Hallitus 3 / 2017 20.11.2017
KYMENLAAKSON MAAKUNTAOHJELMAN 2018-2021 YMPÄRISTÖSELOSTUS JA SOVA PROSESSI (MKH 20.11.2017)

Maakuntaohjelmien ympäristövaikutusten arviointityötä ohjaa laki suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (SOVA- laki). Tämä SOVA -laki mahdollistaa ympäristönäkökohtien ottamisen huomioon aiempaa paremmin jo suunnitelmien ja ohjelmien valmistelun eri vaiheissa. Se lisää myös tiedonsaantia ja läpinäkyvyyttä viranomaisten suunnitelmista ja luo entistä paremmin mahdollisuuksia osallistua niiden valmisteluun.

Kymenlaakson maakuntaohjelma ja sen ympäristöselostus oli nähtävillä 24.8.-29.9.2017 välisen ajan Kymenlaakson Liiton virastolla sekä liiton internet-sivuilla. Yleisölle on järjestetty mahdollisuus tutustua em. asiakirjoihin sekä esittää niistä mielipiteensä. Samanaikaisesti on järjestetty seutukunnittain avoimet tiedotustilaisuudet.
Maakuntaohjelman luonnoksesta ja sen ympäristöselostuksesta on pyydetty lausuntoja alueelliselta ELY-keskukselta sekä maakuntaohjelman laadinnan kannalta keskeisiltä viranomaistahoilta, -sidosryhmiltä ja yhteistyökumppanilta. Lisäksi on tiedotettu sosiaalisessa mediassa ja on toteutettu internetpohjainen kysely. Maakuntaohjelman laadintatyö on käsitelty myös Kymenlaakson ympäristöpoliittisessa neuvottelukunnassa.

Maakuntaohjelman laatimisprosessin aikana Kymenlaakson Liittoon saapuneet ja SOVA –lain 8 ja 9§:ssä tarkoitetut mielipiteet ja lausunnot on käsitelty maakuntaohjelman valmistelijoiden toimesta ja ne on koottu palautedokumenttiin. Palautedokumentista liitteenä käyvät ilmi lausuntojen pääkohdat ja keskeiset mielipiteet sekä se, miten ne ovat vaikuttaneet maakuntaohjelman sisältöön.

Ympäristöselostus on toiminut maakuntaohjelman laatimisprosessin työkaluna, sillä ohjelmaa ja ympäristöselostusta on valmisteltu samanaikaisesti. Liiton ympäristösuunnittelija on osallistunut molempien asiakirjojen laadintaan. Ympäristönäkökohtia on huomioitu koko ohjelmassa läpäisyperiaatteella sekä yksityiskohtaisesti. Selostus on kannustanut palautteenantajia kiinnittämään enemmän huomiota ympäristönäkökohtiin, joita on näin voitu paremmin huomioida maakuntaohjelmassa. Ympäristöselostus on tarkistettu nähtävillä olon ajan jälkeen.

Maakuntaohjelman arvioinnissa on tutkittu kaksi SOVA –lain mukaista vaihtoehtoa (VE0: Maakuntaohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä ei toteuteta VE1 : Maakuntaohjelma toteutetaan kaikilta osin). Vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita ja niiden vaikutuksia on käsitelty laajasti maakuntaohjelman suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena oli huomioida mahdollisimman kattavasti eri kehityskulkujen mahdollisuudet ja välttää kehittämistyössä niihin liittyvät kielteiset vaikutukset.

Maakuntaohjelman seuranta tapahtuu kuten maakuntaohjelmassa on esitetty. Toimenpiteiden seuranta kuvataan myös ympäristöselostuksessa (ehdotus seurantaohjelmaksi).

Lisätietoja ympäristösuunnittelija Matti Konttinen gsm 044 747 8514.

Liite

Pöytäkirjan liitteenä maakuntaohjelman 13.11.2017 päivitetty ympäristöselostus.

Ymparistoselostus_2018_2021_tarkistettu_versio.pdf   (1Mt)
Liite

Pöytäkirjan liitteenä maakuntaohjelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet.

Palautedokumentti.pdf   (249kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------