Hallitus 4 / 2018 16.04.2018
RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAN VÄLITTÄVÄN TOIMIELIMEN TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2020 ALKAEN

Nykyisellään Etelä-Suomessa EAKR-rahoitusta koordinoi Uudenmaan liitto ja ESR-rahoitusta Hämeen ELY-keskus. Maakunnan liittojen ja ELY-keskusten lakkauttamisen myötä rakennerahastojen välittävän toimielimen vastuut siirretään uusille välittäville toimielimille. Lakiehdotuksessa alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista on esitetty, että maakuntauudistuksen tultua voimaan kaikki maakunnat toimivat välittävinä toimieliminä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmassa. Maakunnan liitot ja ELY-keskukset voivat kuitenkin sopia välittävien toimielimien tehtävien hoitamisesta  maakuntien yhteistoimintana vuoden 2020 alusta lukien. Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt maakuntien liitoilta lopulliset vastaukset rakennerahastotehtävien hoitamisesta 1.1.2020 alkaen 30.4.2018 mennessä.

Kymenlaakson maakuntahallitus käsitteli asiaa marraskuussa 2017. Jatkovalmistelun pohjaksi hyväksyttiin tuolloin periaate, että rakennerahastotehtävät hoidetaan nykyisellä mallilla ohjelmakauden 2014-2020 loppuun asti. Etelä-Suomen maakuntien kesken käydyissä neuvotteluissa on kuitenkin päädytty ratkaisuun, että jokainen maakunta toimii välittävänä viranomaisena vuodesta 2020 lähtien.

Lisätietoja vs. aluekehitysjohtaja Riitta Kallström, gsm 050 368 3936.

Liite

Esityslistan liitteenä ohje TEM/640/09.02.01/2017 Rakennerahastotehtävien, -hankkeiden ja -rahoituksen siirtyminen ELY-keskuksista ja maakuntien liitoista maakuntiin 1.1.2020 alkaen.

Rakennerahastotehtävien hankkeiden ja rahoituksen siirtyminen.pdf   (904kt)
Esitys Hallitus

Kymenlaakson Liitto esittää työ- ja elinkeinoministeriölle, että Kymenlaakso toimii rakennerahastojen välittävänä viranomaisena 1.1.2020 alkaen. Kymenlaakson kaikki käynnissä olevat ohjelmakauden 2014-2020 EAKR (ml. yrityhankkeet) ja ESR hankkeet, käyttämättä olevat myöntämisvaltuudet sekä rahoituksen hallintaan määritellyt EURA2014 -järjestelmän kehyshankkeet siirretään Kymenlaakson maakuntaan.

EAKR:n ja ESR:n teknisen tuen osuudet tulee jakaa välittävän viranomaisen tehtäviä hoitaviin maakuntiin. Kymenlaaksoon perustetaan oma teknisen tuen hanke vuoden 2020 alusta lähtien, jolloin maakunta on sekä tuensaaja, rahoittaja että maksaja.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------------------------

Esitys MYRS

Merkitään tiedoksi.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys MYR

Merkitään tiedoksi.

Päätös MYR

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------------------