Hallitus 6 / 2018 04.06.2018
KYMENLAAKSO STARTUP ECOSYSTEM

Hakemusnumero: 305248
Diaarinumero: EURA 2014/6716/09 02 01 01/2018/UML
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Tuen siirron saajat: Patteri Entrepreneurship Society ry (Patteri ES)
Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Alkamispäivämäärä 1.8.2018
Päättymispäivämäärä 31.10.2020

Hankkeen sisältö
Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja visualisoida Kymenlaakson startup-ekosysteemin nykytila. Kartoituksen pohjalta tavoitteena on tehdä startup-ekosysteemin kehitysehdotukset ja ehdotus ekosysteemin kehityksen seurannan mittareiksi maakunta- ja kunnallispäättäjien sekä kehittäjäorganisaatioiden käyttöön. Kartoitus suuntaa hankkeen tavoitteena olevia opiskelija- ja yhteisölähtöisiä startup-yhteisöä rikastuttavia kokeiluja. Hankkeen tavoitteena on myös tukea laaja-alaista kymenlaaksolaisten opiskelijoiden, oppilaiden ja yritysten sosiokulttuuriseen innostamisen perustuvaa startup-kulttuurin kehittämistä.

Hanke muodostuu kolmesta työpaketista: Toimintaympäristö, kokeiltut ja yhteisö. Ensimmäisessä työpaketissa kartoitetaan Kymenlaakson startup-ekosysteemi. Tehdään sen perusteella ekosysteemin kehitysehdotukset mukaan lukien ehdotus sen seurannan mittareiksi. Tähän käytetään toimijoiden olemassa olevia kuvauksia, benchmarkkausta ja haastatteluja. Kartoituksen tulokset myös visualisoidaan alueen sisäisen ja ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin käyttöön.
Toisessa työpaketissa toteutetaan opiskelija- ja yrittäjyysyhteisölähtöisiä tapahtuma-, viestintä- ja yhteistyökokeiluja startup-yhteisön rikastuttamiseksi perustuen osaksi ensimmäisen työpaketin tuloksiin. Kokeiluissa keskeistä on parantaa vuorovaikutusta eri yrittäjyystoimintojen (kuten palvelut, tapahtumat, hankkeet ja organisaatiot) välillä ja tuoda olemassa olevia palveluita selkeämmin kaikille esille. Kokeilut dokumentoidaan ja 1-2 parasta esimerkkiä esitellään kansainvälisesti.
Kolmas työpaketti tukee kokeilutyöpaketin toteuttamista mutta edistää myös itsenäisesti ja laaja-alaisesti Kymenlaakson opiskelijoiden osallistumista startup-kulttuurin rakentamiseen. Tähän työhön sovelletaan sosiokulttuurisen innostamisen teoriaa. Toimenpiteisiin kuuluu korkea-asteen opiskelijayrittäjyysyhteisö PatteriES:n ja II asteen ja alueen muiden oppilaitosten yhteistyön kehittäminen ja PatteriES:n toiminnan vahvistaminen koko Kymenlaaksoa koskevaksi. Alueen opiskelijoiden, yritys- ja muiden yhteisöjen käyttöön laaditaan helposti käyttöönotettavia toimintamalleja startup-kulttuurin edistämiseksi paikallisesti. Sosiokulttuurista innostamista hyödynnetään myös startup- ekosysteemin ja startup-kulttuurin avaamiseksi alueen yrityksille joille se on vieraampi. Startup-kulttuuriin vahvasti liittyvän englanninkielin ohella Yhteisö-työpaketin toimenpiteitä tehdään myös suomenkielellä. Kaikki työpaketit tukevat SHIP* The Startup Festivalin jatkuvaa laajentumista ja kehitystä. Lisäksi toimenpiteet edistävät Kotkan uuden kampuksen, tapahtuma-areenan toimintojen suunnittelua ja toteuttamista ja Kouvolan seudun design- ja projektipajojen sekä yhteisöllisten työtilojen hyödyntämistä avoimina innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan synnyttämisen ympäristöinä.

Hankkeen tuloksena syntyy kartoitus Kymenlaakson startup-ekosysteemistä kehittämisehdotuksineen ja ehdotus ekosysteemin seurannan mittareiksi. Kartoituksen  tulokset on käytössä visuaalisesti houkuttelevassa ja helppolukuisessa muodossa päättäjien ja kehittäjätoimijoiden viestinnän käyttöön. Kokeilu-työpaketista tuloksena syntyy dokumentoituja kokeiluja joista osa jatkaa pysyvänä osana Kymenlaakson startup- ekosysteemin toimijoiden toimintaa. Yhteisö-työpaketin tuloksena on helppokäyttöisiä toimintamalleja opiskelija-, yrittäjyys- ja muiden yhteisöjen käyttöön startup-kulttuurin edistämiseksi paikallisesti. Tämä näkyy elinvoimaisen opiskelijayrittäjyysyhteisö laajenemisena koko Kymenlaaksoon. Tuloksena on alueen yritysten ja startup- ekosysteemin läheisempi ja myönteisempi suhde sekä innostusta yritysten uudistumiseen ja startup-ekosysteemin verkostojen tuomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen tulokset näkyvät myös startup-ekosysteemin kansainvälisen näkyvyyden parantumisena.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan
Kunnat: Hamina, Iitti, Kouvola, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 128 780 €
2 Ostopalvelut 34 500 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 30 908 €
Kustannukset yhteensä 194 188 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 194 188 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 135 932  € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 0
3 Muu julkinen rahoitus 52 256 € (26,91 €)
4 Yksityinen rahoitus 6 000 € (3,09 %)
Rahoitus yhteensä 194 188 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Projekti toteuttaa Kymenlaakson maakuntaohjelman toimintalinjaa 1 (liiketoimintaympäristö) edistämällä toimenpiteitä uuden liiketoiminnan ja uusien yritysten luomiseksi.  Projekti toteutetaan tuensiirto-hankkeena. Se täyttää rakennerahasto-ohjelman yleiset valintakriteerit ja sai erityisten valintakriteerien mukaisessa vertailussa pisteitä 35,25 / 60.

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Kymenlaakso Startup Ecosystem -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 135.932 euroa, kuitenkin enintään 70,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutosjohtaja Jussi Lehtinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

-----------------------------