Hallitus 2 / 2019 18.02.2019
TILINPÄÄTÖS 2018 (MKH 18.2.2019)

Kymenlaakson Liiton perussopimuksen 33 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä.

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen käsiteltäväksi maakuntavaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tilinpäätöksen mukaiset toimintamenot olivat - 5 615 113,38 € ja toimintatulot 5 894 013,11 €. Vuoden 2018 tulos on ylijäämäinen  + 278 976,69 €. Talousarviossa tulokseksi oli arvioitu 0 €. Tulos on arvioitua parempi, koska kaikkien määrärahojen toteutuma jäi alle arvion.

Toimintamenojen toteutuma-aste on 190 % johtuen maakuntauudistuksen esivalmisteluajan pidentymisestä talousarviossa arvioidusta viidestä kuukaudesta kahteentoista kuukauteen. Valmistelukulut rahoitetaan valtionrahoituksella rahoitusprosentin ollessa aluksi 90 % ja myöhemmin 100 %.

Taseessa olevan ylijäämän määrä on vuodelta 2018 tehtävän ylijäämäkirjauksen jälkeen on 853 998,69 €.

HE 15/2017 vp sisältyvän voimaanpanolain 27 §:n mukaan ennen kuntayhtymän siirtämistä maakuntaan taseeseen kertyneen ylijäämän  käsittelystä kuntayhtymän jäsenkunnat päättävät perussopimuksen mukaisesti.

Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 2.5.2017 antaman tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevan yleisohjeen mukaisesti.

Lisätietoja maakuntajohtaja Jaakko Mikkola gsm 040 548 0311 ja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Liite

Esityslistan liitteenä Tilinpäätös 2018.

Hallituksen 18.2.2019 hyväksymä   (847kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus
1. hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen
2. esittää, että maakuntavaltuusto päättää siirtää tilikaudelta syntyneen ylijäämäisen tuloksen + 278 966,31 € taseen yli-/alijäämätilille
3. luovuttaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan ja allekirjoitettiin tilinpäätös.

Jäsen Pekka Korpivaara poistui kokouksesta tätä asiaa käsiteltäessä klo 10.50.

----------------------------