Hallitus 4 / 2018 16.04.2018
RAHOITUSHAKEMUS AIKO / REDSTONE DRONE CENTER (HALLITUS 16.4.2018)

Hakemusnumero KL/480/0005080H35
Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut AIKO-rahoitus
Alkamispäivämäärä 1.5.2018 Päättymispäivämäärä 30.4.2019

Hankkeen sisältö
Drone-toimiala kasvaa nopeasti. Toimiala on hajaantunut irrallisiin yksiköihin ympäri Suomen. Kaikilta toimijoilta yliopistoista start-up -yrityksiin puuttuu kunnolliset testifasiliteetit. Tätä taustaa vasten Redstone Drone Center hankkeessa kehitetään Pyhtäälle Redstone Aero lentokentän yhteyteen drone osaamiskeskus, joka pystyy tarjoamaan ja tuottamaan tuotekehitys- ja koelentotoiminnan tarvitsemat fasiliteetit ja palvelut. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi lentokenttäympäristö kiitoteineen, halli- ja tuotekehitystilat sekä sopimukset ilmatilan käytöstä koelentotoiminaan.

Hankkeessa:
- Luodaan Drone keskukselle toimintakonsepti sekä liiketoimintamalli (Business model)
- Otetaan vahvalla vaikuttajaviestinnällä kansallisesti merkittävä rooli drone kehityksessä sekä vahvistetaan seudun asemaa tulevaisuuden liikkumisen ja logistiikan kehityksen kärjessä
- Rakennetaan vahvat verkostot alan toimijoihin seuraavilla sektoreilla: Tutkimus- ja kehitys, Startup ekosysteemit ja viranomaistoimijat
- Laaditaan rahoitus- ja investointisuunnitelma drone centerin tarvittavalle infrastruktuurille
- Toteutetaan workshoppeja ja innovaatioleirejä drone osaamisen kehittämiseksi
- Toteutetaan kansainvälinen benchmark Tanskan Odensen drone klusteriin
- Toteutetaan 1-3 merkittävää pilottia/kokeilua drone/robotiikka/itseohjautuvat ajoneuvot teknologioita hyödyntäen
- Toteutetaan Pyhtään kunnan tuoreen elinkeinostrategian mukainen Startup Kunta tapahtuma

Hankkeen tulokset
- Aikaansaatu verkosto ja liiketoimintasuunnitelma Redstone drone keskukselle
- Aikaansaatu "asema" kansallisena testikeskuksena > ministeriötason status
- Järjestetty 2-3 merkittävää kokeilua
- Järjestetty 2-3 merkittävää tapahtumaa, joka promotoi; Pyhtään "Startup kun" strategiaa ja Seudun uudistumisen tarinaa
- Saatu rahoitus (TEKES tms.) varsinaisen keskuksen (n. 3-5 M€) perustamiseen. Fyysinen tila "hangar" osana lentokenttää

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle, Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotka-Haminan seutu, Pyhtää

Kustannukset Yhteensä €
Palkkakustannukset 11 400 €
Ostopalvelut 135 000 €
Matkakustannukset 0 €
Kone- ja laiteinvestoinnit 0
Rakennukset ja maa-alueet 0
Muut kustannukset 0 €
Flat rate (24%) 2 736 €
Kustannukset yhteensä 149 136 €

Rahoitus Yhteensä (€) Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava AIKO rahoitus 104 395 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 44 741 € (30%)
3 Muu julkinen rahoitus 0 € (0%)
4 Yksityinen rahoitus 0 € (0 %)
Rahoitus yhteensä 149 136 € (100 %)

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus hyväksyy Redstone Drone Center -hankkeen osarahoitettavaksi AIKO-rahoituksella. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 149 136 euroa. Cursor Oy:lle myönnetään valtion talousarvion momentilta 32.50.40 (Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen siirtomääräraha) 70,0 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, enintään 104 395 euroa.

Kustannusarvio 2018-2019 %
Henkilöstökulut 11 400 7,7
Ostopalvelut 135 000 90,5
Välilliset kustannukset (flat rate) 2 736 1,8
Kustannukset yhteensä 149 136 100,0
Tulot 0 0
Nettokustannukset yhteensä 149 136
100,0

Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

Rahoitussuunnitelma 2018-2019 %
AIKO 104 395 70,0
Kuntarahoitus 44 741 30,0
Rahoitus yhteensä 149 136
100,0

Kuluja voidaan hyväksyä ajalle 1.5.2018-30.4.2019.

Viimeinen maksatus on haettava maksuun neljän kuukauden kuluttua hankkeen päättymisestä, siis viimeistään 31.8.2019

Hankkeen yhteyshenkilö on aluekehitysasiantuntija Mia Hämäläinen.

Hankkeessa on noudatettava tämän päätöksen liitteenä olevia Kymenlaakson Liiton rahoitusehtoja.

Maakuntajohtajan kokouksessa muutettu esitys:

Asian käsittely kokouksessa jätetään pöydälle.

Päätös Hallitus

Maakuntahallitus päätti lähettää asian uudelleen valmisteluun mm., miten drone-toimintaa kehitetään kansallisissa verkostoissa, toimintaan liittyvä lainsäädäntövalmistelu ja toiminnan paikkariippuvuus.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kv-asiain päällikkö Toni Vanhala poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

----------------------------