Tarkastuslautakunta 1 / 2018 18.01.2018
MUUT ASIAT

Hallintosäännön 111 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.

Esitys tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös tarkastuslautakunta

Merkittiin tiedoksi tilintarkastussopimus. Päätettiin kokoontua seuraavan kerran perjantaina 9.3.2018 klo 10.