Hallitus 6 / 2018 04.06.2018
RAILGATE FINLAND - CHINA EXPRESS

Hakemusnumero: 305071
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kouvola Innovation Oy
Toimintalinja 1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen
Alkamispäivämäärä: 1.2.2018
Päättymispäivämäärä: 31.1.2020

Hankkeen sisältö:
Hankkeen tavoitteena on saada uuden Kouvola-Xian kuljetuskäytävän myötä uusia yrityksiä alueelle ja sitä kautta uusia työpaikkoja ja uudenlaista yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Yhtenä tavoitteena on myös varmistaa kuljetuskäytävän jatkuvuus ja säännöllinen liikennöinti.

Uusi kuljetuskäytävä avaa mahdollisuuksia myös Kouvolan muille avaintoimialoille, kuten matkailuelinkeinolle ja biotaloudelle. Matkailun osalta tavoitetaan uusia kohderyhmiä ja uusia matkailutuotteita. Biotaloudelle tämä tuo uutta yritysyhteistyötä esim. elintarvikealalla. Uudet avaukset tuovat lisäarvoa myös investointien houkuttelemiseen.

Ulkomaisten yritysten sijoittuminen vahvistaa myös alueen kv-statusta ja pitkällä tähtäimellä tuo alueelle suuria kansainvälisiä tapahtumia.

Hankkeessa selvitetään logistiikka-alalla olevia tai tulevia trendejä, mitä voidaan hyödyntää Kouvolan kuljetuskäytävässä ja mistä olisi yrityksille hyötyä.

Tarkoituksena on tuottaa uusia palvelualustoja, joissa alustan palveluntuottaja välittää muiden yritysten tuotteita uusille markkinoille.

Hankkeen aikana rakennetaan uutta toimintamallia paikallisten yritysten kanssa, jossa paikalliset yritykset tarjoavat Kouvolaa sijoittumispaikkana omille asiakkaille ja kumppaneille, toimivat alihankkijoina sekä hyödyntävät luotuja uusia palvelualustoja kv-markkinoille siirtymisessä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kotimaiset ja ulkomaiset vientiä ja tuontia harjoittavat yritykset, investoijat, sekä logistiikka-alan kotimaiset ja kansainväliset yhdistykset.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle.
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kouvolan
Kunnat: Kouvola 

Kustannukset, €:
1. Palkkakustannukset:  161 350 €
2. Ostopalvelut: 135 000 €
6. Flat rate: 38 724 €
Kustannukset  yhteensä: 335 074 €
7. Tulot: 0
Nettokustannukset yhteensä: 335 074 €
 
Rahoitus, €:
1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus: 217 798 € (65 %)
2. Kuntien rahoitus: 117 276 € (35 %)
Rahoitus yhteensä: 335 074 €
 
Rahoittajan arvio hankkeesta:
Projekti toteuttaa Kymenlaakson maakuntaohjelman toimintalinjaa 1 (Liiketoimintaympäristö), jolla tavoitellaan mm. uusien yritysten sijoittumista ja investointeja Kymenlaaksoon. Projekti tukee marraskuussa 2017 käynnistyneen Kouvola-Xian kuljetuskäytävän kehittymistä ja sitä kautta myös koko maakunnan logistiikkatoimialaa.
Hanke täyttää rakennerahasto-ohjelman yleiset valintakriteerit ja menestyi erityisten valintakriteerien mukaisessa vertailussa.
Arviointipisteet 40,5 / 60.
 
Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Railgate Finland - China Express-hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 217 798 euroa, kuitenkin enintään 65 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------