Hallitus 6 / 2018 04.06.2018
UKAMAKI - UUTTA KASVUA MATKAILUUN KIINASTA

Hakemusnumero: 305100
Diaarinumero: EURA 2014/6715/09 02 01 01/2018/UML
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy
Osatoteuttajat: Posintra Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Alkamispäivämäärä 1.9.2018
Päättymispäivämäärä 31.12.2020

Hankkeen sisältö
Kiinasta tehdään yhteensä noin miljardi ulkomaanmatkaa vuodessa ja Kiinasta Suomeen suuntautuva matkustus on voimakkaassa kasvussa. Helsinki-Vantaan lentokenttä on yksi tärkeimmistä porteista Kiinasta Eurooppaan. Myös itärajan yli Pietarista ja Venäjältä kulkee Etelä-Suomeen valtava määrä kiinalaisia ryhmiä. E18 -tie yhdistää Kotkan- Haminan ja Porvoon seudun tähän lentokentän matkailijavirtaan.

Kotkan-Haminan seudun ja Itä-Uudenmaan matkailussa on tehty töitä kansainvälisen matkailun kasvun edistämiseksi, mutta ajankohtaiseen Kiinan matkailukysyntään ei tällä hetkellä pystytä vastaamaan tehokkaasti. Matkailuyrittäjillä ja matkailusidonnaisilla toimijoilla ei ole tarpeeksi osaamista Kiinan matkailun markkina-alueesta kohderyhmineen. Kiinan markkinoille tarvitaan kokonaan uusia tuotekokonaisuuksia ja mobiilioptimoitua sisältöä. Matkailutoimijoilla on uusille asiakkaille tarvetta ja kansainvälisiltä matkanjärjestäjiltä on saatu palautetta, että he etsivät uusia alueita ja tuotteita myyntiin.

Hankkeessa rakennetaan Kiinan matkailumarkkinoille tähtäävä yritysverkosto yhteistyössä Kotka-Haminan seudun ja Itä-Uudenmaan matkailu- ja palveluyritysten kanssa. Hankkeessa kehitetään yhteisisiä tuotekokonaisuuksia ja paketoidaan ne kansainvälisiin myyntikanaviin valituille kiinalaismatkailijasegmenteille. Hanke jalostaa konkreettisin toimenpitein alan uusinta tietoa pk-yritysten käyttöön. Itä-Uudenmaan ja Kotka-Haminan seudun kehittyvät matkailuyritykset rikastavat osaltaan Etelä-Suomen kiinalaisille matkailijoille suunnattua tarjontaa ja lisäävät alueen kiinnostavuutta.

Toimintalinjan 2.5.1 tavoitteiden mukaisesti Kiinan markkinoille haluavat kasvuhakuiset pk-matkailuyritykset pääsevät hankkeessa mukaan kasvuun ja kansainvälistymiseen vahvistamalla omaa innovaatiotoimintaansa. Hankkeen tuloksia voidaan mitatata hyvin erityistavoitteen 5.1 tuotosindikaattorien mukaisesti.

Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso, Uusimaa
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Porvoon
Kunnat: Hamina, Kotka, Virolahti, Miehikkälä, Pyhtää, Porvoo

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 291 250 €
2 Ostopalvelut 135 000 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 69 902 €
Kustannukset yhteensä 496 152 €
7 Tulot 2 700 €
Nettokustannukset yhteensä 493 452 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 345 416 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 148 036 € (30 %)
3 Muu julkinen rahoitus 0
4 Yksityinen rahoitus 0
Rahoitus yhteensä 493 452 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Uusimaa: Hanke vastaa ajankohtaiseen markkinahaasteeseen varsin pohditulla kokonaisuudella. Toteutuksella voidaan saada selkeitä hyötyjä, jotka kohdistuvat yrityksiin. Toimenpiteitä on vielä avattava. De minimis -toimenpiteet tehtävä näkyviksi indikaattoritasolla. Muutoin indikaattorit sopivia ja saavutettavissa. Horisontaalisiin vaikutuksiin tarvitsee kiinnittää huomiota.
Hanke täyttää yleiset valintakriteerit ja menestyi erityisten ja alueellisten valintakriteerien mukaisessa vertailussa. Tukee hyvin RIS3:stä ja Uusimaa 2.0:aa. Hanke menestyi arvioinnissa.

Kymenlaakso: Projekti toteuttaa Kymenlaakson maakuntaohjelman toimintalinjaa 1 (liiketoimintaympäristö) edistämällä alueen matkailutoimialaa ja sitä kautta alueen vetovoimaa ja imagoa kansainväliseen suuntaan. Kymenlaakson osuus rahoituksesta on 207 935 euroa. Projekti sai erityisten valintakriteerien mukaisessa vertailussa Kymenlaaksossa pisteitä 31 / 50.

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.
Petri Tolmunen jääväsi itsensä käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle UKAMAKI - Uutta kasvua matkailuun Kiinasta -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 207.935 euroa, kuitenkin enintään 70,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------