Hallitus 6 / 2018 04.06.2018
SIMUOSAAMISTA

Hakemusnumero: 305177
Diaarinumero: EURA 2014/6652/09 02 01 01/2018/UML
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kouvolan kaupunki
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Alkamispäivämäärä 3.9.2018
Päättymispäivämäärä 31.12.2020

Hankkeen sisältö
Kouvolan seudun ammattiopiston opetuksen monimuotoisuuden lisäämiseen tähtäävässä SIMUOSAAMISTA -hankkeessa hyödynnetään aiemman hanketoiminnan tuloksia. Hankkeen valmistelussa on mietitty alueen vetovoimatekijöitä ja yhteistyömahdollisuuksia yhdessä matkailun ja hyvinvointialojen yrittäjien sekä oppilaitoksen sidosryhmien kanssa. Läpi leikkaavia tavoitteita ovat alueen muuttuviin osaamistarpeisiin vastaaminen, sidosryhmäyhteistyön syventäminen, uusien, älykkäiden ja teknologialähtöisten  oppimisratkaisujen ja oppimisympäristöjen kehittäminen sekä opetushenkilöstön osaamisen vahvistaminen.

Hankkeessa luodaan simulaatioon perustuva, monialaista ja –asteista osaamisen hankkimista tukeva oppimis- ja kehittämisympäristö sekä oppilaitoksen että työ- ja elinkeinoelämän käyttöön. Syntynyt älykäs simulaatioympäristö ja sitä rikastuttavat uudet toimintamallit ovat nykyaikaisia ja käytännönläheisiä antaen opiskelijalle entistä paremmat valmiudet siirtyä työelämään. Samalla ne vastaavat työ- ja elinkeinoelämän palvelu- ja osaamistarpeisiin. Toimiminen yhteisellä innovaatioalustalla antaa mahdollisuuden syventää opiskelijoiden, opetushenkilöstön, työelämän ja sidosryhmien välistä asiantuntijayhteistyötä ja uudistaa siten ammatillista koulutusta ja ympäröivää työ- ja elinkeinoelämää Kymenlaaksossa.Teknologisena muutoksena ne lisäävät osaltaan alueellista vetovoimaisuutta ja vaikuttavat oppilaitoksen imagoon.

Hankkeessa pyritään saamaan tietoa siitä, onko simulaatio-oppimisympäristöllä vaikutusta mm. matkailu- ja lähihoitajaopiskelijoiden mielikuviin ja kokemuksiin sekä voidaanko oppimisympäristöllä vähentää ammattien eriytymistä sukupuolen mukaan. Ekologista kestävyyttä arvioitaessa seurataan simulaation yrittäjämäisen orientaation vaikutusta opiskelijoiden kestävän kehityksen asenteisiin. Sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä sekä yhdenvertaisuutta arvioitaessa seurataan oppimisympäristön vaikuttavuutta hyvinvoinnin kokemuksiin ja edelleen sen vaikuttavuutta mahdollisesti tutkinnon osien ja koko tutkintojen läpäisyä lisäävänä tekijänä. Oleellista on myös saada tietoa oppimisympäristön vaikuttavuudesta erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tasavertaisuuden kokemuksiin.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kouvolan
Kunnat: Kouvola, Iitti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 79 000 €
2 Ostopalvelut 31 500 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 135 000 €
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 7 000 €
6 Flat rate 18 960 €
Kustannukset yhteensä 271 460 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 271 460 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 190 022 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 81 438 € (30 %)
3 Muu julkinen rahoitus 0
4 Yksityinen rahoitus 0
Rahoitus yhteensä 271 460 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Projekti  ei menestynyt erityisten valintakriteerien mukaisessa vertailussa, jääden alle puoleen maksimipisteistä.
Arviointipisteet 28,3 / 60.

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle, että Simuosaamista -hankkeeseen ei kohdisteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle myöntämää EAKR- ja valtion rahoitusta.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------