VATE 1.3.2018 01.03.2018
MAAKUNTASTRATEGIAN VALMISTELU, ALUSTAVAT STRATEGISET LINJAUKSET

Maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä 19.2.2018:

Maakuntastragiatyötä on valmisteltu alustavasti Maku-palveluiden STARA-alatyöryhmän strategiatiimissä. Tämä on mahdollistanut mm. maakuntavaltuuston joulukuussa hyväksymän maakuntaohjelman yhteensovittamisen tulevaan maakuntastrategiaan.

Kymenlaakson maakuntahallituksen valmistelutoimielin (MH-VATE) totesi kokouksessaan 18.12.2017, että strategisten linjausten määrittely on ylimmän johdon tehtävä. Strategian valmistelu ja järjestäjä/markkinatyöryhmän työskentely kytketään keskeisten linjausten osalta yhteen.

Nopealla aikataululla valmistellaan uuden maakunnan jatkovalmistelun pohjaksi alustavat strategiset linjaukset. Käytännössä tämä tarkoittaa ainakin vision, mission, arvojen sekä strategisten ylätavoitteiden ja -mittareiden alustavaa määrittämistä. Nämä hyväksytään valmisteluajalle Kymenlaakson VATE:ssa ja poliittisessa ohjausryhmässä.  Näin päästään valmistelemaan alustavaa rakennetta ja organisaatiota, joiden pohjaksi nämä linjaukset tarvitaan.

Varsinainen Kymenlaakson maakunnan strategia laaditaan perusteellisessa prosessissa niin, että se voidaan hyväksyä virallisesti uuden maakunnan maakuntavaltuustossa syksyllä 2019. Nyt työstettävät alustavat linjaukset ovat sitten varsinaisessa prosessissa käytettävissä pohja-aineistona.

Sote-kuntayhtymän strategiatyössä lähestytään samoja linjauksia kuntayhtymän näkökulmasta. Kuntayhtymä tullee muodostamaan pohjan maakunnan Sote-liikelaitokselle, joten siinä prosessissa tulee työstettyä keskeistä osaa koko maakunnan toiminnan näkökulmasta.

Tarvittaessa järjestetään laajemmalla kokoonpanolla teemakohtaisia työpajoja.

Ylimmän viranhaltijajohdon työpajat järjestetään 13. ja 20.2.2018. Fasilitaattorina toimii Deloite.

Esitys:
Merkitään tiedoksi.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------

VATE 1.3.2018:

VATE:n ja poliittisen ohjausryhmän linjausten mukaisesti maakunnan ylin virkamiesjohto valmisteli kahdessa työpajassa yhteisen näkemyksensä tulevan maakunnan alustaviksi strategisiksi linjauksiksi. Työpajoissa työstettiin slogan, missio, visio, arvot ja strategiset painopisteet. Lisäksi käynnistettiin palvelulupauksen sekä strategisten ohjelminen ja hankkeiden valmistelu. Alustavasti pohdittin myös tulevan maakunnan rakenteen suunnittelua ohjaavia periaatteita.

Fasilitaattorina toiminut Deloitte toimittaa työpajojen raporttiluonnoksen muutosjohtajalle kommentoitavaksi keskiviikkona 28.2.2018 ja kirjallisen, VATElle luovutettavan yhteenvedon kokouspäivän aamuna 1.3. Muutosjohtaja esittelee sen VATEn kokouksessa. VATE-käsittelyn jälkeen linjaukset viedään poliittisen ohjausryhmän käsittelyyn.

Lisätietoja muutosjohtaja Jussi Lehtinen, gsm 0400 644 206.

Liite

Esityslistan liitteenä maakuntastreategian esivalmistelun loppuraportti.

Loppuraportti_Kymenlaakson_maakuntastrategia_2018 3 1.pdf   (2Mt)
Esitys, Muutosjohtaja

Kokouksessa esitellään yhteenveto. Hyväksytään alustavat strategiset linjaukset ja esitetään, että poliittinen ohjausryhmä hyväksyy ne osaltaan.

Päätös VATE I

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------

Liite

Esityslistan liitteenä maakuntastrategian esivalmistelun loppuraportti.

Loppuraportti_Kymenlaakson_maakuntastrategia_2018 3 1.pdf   (2Mt)