Hallitus 5 / 2018 07.05.2018
ITÄRATASELVITYKSET

Nopeat itäradat –johtoryhmä on tehnyt valmistelua 3 tunnin junayhteyden kehittämisen edistämiseksi Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin. Pohjois-Savon liiton Paula Qvick on yhteistyössä Itä-Suomen toimijoiden kanssa laatinut tekstin (liite). Myös Itä-Suomen neuvottelukuntaan kuulumatonta Kymenlaakson liittoa on pyydetty yhdeksi allekirjoittajaksi. Kouvolan kaupunki on allekirjoituksin mukana. Muut allekirjoittajat ovat Itä-Suomen maakunnan liitoista, kaupungeista, kauppakamareista ja yrittäjäjärjestöistä.

Uudet asiat etenevät maakuntakaavaprosessissa, ja maakuntaohjelmaankin tulee aina uusista asioista saada maininta. Tämä sama prosessuaalinen eteneminen on kaikissa maakunnan liitoissa sama, myös Uudenmaan liitossa, jonka alueella suurin osa kirjelmässä esitettyä ratalinjausta kulkisi.  

Kymenlaakson liitto ei voi tällaiseen kannanottoon ilman maakuntaohjelman tai maakuntakaavankaan kirjausta lähteä mukaan, koska näin iso asia olisi mainittava maakuntaohjelmassa sekä maakuntakaavassa. Maakuntaohjelmassa joulukuussa 2017 määriteltiin Kotka-Kouvola -yhteydet (rautatie Kouvola-Kotka ja vt. 15) kärkihankkeeksi. Uudesta Helsingistä itään suuntautuvien ratavaihtoehtojen selvityksestä ei ollut mainintaa. Kymenlaakson maakuntakaavassa on nyt se ohjeellinen ratalinjaus Etelä-Kymenlaaksossa (suunnilleen ent. HELI-radan linjaus) ja yhteystarvemerkintä Kouvolan suuntaan (Koskenkylä-Kouvola Itä-Uudeltamaalta Kouvolaan). 

Logistiikka on Kymenlaakson maakunnan vahvuuksia, jonka Kouvolan rautatiekeskittymä yhdessä Hamina-Kotkan sataman kanssa muodostavat. Kymenlaakson ja samalla koko itäisen Suomen satama Hamina-Kotka on Suomen suurin vientisatama, jonka kehittäminen on myös koko eteläisen ja itäisen Suomen etu. Vuonna 2017 Kouvola-Kotka -rataosuudella kulki yli 5,1 miljoonaa tonnia tavaraa, joka on rataosuutena toiseksi suurin osuus koko Suomen rautateiden 36 miljoonasta tonnista. Suurin osuus 9,6 miljoonaa tonnia oli Kouvola-Luumäki -rataosuudella. Nämä molemmat tonnimääriltään ylivoimaiset rataosuudet sijaitsevat Kaakkois-Suomessa Kouvolan rautatiekeskittymään ja Haminan-Kotkan satamaan tukeutuen.

Lahden oikoradan valmistuminen 2000-luvun alussa auttoi myös Kouvolan henkilöliikennettä lyhentäen junamatkan Helsingistä Kouvolaan 1 tuntiin 15 minuuttiin. 

Itäradat ovat olleet maakuntakaavoissa suunnittelukysymyksinä vuosikymmeniä, ainakin 1970-luvulta lähtien. Yhteystarvenuoli Koskenkylästä Kouvolaan on säilynyt niin Itä-Uudenmaan kuin yhdistyneen Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntakaavoissa. Vuonna 2008 tehdyssä selvityksessä mikään tarkastelluista vaihtoehdoista ei ollut käytetyllä laskentamenetelmällä yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Selvityksen mukaan lentoaseman kautta kulkevat vaihtoehdot Porvoosta Kotkan kautta Luumäelle ja Porvoosta Koskenkylän kautta Kouvolaan olivat laskennallisilta vaikutuksiltaan käytännössä samat. Sen sijaan Helsingin ja Porvoon välisen lähiliikenteen kannalta lentoaseman kautta kiertävä vaihtoehto on ongelmallinen, koska se jättäisi sivuun yli 10 000 päivittäistä pendelöijää Porvoosta Helsingin kantakaupunkiin. Entisen ns. HELI-radan linjaus kulki juuri Porvoosta suoraan Helsingin kantakaupunkiin Kulloon – Söderkullan – Tapanilan reittiä taajamat yhdistäen.

