Hallitus 6 / 2019 03.06.2019
HARJUN HEVOSALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS - EERCF

Hakemusnumero: 306680
Diaarinumero: EURA 2014/8259/09 02 01 01/2019/UML
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Harjun Oppimiskeskus Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Alkamispäivämäärä 1.8.2019
Päättymispäivämäärä 31.7.2021

Hankkeen sisältö
Harjun oppimiskeskus Oy kehittää hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskusta. Hankkeessa kartoitetaan ja hankitaan koulutus- ja tutkimuskeskuksen toimintaympäristöön mittaus- ja seurantainnovaatioita, joiden avulla voidaan tuottaa uudenlaista tietoa hevosalalle. Järjestelmien avulla keskitytään hevosten suorituskyvyn ja hyvinvoinnin seurantaan ja kehittämiseen, ja ne tuottavat uutta kokonaisvaltaista tietoa hevosten tilasta ja toimimisesta lajille tyypillisessä elinympäristössä. Tuotettua tietoa hyödynnetään laajasti hevosurheilun tutkimuksessa ja kehittämisessä. Avoimen tiedon (open data) jakaminen toteutetaan eri osapuolille uudenlaisella tiedonhallintajärjestelmällä.

Hankkeen päätavoitteena on hevosten hyvinvoinnin ja hevosalan sekä hevosurheilun asiantuntijuuden kehittyminen tutkimustiedon ja siihen perustuvan koulutuksen avulla. Päätavoitteen saavuttamiseksi keskukseen hankitaan tarvittavat tekniset tietoa tuottavat järjestelmät sekä laajennetaan keskuksen simulaatiomahdollisuuksia. Toteutettavien kehittämistoimien ansiosta hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskus muodostuu uniikiksi kansainväliseksi keskukseksi ja hevosalan kohtaamispaikaksi sekä reaali- että virtuaalitasolla. Kehittyvä keskus mahdollistaa jatkossa yritysyhteistyön merkittävän määrällisen ja laadullisen lisääntymisen, ja tukee näin hevosalan toimijoiden ja yrittäjien osaamisen kehittymistä. Keskuksen tehtävänä on tutkimustiedon ja pedagogisten mallien avulla syventää ja monipuolistaa hevosalan koulutuksen sisältöä ja vaikuttavuutta sekä edistää työelämälähtöisyyttä ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaisesti.

Toimenpiteinä hankkeessa kartoitetaan hevosen hyvinvointiin ja ratsukon suoristuskyvyn parantamiseen pyrkiviä simulaatio-, seuranta- ja mittausteknologioita sekä digitaalisia yhteistyö- ja innovaatioalustoja tiedon kerryttämiseksi ja sen jakamiseksi. Hankinnat esitetään hankeen investointiosuudessa. Hankitut järjestelmät otetaan käyttöön sekä hankitaan tarvittavaa ohjelmointia ja käyttöönottokoulutusta.

Hankkeen tuloksina on kartoitettu hevosen hyvinvointiin ja ratsukon suoristuskyvyn parantamiseen pyrkiviä simulaatio-, seuranta- ja mittausteknologioita sekä digitaalista yhteistyö- ja innovaatioalustoja tiedon kerryttämiseksi ja sen jakamiseksi. On otettu hankitut järjestelmät käyttöön sekä hankittu tarvittava ohjelmointityö ja järjestelmien käyttöönottokoulutus. Harjun hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskuksen toiminta on saatu käyntiin. Keskus generoi tutkimus- ja seurantatietoa yhteistyö- ja innovaatioalustoille. Alan toimijat niin Suomessa kuin ulkomaillakin pystyvät hyödyntämään kerrytettyä tietoa hevosalan kehittämiseksi.

Kaikella koulutus- ja tutkimuskeskuksen toiminnalla on merkittäviä vaikutuksia hevosten kokonaismäärään sekä hevosalan elinvoimaisuuden kehittymiseen Suomessa.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan
Kunnat: Virolahti, Pyhtää, Miehikkälä, Kotka, Hamina

Kehittämishankkeen osuus (306680)
Kustannukset
Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 164 375 €
2 Ostopalvelut 25 000 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 39 450 €
Kustannukset yhteensä 228 825 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 228 825 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 183 060 € (80 %)
2 Kuntien rahoitus 0
3 Muu julkinen rahoitus 45 765 € (20 %)
4 Yksityinen rahoitus 0
Rahoitus yhteensä 228 825 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke menestyi riittävän hyvin toimintalinjan kriteereiden mukaisessa arvioinnissa. Hanke parantaa alueen valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen ja teknologiseen muutokseen.

Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen.
Hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus- ja koulutusorganisaation yhteistyönä ja hankkeen toteuttava konsortio synnyttää uusia verkostoja maakuntaan.
Hankkeen toteuttaja on kokematon kehittämishankkeiden toteuttajana, joten hyvään hallintoon ja rahoittajan ohjaukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota hankkeen alussa.
Hankesuunnitelma edellyttää tarkennuksia ennen hankkeen aloittamista. 
Hankkeeseen liittyy rinnakkainen investointiosuus hanke (306780), jossa hankitaan simulaatio-, seuranta- ja mittausteknologiat sekä digitaaliset yhteistyö- ja innovaatioalustat.
Arviointipisteet 38,33/60

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen

Päätös MYRS

Esityksen mukaan

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Harjun hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskus - EERCF -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 160 177 euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-------------------------