Hallitus 6 / 2018 04.06.2018
XLAB - YHTEYS YRITYKSIIN

Hakemusnumero: 305088
Diaarinumero: EURA 2014/6713/09 02 01 01/2018/UML
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Cursor Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Alkamispäivämäärä 1.5.2018
Päättymispäivämäärä 31.5.2020

Hankkeen sisältö
Kymenlaaksossa Kotkansaarelle ollaan tekemässä merkittäviä infrastruktuurillisia sijoituksia; Kotkan kaupunki on päättänyt lokakuussa 2017 investoida 20 miljoonaa euroa tapahtumakeskukseen ja XAMK n. 30-40 miljoonaa uuteen kampukseen. Tässä  hankkeessa tavoitteena on kehittää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI-toiminta) fyysinen ja digitaalinen alusta, jolla Kotkansaaren uuden kampuksen toimintoja sekä palveluita voidaan kokeilla käytännössä ennen varsinaisten tilojen valmistumista, ja luoda tilojen ympärille alueellista ekosysteemiä, sekä hankkia käytännön kokemuksia uusien  tilojen käyttötarpeista ja toimivuudesta.

Hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet ja tulokset:
- Luodaan innovaatiotyökalu, jonka avulla voidaan kerätä ja arvottaa erilaisia XLAB Kotkan ja yleisemmin monitoimiareenan tiloissa toteutettavia ideoita
- Luodaan toimintaympäristö, joka mahdollistaa erilaisten yleisötapahtumien, TKI-toiminnan ja kokeilujen toteuttamisen Kotkansaarella, tavoitteena myöhemmin siirtää tiloista saadut kokemukset ja osaaminen uudelle kampukselle. Tila mahdollistaa toiminnan aloittamisen ja erilaisten palveluiden kokeilun jo ennen varsinaisen uuden kampuksen valmistumista.
- Toteutetaan 3-4 isoa yleisötapahtumaa, jotka toteutetaan fyysisissä tiloissa sekä 6-7 nopeaa kokeilua tai yritys-TKI-toimeksiantoa joissa hyödynnetään fyysistä tilaa ja digitaalista alustaa. Lisäksi toteutetaan 8-10 muuta tapahtumaa, jossa testataan tapahtumakeskuksen sekä monikäyttöareenan toimintaa uuden liiketoiminnan tapahtumissa.
- Julkaistaan parhaista käytännöistä ja havainnoista 2-3 avoimen tieteen tieteellistä julkaisua sopivilla asiantuntija- ja tutkijafoorumeilla.

Toimintaa on tarkoitus jatkaa viimeistään uudella XAMK Kotkan kampuksella Kotkansaarella tilojen valmistuttua syksyksi 2022, ja sitä ennen tarvittaessa vanhoissa tiloissa Metsolan kampuksella tai muuten itsenäiseksi toiminnaksi eriytetyssä yksikössä Kotkansaarella.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan
Kunnat: Kotka

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 387 625 €
2 Ostopalvelut 73 000 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 10 000 €
4 Rakennukset ja maa-alueet 65 000 €
5 Muut kustannukset 20 000 €
6 Flat rate 93 031 €
Kustannukset yhteensä 648 656 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 648 656 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 454 059 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 59 550 € (9,18 %)
3 Muu julkinen rahoitus 135 047 € (20,82 %)
4 Yksityinen rahoitus 0
Rahoitus yhteensä 648 656 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta

Projekti toteuttaa Kymenlaakson maakuntaohjelman toimintalinjaa 3 (Osaamis- ja innovaatioympäristö) kehittämällä uudenlaista oppimisympäristöä ja edistämällä tki-toimintaa. Projekti sivuaa myös toimintalinjan 2 (asuin- ja kulttuuriympäristö) tavoitteita kaupunkiympäristön vetovoimaisuuden osalta.

Projekti täyttää rakennerahasto-ohjelman yleiset valintakriteerit ja menestyi erityisten valintakriteerien mukaisessa vertailussa.

Arviointipisteet 39,3 / 60.

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen.

Rahoittajaviranomainen neuvottelee hakijan kanssa tarvittavista tarkennuksista.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.
Petri Tolmunen jääväsi itsensä käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Xlab - Yhteys yrityksiin-hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 454 059 euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutosjohtaja Jussi Lehtinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

-----------------------------