Hallitus 6 / 2018 04.06.2018
PIENJÄTELOGISTIIKKA SAIRAALAYMPÄRISTÖSSÄ

Hakemusnumero: 305075
Diaarinumero: EURA 2014/6723/09 02 01 01/2018/UML
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Alkamispäivämäärä 1.8.2018
Päättymispäivämäärä 31.7.2020

Hankkeen sisältö
Automaatio ja robotiikka sekä IoT (Internet of Things) tuovat täysin uusia mahdollisuuksia hoitoon, hoitotyöhön ja eri toimintoihin sairaalaympäristössä niin myös sairaalan pienjätelogistiikkaan. Aiempien tutkimusten mukaan 30 % hoitohenkilöstön työajasta kuluu muuhun kuin varsinaiseen hoitotyöhön. Osa tästä on pienjätelogistiikkaan liittyviä toimintoja. Tämän hankkeen tarkoituksena on suunnitella, pilotoida ja tuottaa sairaalaympäristöissä syntyvien pienten jätejakeiden automatisoitu logistiikkajärjestelmä. Logistiikan tehostumisen ohella tämä mahdollistaa sairaalajätteen turvallisen säilytyksen, kuljetuksen ja kierrätyksen sekä hoitohenkilöstön keskittymisen asiakastyöhön.

Tämä hanke vastaa ja tukee Kymenlaakson RIS3 älykkään erikoistumisen strategian; logistiikka ja digitalisaatio kärkien rajapinnalla olevia tavoitteita, lisää turvallisuutta ja älylogistiikkaa sekä digitaalisten sovellusten käyttöä sairaalan pienjätelogistiikassa. Uudenmaan alueellisen RIS3 -strategian keskiössä ovat teollisuuden digitaalinen uudistuminen, logistiikka, robotiikka, IoT sekä terveyden ja hyvinvoinnin alueella terveydenhuollon ratkaisut, prosessit, teknologiat ja palvelut. Tällä hankkeella tavoitellaan sekä Kymenlaakson että Uudenmaan RIS3 -strategioiden keskeisiä päämääriä ja niiden toteutumista.
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymällä Carealla on meneillään mittava sairaalahanke. Jätelogistiikka tulee olemaan yksi tärkeimpiä toimintojen tukipilareita niin rakennusaikana kuin uusien yksiköiden toimintojen käynnistyessä. Uudenmaan alueelta mukana hankkeessa on yksityinen sairaala, Pohjola Sairaala ja sen kirurginen yksikkö Helsingissä. Näin hankkeessa voidaan tarkastella sekä julkisen että yksityisen (public-private partnership) sairaalan pienjätelogistiikan kehittämistä ja jakaa kokeilun tuloksia.

Hankkeen aikana toteutetaan kaksi ylimaakunnallista pilotti –hanketta sairaalaympäristössä: Kymenalueella Carea sekä pääkaupunkiseudulla Pohjola Sairaala. Sairaalat pyrkivät kestäviin ja nykyaikaisiin logistisiin ratkaisuihin, jotka mahdollistavat jätteen resurssitehokkaan ja turvallisen varastoinnin ja käsittelyn. Pilotit toteutetaan vaiheittain, jolloin toimintamallien ja –tapojen kautta saatava 1. pilotin käyttäjäkokemus ja -tietous robotiikan sekä IoT:n soveltamisessa sairaalaympäristössä voidaan hyödyntää 2. pilotin aikana. Näiden kahden pilot – hankkeen aikana saatavia tuloksia voidaan hyödyntää myöhemmin muiden vastaavan tyyppistä pienjätelogistiikka –ratkaisuja suunnittelevissa sairaalayksiköissä.

Hanke tukee Kymenlaakson ja Uudenmaan RIS3 -strategiaa sekä valtion viranomaisten strategioita digitalisaatiosta ja robotiikasta. Projektin toteuttaa konsortio, jossa tutkimuksellisen osuuden toteuttaa XAMK ja Laurea suunnitelmassa määritellyn työjaon mukaisesti. Yrityspartnereina ovat Carea, Pohjolasairaala, Distence.

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 204 450 €
2 Ostopalvelut 100 000 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 49 068 €
Kustannukset yhteensä 353 518 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 353 518 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 247 463 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 0
3 Muu julkinen rahoitus 106 055 € (30 %)
4 Yksityinen rahoitus 0
Rahoitus yhteensä 353 518 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke tukee Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitteita. Hankkeella on selkeä fokus ja kehittämistoiminnalla voi olla laajojakin vaikutuksia. Suunnitelma kaipaa konkretiaa toteutuksen tueksi sekä jossain määrin vahvempaa yritysten mukaan ottamista muutenkin kuin kohteina. Osaamisen kehittäminen vaikuttaa olevan suunnitelmassa turhankin keskeistä. Aito laajempi hyödynnettävyys on varmistettava hankeneuvotteluissa ja toteutuksen aikana.
Hanke täyttää yleiset valintakriteerit, ja se menestyi erityisten valintakriteerien mukaisessa vertailussa.  Arviointipisteet 40,5/60.

Hanketta esitetään rahoitettavaksi maakuntien rahoituskehyksistä niin, että Kymenlaakson osuus EAKR ja valtion rahoituksesta on enintään 124 088 € ja Uudenmaan osuus on 123 375 euroa.
 

Esitys MYRS

 Rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 124 088 euroa, kuitenkin enintään 70,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutosjohtaja Jussi Lehtinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

------------------------------