VATE 1.3.2018 01.03.2018
JÄRJESTÄJÄ / MARKKINAT -TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY

Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen

Maakunta vastaa maakunnan tehtäväalojen erityislainsäädännössä säädettyjen tehtävien järjestämisestä ja tuottamisesta. Lait sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja kasvupalveluiden järjestämisestä edellyttävät tehtäväalueen palveluiden järjestämisen ja tuottamisen erottamista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamista varten maakunnassa tulee olla yksi tai useampia liikelaitoksia, joilla on toimialan asiantuntijoista koostuva johtokunta ja johtaja. Myös lait pelastustoimen ja aluekehitys- ja kasvupalveluiden järjestämisestä tullevat edellyttämään maakunnan tuotannon eriyttämistä liikelaitokseen.

Valinnanvapauslaissa tultanee säätämään asukkaiden oikeudesta valita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun tuottaja ja maakunnan velvollisuudesta järjestää palveluita asiakassetelillä ja henkilökohtaisella budjetilla sekä näiden palvelujen eriyttämisesä maakunnan ja sen liikelaitoksen muusta toiminnasta.

Maakunta voi perustaa yhden tai useamman liikelaitoksen palveluiden tuottamista varten. Liikelaitokset ovat osamaakuntaa, mutta ne laativat maakunnan taloudesta erillisen talousarvion ja tilinpäätöksen.

Maakuntapalvelujen palvelukokonaisuudet muodostavat työryhmät laativat 15.4.2018 mennessä MAKU-projektiryhmälle selvityksen tehtävien erottamisesta järjestäjän ja tuottajan tehtäviin.

SOTE-palvelujen osalta valmistellaan vastaavaa selvitystä. 

Poliittinen ja ammatillinen johtaminen

Hallintosäännössä määritellään poliittisesti valittu toimielin- ja viranhaltijaorganisaatio, joka vastaa maakunnan ammatillisesta johtamisesta, sekä toimivalta ja vastuusuhteet.

Viranhaltijajohto vastaa valmistelu- ja täytäntöönpano-organisaation johtamisesta. Johtamisvastuussa olevien poliittisen ja ammatillisen johdon roolien tulee olla selkeät. Liikelaitoksen johtokunnan jäsenillä tulee olla riittävä talouden ja liiketoiminnan tai laitoksen toimialan johtamisen asiantuntemus, eikä hän saa olla maakunnan muun toimielimen jäsen.

Johtamisen rakenteet ja toimintatavat luovat edellytykset yhdenvertaisille palveluille, hyvälle hallinnolle ja kustannustehokkaalle toiminnalle.

Maakunnan ylimmän johdon muodostavat maakuntavaltuusto, -hallitus ja -johtaja. Maakunnan toimintaa johdetaan maakuntavaltuuston maakuntastrategiassa ilmaisemien linjausten mukaisesti.

Omistaja- ja konserniohjaus

Maakuntahallitus vastaa maakunnan toiminnan omistaja- ja konserniohjauksesta. Maakunta saa 28.2.2019 kunnilta ja kuntayhtymiltä selvityksen siirtyvistä sopimuksista. Sopimusten vasaanotto maakunnalle edellyttää ohjeistuksen ja riskikartoituksen.

Ylimaakunnallinen yhteistoiminta

Maakuntien tehtäväaloja koskevassa lainsäädännössä on useita tehtäviä, joissa maakunnille on säädetty yhteistoimintavelvollisuus. Maakuntalaissa tullaan säätämään yhteistoiminnan muodoista ja yhteistoimintasopimuksen vähimmäissisällöstä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa säädetään yhteistyöalueista ja yhteistyösopimuksen sisällöstä (HYKS Erva). Lisäksi sekä laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä että pelastustoimen järjestämisestä on säännökset kootuista palveluista. Maakuntien tulee yhteistyössä perustaa romaniasiain neuvottelukunta.

Yhteistoimintaan velvoitetaan kala- ja vesitalousasioissa, merenhoidossa, vesienhoidossa ja tulvien ennaltaehkäisyssä. Aluekehitys- ja kasvupalvelulaissa on yhteistoimintavelvoite rakennerahastotoimien valtakunnalliseen ESR-toimintaan liittyvissä tehtävissä sekä työntekijöiden kansainväliseen liikkuvuuden edistämiseen liittyvissä asioissa, työntekijän ja elinkeinonharjoittajan oleskelulupia koskevissa asioissa.

Lisäksi maakuntien tulee sopia enintään yhdeksästä tienpidon yhteistyöalueesta.

Maakunnat voivat sopia myös muusta yhteistyöstä maakuntalain yhteistyösäännösten mukaisesti.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

 Maakuntahallitus huolehtii sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinasta sekä vastaa siitä, että maakunnan sisäiset menettely- ja toimintatavat varmistavat talouden ja toiminnan laillisuuden, tuloksellisuuden ja varojen turvaamisen sekä sen, että johdolla on johtamisen kannalta oikeat ja riittävät tiedot taloudesta ja toiminnasta.

Liite

Muistion liitteenä maakunnan järjestämisen käsikirja, luonnos.

Maakunnan järjestämise käsikirja luonnos.pdf   (1Mt)
Esitys, Muutosjohtaja

VATE toteaa, että

- Järjestäjä-työryhmä kokoontuu maaliskuussa valmistelemaan maakuntahallituksen poliittiselle ohjausryhmälle linjattavaksi konsernirakennetta

- Poliittisen johtamisen rakenteesta valmistellaan kolme vaihtoehtoa maakuntahallituksen poliittisen ohjausryhmän käsiteltäväksi

- Maakuntapalvelujen osalta palvelukokonaisuudet valmistelevat selvitykset järjestämisen ja tuottamisen erottamisesta 15.4.2018 mennessä

- Sote-palvelujen osalta selvitykset saadaan 15.4.2018 mennessä

- Järjestäjä-/markkinat työryhmä ottaa selvitysten pohjalta järjestämisen ja tuottamisen erottamiseen alustavaa kantaa toukokuussa 2018

- Projektipäällikön (järjestäminen) tehtävät linjataan järjestäjä-/markkinat - työryhmässä

Päätös VATE I

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Järjestäjät-/markkinat-työryhmän kokous järjestetään 29.3. klo 12-14 ja VATE:n kokous siirretään alkamaan klo 14.

---------------------------------