Hallitus 6 / 2018 04.06.2018
KYBERVALIOT (KYBERTURVALLISUUSLABORATORIO: VALMISTAVA TEOLLISUUS JA IOT-PALVELUT

Hakemusnumero: 305142
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Turun ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Alkamispäivämäärä 1.9.2018
Päättymispäivämäärä 31.12.2020

Hankkeen sisältö
Varsinais-Suomen ja Kymenlaakson maakuntaohjelmat nostavat digitalisaation, valmistavan teollisuuden uudistumisen sekä kyberturvallisuuden tärkeimpien tavoitteiden joukkoon. KyberVALIOT (Kyberturvallisuuslaboratorio: Valmistava teollisuus ja IoT-palvelut) keskittyy digitaalisuuden valmistavalle teollisuudelle tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja tuoteturvallisuutta vaarantaviin kyberturvallisuusuhkiin. Lähtökohtana on EU-tason säädösvalmistelu, jolla pk-teollisuuden kyberturvallisuutta ja -luotettavuutta pyritään parantamaan ja varmistamaan, sekä yritysten ilmoittamat kyberturvallisuuden testaustarpeet.
 
Hankkeessa kehitetään alueelliset innovaatioalustat, jotka sisältävät IoT-kyberturvallisuuslaboratorioiden toiminnot, prosessit sekä liitynnät hankkeen ulkopuolisiin toimijoihin. Innovaatioalustojen fokuksessa on valmistava teollisuus sekä tietoturvalliset IoT-laitteet osana palvelutuotantoa. Tavoitteena on luoda ekosysteemi, joka kykenee tukemaan pk-yritysten IoT-liiketoiminnan kehittämistä.

Hankkeen toiminta kohdistuu Varsinais-Suomen ja Kymenlaakson maakuntiin.

Kustannukset
Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 683 650 €
2 Ostopalvelut 0
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 40 000 € 
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 164 077 €
Kustannukset yhteensä 887 727 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 887 727 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 621 410 € (70,00 %)
2 Kuntien rahoitus 0 
3 Muu julkinen rahoitus 266 317 € (30,00 %)
4 Yksityinen rahoitus 0 
Rahoitus yhteensä 887 727 € (100,00 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke tukee Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita sekä logistiikan (turvallisuus ja älylogistiikka) että digitalisaation (kyberturvallisuus ja pelillisyys) kärjissä. 
Hanke täyttää yleiset valintakriteerit, ja se menestyi hyvin erityisten valintakriteerien mukaisessa vertailussa. Arviointipisteet 38,8/60.

Hanketta esitetään rahoitettavaksi maakuntien rahoituskehyksestä niin, että Varsinais-Suomen maakunnan osuus on 457 159 € ja Kymenlaakson osuus on 164 251 €. 

Esitys MYRS

 Rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle KyberVALIOT-hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 164 251 euroa, kuitenkin enintään 70,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------