Tarkastuslautakunta 3 / 2018 22.03.2018
OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.  Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Esitys tarkastuslautakunta

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.
Todetaan, että kaikki tämän kokouksen päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa eikä niistä saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta tai valitusta (kuntalaki 136 §).

Päätös tarkastuslautakunta

Esityksen mukaisesti.