Tarkastuslautakunta 3 / 2018 22.03.2018
SIDONNAISUUSREKISTERI JA -ILMOITUKSET (TARLA 22.3.2018)

Tarkastuslautakunta päätti 9.3.2018 § 14 siirtää sidonnaisuusrekisterin ja –ilmoitusten käsittelyn tähän kokoukseen.

Kuntalain 84 §:n mukaan maakuntahallituksen jäsenten, maakuntavaltuuston ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien, maakuntajohtajan sekä maakuntahallituksen esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valitttu. Maakuntavaltuusto on tehnyt toimielinvalinnat 28.8.2017. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi kerran vuodessa (hallintosäännön 52 §). Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuuksista on pidettävä rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Tarkastuslautakunta on rekisterinpitäjä. Luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Valtuuston ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajistolle, maakuntahallituksen jäsenille ja varajäsenille, maakuntajohtajalle ja maakuntahallituksen esittelijän sijaisena toimivalle hallintopäällikölle on toimitettu pyyntö tehdä sähköisesti sidonnaisuusilmoitus.

Liite

Pöytäkirjan liitteenä sidonnaisuusraportti 15.3.2018.

Sidonnaisuusraportti 15_3_2018.pdf   (3Mt)
Esitys tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

- toteaa, että maakuntavaltuuston puheenjohtajisto, tarkastuslautakunnan puheenjohtajisto, maakuntahallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä maakuntahallituksen esittelijä ja sijainen ovat jättäneet sidonnaisuusilmoituksen yhtä maakuntahallituksen jäsentä ja kahta maakuntahallituksen varajäsentä lukuunottamatta

- toteaa, että sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu tietoverkossa kymenlaaksonliitto.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse

- toteaa, että henkilön on saatettava tiedoksi sidonnaisuuksissa tapahtuvat muutokset

- saattaa asian tiedoksi maakuntavaltuustolle
 

Päätös tarkastuslautakunta

Esityksen mukaisesti.