Hallitus 6 / 2018 04.06.2018
ELOKUVAMATKAILULLA VETOVOIMAA KOTKAN-HAMINAN SEUDULLE

Hakemusnumero: 305099
Diaarinumero: EURA 2014/6714/09 02 01 01/2018/UML
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy
Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Alkamispäivämäärä 1.4.2018
Päättymispäivämäärä 30.9.2020

Hankkeen sisältö
Matkailu on globaalisti nopeimmin kasvava toimiala. Kotkan-Haminan seudun elinkeinorakenne on suuressa murroksessa, ja seudun nuori mutta jatkuvasti kehittyvä matkailuelinkeino tarvitsee uusia kohderyhmiä ja tuotealueita. Menestyksekkäästi seudulla v.2015 käynnistynyt elokuvakomissiotoiminta on luonut vakaan pohjan uusille matkailun elämyspalveluille. Elokuvamatkailun kautta voidaan myös tavoittaa täysin uusia kohderyhmiä. Kotkan-Haminan seudulla on kuvattu v. 2015-2017 aikana useita av- tuotantoja, joiden pohjalta on hyvä ammentaa matkailuun uusia sisältöjä.

Hankkeen tavoitteena on seudulla toteutettujen tuotantojen näkyvyyksien hyödyntäminen ja markkinointiyhteistyö seudun matkailuyrittäjien kanssa, tuotantojen uudenlainen hyödyntäminen seutunäkyvyydessä, kv-pilotointi sekä tuotteistaminen.

Hankkeen myötä seudun yrittäjät ja toimijat oppivat hyödyntämään seudulla kuvattuja av-tuotantoja osana matkailun liiketoimintaansa. Toimenpiteiden myötä saadaan seudun matkailutuoteportfolioon lisää uudenlaisia matkailutuotteita, jotka pohjautuvat joko seudun tarinoihin tai täällä toteutettuihin av-tuotantoihin. Tämä houkuttelee uudenlaisia matkailijoita seudulle ja kasvattaa heidän viipymää. Seudun kansallista ja kv-näkyvyyttä toteutetaan uudenlaisesti kasvattaen seudun tunnettuutta. Toimenpiteiden myötä seudulle syntyy positiivinen medianäkyvyys ja yhteisöllisyys kasvaa.

Hanke jakautuu kolmeen pääteemaan; 1) Elokuvamatkailun kehittäminen ja tuotteistus, 2) Tuotteistuksen pilotoinnit sekä 3) Seudun näkyvyyden edistäminen av-tuotantoja hyödyntäen.

Elokuvamatkailun kehittämiseksi järjestetään seudun toimijoille koulutuksia ja työpajoja siitä, miten tuotantoja hyödynnetään elokuvamatkailussa. Tähän sisältyy palvelutuotteiden muotoilua ja tuotteistamista, kumppanina mahdollisuuksien mukaan seudun oppilaitokset esim. XAMK. Luodaan elokuva-/roolimatkailun kehittämiseen työkaluja seudun yrittäjille, jotta he voivat paremmin hyödyntää seudun tarinoita osana omaa palveluiden ja tuotteistuksen kehittämistä. Osallistutaan aktiivisesti neuvotteluihin tuotantoyhtiöiden kanssa seudulle sijoittuneiden tuotantojen roolimatkailun mahdollisuuksista. Hankkeessa tehdään tuotekäsikirja, miten rakennetaan esim. case Tuntematon tie -konsepti; opas, johon on määritelty eri kokonaisuuksien toteuttamiseen tarvittavat tuottajat ja tuotteet.

Hankkeessa pilotoidaan erityyppisiä hankkeessa kehitettyjä elokuvamatkailun tuotteita, järjestetään ideapaja esim. Aallonmurtaja-tuotannosta sekä toteutetaan pilotoijille tuotteiden markkinointia. Tuotetaan digitaalisesti karttasovellukseen (esim. Citynomadi, Google Maps) tai vastaaviin olemassa oleviin kanaviin sisältöä seudullisesta palvelutarjonnasta ja elokuvien kuvauspaikoista. Seutunäkyvyyden kehittäminen av-tuotantoja hyödyntäen kasvattaen vetovoimaisuutta tuotantojen kautta järjestämällä mediamatkoja, teematapahtumia, PR-yhteistyötä mm. tuotanto- ja levitysyhtiöiden kanssa sekä järjestetään aluetilaisuuksia. Jälkimarkkinoinnin osalta kokeillaan uudenlaista hyödyntämistä seutunäkyvyydessä.Tuotetaan myyntimateriaalia eri kanaviin, toteutetaan vaikuttajamarkkinointia (tubettajat, bloggaajat yms.) sekä digitaalista sisällöntoteutusta ja markkinointipilotointeja tuotantoyhtiöiden kanssa. Hankkeen myötä seudulla käynnistyy uudenlaista liiketoimintaa elokuvamatkailua hyödyntäen. Matkailu- ja palvelualojen liiketoiminnan tarjonta monipuolistuu ja tuotantojen mahdollistama seudullinen näkyvyys hyödynnetään aiempaa tehokkaammin.
Pitkällä aikavälillä seudun vetovoimaisuus kasvaa ja tavoitetaan uudenlaisia kohderyhmiä matkailuun.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan
Kunnat: Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 157 500 €
2 Ostopalvelut 75 000 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 37 800 €
Kustannukset yhteensä 270 300 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 270 300 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 189 210 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 81 090 € (30 %)
3 Muu julkinen rahoitus 0
4 Yksityinen rahoitus 0
Rahoitus yhteensä 270 300 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hankkeessa toteutetaan digitaalisuuden keinoin alueen saavutettavuutta ja vetovoimaisuutta matkailijoiden keskuudessa. Tukee kymenlaakson laadukkaan asuin- ja kulttuuriympäristön toimintalinjaa.
Projekti täyttää rakennerahasto-ohjelman yleiset valintakriteerit ja menestyi erityisten valintakriteerien mukaisessa vertailussa, arviointipistein 38,3 / 60.

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.
Petri Tolmunen jääväsi itsensä käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Elokuvamatkailulla vetovoimaa Kotkan-Haminan seudulle -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 189.210 euroa, kuitenkin enintään 70,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------