Selvityksessä (2008) todetaan lisäksi: ”Sen sijaan liikenneyhteyksien säilymisen ja parantumisen sekä aluerakenteen kehittymisedellytyksine kannalta vaihtoehto Luumäki on tasapainoisin ja eniten uusia mahdollisuuksia avaava, koska se tarjoaa kokonaan uuden liikennemuodon myös Porvoon itäpuolella Kotka-Hamina -alueelle saakka.” (Ratahallintokeskus 2008, Helsinki-Pietari -rautatieyhteyden kehittäminen).

Edellinen selvitys on vuodelta 2008. Vuonna 2012 oli tarkasteltu vain Helsinki-Porvoo -osuutta, joka nykyisessä Uudenmaan maakuntakaavassa edellä selostetusti kulkee siis Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kiertäen eikä enää suoraan Helsingistä voimakkaasti taajamoituneen ja kasvaneen Etelä-Sipoon (Söderkullan) kautta Porvooseen.

Kaikki itäratojen vaihtoehdot voidaan kyllä selvittää uudestaan uudessa selvityksessä, mikäli maakuntahallitus katsoo tarpeelliseksi. Liikennehankkeet ovat tärkeitä ja pitkäjänteisiä asioita, yleensä monen hallituskauden aikaisia hankkeita. Selvitys tulee kuitenkin tehdä kiinteästi maakuntakaavaprosessiin liittyen ja kaikki itäratavaihtoehdot niin Pohjois- kuin Etelä-Kymenlaaksossa huomioiden.

Liite

Esityslistan liitteenä Itä-Suomen maakuntaliittojen ja Kouvolan kaupungin allekirjoittaman kirjelmän Liikenne- ja viestintäministeriölle.

Kirjelmä Liikenne- ja viestintäministeriölle.pdf   (83kt)
Liite

Pöytäkirjan liitteenä äänestysluettelo.

Äänestysluettelo itärataselvitykset.pdf   (150kt)
Esitys Hallitus

Kymenlaakson Liitto merkitsee tiedoksi Itä-Suomen maakuntaliittojen ja Kouvolan kaupungin allekirjoittaman kirjelmän Liikenne- ja viestintäministeriölle (liite) ja päättää ottaa maakuntakaavaprosessissaan huomioitavaksi kirjelmässä mainitun Koskenkylä-Kouvola -rataosuuden yhteystarpeena.

Päätös Hallitus

Pekka Korpivaara teki Marjatta Nykäsen kannattamana kokouksessa seuraavan muutosehdotuksen: Kymenlaakson Liitto yhtyy Itä-Suomen kaupunkien ja maakuntien vetoomukseen ja päättää ottaa maakuntakaavaprosessissa huomioitavaksi kirjelmässä mainitun Koskenkylä - Kouvola rataosuuden yhteystarpeena.

Maakuntajohtaja täydensi esitystään siten, että päätösesitykseen lisätään täydennys "yhdessä rantaradan olemassa olevan ohjeellisen ratalinjauksen kanssa".

Koska asiassa oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys, oli asia ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestyksen suorittamista siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Pekka Korpivaaran/Marjatta Nykäsen esitystä, äänestävät EI. Äänestystapa  ja -järjestys hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin JAA - ääniä 8 ja EI - ääniä 5. Äänestysluettelo liitettiin pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi, että maakuntahallituksen päätökseksi äänin 8 - 5  on tullut maakuntajohtajan töydennetty esitys.

 --------------------------