä kiertotalouden mallimaaksi.

Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle
Maakunnat: Uusimaa, Kymenlaakso
Seutukunnat: Helsingin, Kotkan-Haminan
Kunnat: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kirkkonummi, Kotka, Vantaa

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 275 675 €
2 Ostopalvelut 445 000 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 34 000 €
6 Flat rate 66 162 €
Kustannukset yhteensä 820 837 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 820 837 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 574 586 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 138 697 € (16,90 %)
3 Muu julkinen rahoitus 62 554 € (7,62 %)
4 Yksityinen rahoitus 45 000 € (5,48 %)
Rahoitus yhteensä 820 837 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke pureutuu merkittävään teemaan ja onnistuessa sillä voisi olla tuloksena taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia. Hankkeen valmistelu on kuitenkin hieman vajavaista ja hakemuksesta löytyy selkeitä puutteita mm. yritysten mukaan oton osalta. Hanke on myös hyvin tutkimuspainotteinen, eikä vaikutusta yritysten liiketoimintaan juurikaan löydy. Hanke on tavoiteltaviin indikaattoreihin nähden todella kookas. 

Hanke on arvioitu Kymenlaakson Liiton arviointikokouksessa 25.3.2019 ja se sai arviointipisteet 38,33/55. Hanketta on käsitelty myös Etelä-Suomen koordinaatioryhmän kokouksessa 26.3.2019. Hanketta esitetään kielteisenä.

Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen 4 §:n 2 momentin mukaan MYR käsittelee aluekehittämisen kannalta merkittäviä hankkeita ja antaa niistä sitovan lausunnon rahoituksen myöntävälle taholle, kun se liittyy laajaan hankekokonaisuuteen, johon haetaan rahoitusta usealta viranomaiselta, ja muulloinkin, mikäli ohjelmien toteutusta linjatakseen rahoittajataho, sihteeristön puheenjohtaja tai joku MYR:rin puheenjohtajista sitä esittää.

Rahoittava viranomainen ei voi myöntää rakennerahaston tukea, jos yhteistyöryhmä ei ole hanketta puoltanut.

Esitys MYR

Ei rahoituskelpoinen.

Päätös MYR

Maakunnan yhteistyöryhmä päätti esittää maakuntahallitukselle, että Jätteenpolton tuhkan ja kuonan käsittelyn innovatiiviset menetelmät -hankkeeseen ei kohdisteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle myöntämää EAKR- ja valtion rahoitusta.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle, että Jätteenpolton tuhkan ja kuonan käsittelyn innovatiiset menetelmät  -hankkeeseen ei kohdisteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle myöntämää EAKR- ja valtion rahoitusta.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------