Hallitus 6 / 2018 04.06.2018
BIOPILOTIT

Hakemusnumero: 305117
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Alkamispäivämäärä 1.8.2018
Päättymispäivämäärä 30.9.2019

Hankkeen sisältö
BioPILOTIT -hankkeen päätavoitteena on kehittää Xamkin BioSammon ja Energiatekniikan (laboratorio ja KymiLabs) valmiuksia pilotointi- ja mittaustoimintaa sekä soveltavaa tutkimusta varten. Hankkeen avulla vahvistetaan biotalouden tutkimusympäristöä: luodaan valmiudet tutkia ja kehittää biomateriaalien tuotantoteknologiaa korkeamman lisäarvojen biotuotteiden tuottamiseksi (sivuvirroista) pilot-mittakaavassa.
 
Yritysten tuottamien sivuvirtojen hyötykäyttö vähentää syntyvän jätteen määrää ja kasvattaa bioraaka-aineiden jalostusastetta. Erityisesti hankkeessa keskitytään hienojakoisiin puumateriaaleihin ja niiden hyödyntämiseksi tarvittaviin prosesseihin. Puupohjaisten sivuvirtojen (sahanpuru, murskattu jätepuu) hyödyntämiseksi tarvitaan erilaisia laitteistoja, mm. pienpuuaineksen esikäsittelylaitteisto, hiiltämiseen sopiva retortti ja jälkikäsittelylaitteisto, esim. hiilen aktivointilaite. Aktivointilaitteisto vaatii mm. hapettoman siilon, höyrynkehittimen ja CO2-syötön ratkaisujen kehittämistä. Hankkeessa tehdään myös puupohjaisten polttoaineiden tutkimuksen toimintaympäristön suunnittelu (nestemäisten biopolttoaineiden testiympäristön ja tutkimusalustan luomiseksi) sekä valitaan bio- ja kiertotalouspolttoainetarpeisiin sopiva testikattila. Yritystarpeista on myös noussut esiin mm. tarve mm. FTIRmonikaasuanalysaattorille biotaloustoiminnan kehittämisessä, ja analysaattorin käyttöönotto mahdollistaa paremmin myös uusiin tutkimushaasteisiin vastaamisen. Hankkeessa Xamkin osaamista lisätään FTIR-analysaattorilla tehtävien pilotointien ja biokaasuntuottajien toiminnan kehittämisen kautta.
 
Kymenlaakson RIS3-strategioista biotalous on yksi kärkialoista, ja BioSampo -yksikkö ja sen kehittäminen Kotkan ja Kouvolan välimaastossa sijaitsevana tukee hyvin koko Kymenlaakson alueen kehittymistä. BioSampo-yksikön tutkimus- ja pilotointiympäristö ei kuitenkaan tällä hetkellä pysty vastaamaan ajankohtaisiin TKI-tarpeisiin, vaan kiertotalouden edistäminen edellyttää toimintaympäristön ja erityisesti sen laitekannan kehittämistä. Hankkeessa suunniteltu pilotointiympäristö vastaa bioraaka-aineiden hyödyntämistarpeeseen ja näin varmistetaan, että BioSammon käyttöä pystytään jatkamaan ja kehittämään biotalouden tutkimusympäristönä. Tavoitteen toteutuessa lisätään paikallista osaamista ja vahvistetaan laajempaa kokonaisuutta Kymenlaakson alueen kestävän kehityksen, kiertotalouden ja elinkeinoelämän kehittämisessä.
 
Hankkeessa luodaan ja arvioidaan suunnitelmat, joilla bio- ja kiertotalouspilotteja voidaan Xamkissa toteuttaa. Suunnitelmissa arvioidaan niin tekniset kuin taloudelliset mahdollisuudet ja uhat, sekä viedään valittujen menetelmien osalta asiaa eteenpäin niin, että pilotteja varten on riittävää tietoa (esim. tekn. piirustukset) toteutukseen liittyviin investointipäätöksiin. BioSampoa toimintaympäristönä ja kehittämiskumppanina tuodaan esiin kansallisissa sekä kansainvälisissä yhteyksissä, etsien samalla parhaita yhteistyötahoja kehittämiseen.
 
Hankkeen tuloksena saadaan suunnitelma nestemäisten biopolttoaineiden testaus- ja tutkimusympäristöksi sekä tekniset suunnitelmat kahdelle eri pilotointikohteelle, joilla voidaan demonstroida biotalouden sovelluksia. Lisäksi hankkeen tuloksena saadaan kasvatettua tietoutta alueen kaasun käytön mahdollisuuksien kehittämisestä. Pitkän aikavälin tuloksena saadaan toimintaympäristö, joka pystyy vastaamaan alueen pk-yritysten ja tutkimuksen kehitystarpeisiin biotalousalalla entistä paremmin.
 
Hankkeen toteutuksessa huomioidaan koko elinkaaren ajan horisontaaliset periaatteet. Kestävä kehitys on merkittävänä tekijänä hankkeen toteutuksessa, erityisesti ekologisuuden ja taloudellisten näkökohtien osalta. Hankkeessa huomioidaan myös sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien mukaisesti, yhtenä esimerkkinä tasapuoliset työtehtävät.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan seutu ja Kouvolan seutu
Kunnat: Kotka, Kouvola ja Hamina

Kustannukset
Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 53 700 €
2 Ostopalvelut 35 000 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 24 000 €
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 500 €
6 Flat rate 12 888 € 
Kustannukset yhteensä 126 088 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 126 088 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 88 261 € (70,00 %) 
2 Kuntien rahoitus 0 
3 Muu julkinen rahoitus 37 827 € (30,00 %) 
4 Yksityinen rahoitus 0
Rahoitus yhteensä 126 088 € (100,00 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke kohdistuu Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärkialalle. BioPILOTIT -hankkeessa edistetään aiemmin toteutetuissa EAKR-hankkeissa esille nousseita tutkimustarpeita. Kouvolan seudun ammattiopistolta Kymenlaakson ammattikorkeakouluun siirtynyttä Bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskus Biosampoa kehitetään oppimisympäristöstä soveltavan tutkimuksen toimintaympäristöksi, mikä parantaa maakunnan valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen.
Hanke täyttää yleiset valintakriteerit, ja se menestyi erityisten valintakriteerien mukaisessa vertailussa. Arviointipisteet 40,5/60

Esitys MYRS

 Rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle BioBILOTIT -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 88 261 euroa, kuitenkin enintään 70,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutosjohtaja Jussi Lehtinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

-------------------------------