Hallitus 3 / 2018 19.03.2018
HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI MAANTIELAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

Maantielakia koskevasta erillisestä hallituksen esitysluonnoksesta pyydettiin lausuntoja kesällä 2017. Jatkovalmistelussa maantielain muutosesitykseen on lisätty erityisesti tienpidon laadunvarmistamiseen sekä valvonnan parantamiseen liittyviä ehdotuksia. Jatkovalmistelussa hallituksen esitykseen on sisällytetty lähes kaikki liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lait, joita on muutettava maakuntauudistuksesta johtuen.

Uusia lausuntoja pyydetään erityisesti tienpidon yleisiä vaatimuksia, palvelutasoa ja kunnossapitoa sekä valvontaa koskevan säätelyn kehittämisestä, liikennetehtävien kokonaisuudesta maakuntauudistuksessa sekä ratalain muutoksista.

Lakiesitys on luettavissa lausuntopalvelu.fi -sivustolla.

Kymenlaakson Liitto on todennut lausunnossaan seuraavaa:

Maantiet (4 §)
Hallituksen esityksessä todetaan, että runkoverkkoon kuuluvat maantiet yhdistävät valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat, ja että ne palvelevat erityisesti pitkämatkaista liikennettä. Kymenlaakson Liitto katsoo, että runkoverkon tulisi kattaa myös satamayhteydet, runsaasti raskasta liikennettä aiheuttavat tuotantolaitokset ja rajanylityspaikat.

Liikennejärjestelmäsuunnittelu (15 §)
Kymenlaakson Liitto pitää hyvänä, että valtakunnallisesta ja maakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta säädetään lailla. Hyvänä pidetään myös kirjausta, että liikennejärjestelmäsuunnitelma on otettava huomioon maakunnan alueella toimivien viranomaisten toiminnassa. Lakiin tulisi lisäksi kirjata maakuntakaavan huomioiminen yhteensovittamisessa, koska maankäyttö- ja rakennuslain muutosehdotuksessa maakuntakaavan sisältövaatimuksiin on kirjattu liikennejärjestelmän toimivuuden huomioiminen.

Ratalain muutokset
Kymenlaakson Liitolla ei ole huomauttamista ratalakiin tehdyistä muutosehdotuksista.

Lisätietoja: vs. aluekehitysjohtaja Riitta Kallström, gsm. 050 368 3936.

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Merkittiin tiedoksi.

------------------------