Hallitus 6 / 2018 04.06.2018
ÖLJYNTORJUNNAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSYMPÄRISTÖ

Hakemusnumero: 305076
Diaarinumero: EURA 2014/6617/09 02 01 01/2018/UML
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Alkamispäivämäärä 1.9.2018
Päättymispäivämäärä 31.12.2020

Hankkeen sisältö
Hankkeessa luodaan öljyntorjunnan tutkimus- ja koulutusympäristö testialtaineen. Testiympäristö toimii yhteisenä alustana pelastusviranomaisten öljyntorjuntakoulutukselle, Xamkin öljyntorjunnan soveltavalle tutkimukselle ja koulutukselle, Suomen ympäristökeskuksen perustutkimukselle sekä yritysten tuotekehitykselle. Toimintakonsepti on tarkoitus kehittää Kymen Vesi Oy:n lakkautetun Sunilan jätevedenpuhdistamon altaan yhteyteen. Suuri, yli 6 metriä syvä ja halkaisijaltaan noin 30 metrin allas mahdollistaa täysmittakaavaiset torjunta- ja keräyslaitetestaukset, öljyn havainnointisensoreiden kehitystyön sekä eri öljylaatujen vuotokäyttäytymisen tutkimuksen.

Toimintakonsepti kehitetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa yhdessä siten, että tutkimus- ja oppimisympäristö palvelee valtakunnallista ja jatkossa myös kansainvälistä osaamisen kehittämistä, tuotekehitystä ja palveluliiketoimintaa. Yritysyhteistyöhön osallistuu yrityksiä öljyntorjunnan eri segmenteiltä, kuten torjuntalaitekehityksestä, puomivalmistajilta, imeytystuotteiden valmistajilta, öljynhavainnointitekniikkaa, jätteenkäsittelyä ja välivarastointikapasiteettia tarjoavilta yrityksiltä sekä energiayhtiöiltä.

Hankkeen tuloksena syntyy öljyntorjunnan tutkimus- ja koulutusympäristö testialtaineen, jossa torjuntaorganisaatiot ja yritykset voivat kouluttaa henkilöstöään, testata olemassa olevia laitteistojaan ja tehostaa tuotekehitystä. Oikeilla, ja erilaisilla, öljylaaduilla harjoittelu lisää huomattavalla tavalla öljyntorjuntaosaamista ja torjuntakykyä. Tähän ei kuitenkaan ole torjuntatoimijoilla ollut mahdollisuutta harjoitus- ja testialtaan puuttuessa. Erityisenä tavoitteena on lisätä ymmärräystä uusien polttoaineiden, kuten vähärikkisten, uusiutuvien ja biopohjaisten polttoaineiden vuotokäyttäytymisestä ja varmistua torjunta- ja keräysmenetelmien käyttökelpoisuudesta. Uudet menetelmät ja laitetestaus avaavat mahdollisuuksia sekä T&K&I-toiminnan laajentamiseen että kaupalliseen hyödyntämiseen.

Kymenlaaksossa tehty pitkäjänteinen pelastustoimen ja korkeakoulun välinen yhteistyö öljyntorjuntavalmiuden kehittämiseksi antaa hyvät lähtökohdat hankkeen onnistumiselle. Vaikuttavuudessaan ainutlaatuista torjuntaosaamisen kehitystyötä on tehty muun muassa SÖKÖ-hankkeiden kautta vuosina 2003-2018 sekä SCAROIL hankkeiden kautta vuosina 2016-2018. Hankkeissa kehitetyt öljyntorjunnan toimintamallit on otettu käyttöön valtakunnallisesti. Kymenlaakson rooli öljyntorjunnan kehittäjänä on ollut siten pitkään kansallisesti merkittävä. Uusi tutkimus- ja koulutusympäristö mahdollistaa seutukunnan profiloitumisen myös kansainvälisesti.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan
Kunnat: Kotka, Pyhtää, Miehikkälä, Hamina, Virolahti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 276 000 €
2 Ostopalvelut 175 000 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 50 000 €
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 22 640 €
6 Flat rate 66 240 €
Kustannukset yhteensä 589 880 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 589 880 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 412 900 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 10 000 € (1,70 %)
3 Muu julkinen rahoitus 166 980 € (28,31 %)
4 Yksityinen rahoitus 0
Rahoitus yhteensä 589 880 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Meriturvallisuuden osaamisen kehittäminen on yksi maakunnan tavoitteista. Toimintaa ja tuloksia on kuvattu valtakunnallisiksi ja hanke on kustannusarvioltaan suuri, toteutettavaksi pelkästään rahoittajan TL 2:n rahoituskehyksessä käytettävissä olevalla rahoituksella. Olisi toivottavaa, että rahoitusta olisi mukana myös muilta tahoilta.
Arviointipisteet 40,3 / 60

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen tällä hakukierroksella. Hakija voi valmistella hakemusta rahoituksen tai kustannusten osalta seuraavaan hakuun.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle, että Öljyntorjunnan tutkimus- ja koulutusympäristö -hankkeeseen ei kohdisteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle myöntämää EAKR- ja valtion rahoitusta.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutosjohtaja Jussi Lehtinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

------------------------------