VATE 18.10.2017 18.10.2017
YHTEISTOIMINTA HENKILÖSTÖJÄRJESTÖJEN KANSSA PIDENTYNEEN ESIVALMISTELUVAIHEEN AIKANA (VATE 18.10.2017)

KT on 13.10.2017 lähettänyt tiedotteen koskien työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa maakuntien väliaikaishallinnossa – elimen perustaminen ja edustajien nimeäminen. 

Maakunnan väliaikaiseen yhteistoimintaelimeen valitaan työnantajan ja henkilöstön edustajat samoja periaatteita noudattaen kuin kunnan yhteistoimintaelimeen. Väliaikaishallinnon yhteistoimintaelimessä henkilöstöä edustavat siis kunta-alan pääsopijajärjestöjen (KoHo, JUKO, Kunta-alan Unioni) maakunnalliset edustajat. Kustakin pääsopijajärjestöstä valitaan yhteistoimintaelimeen 2 edustajaa (2+2+2).

Pääsopijajärjestöt päättävät ja ohjeistavat kukin omalta osaltaan sen, miten edustajat valitaan. KT:n edellisen tiedottee pohjalta pääsopijajärjestöt ilmoittivat edustajansa jokaisen maakunnan väliaikaishallinnolle ja/tai ao. maakunnan muutosjohtajille 1.7.2017 mennessä.

Henkilöstön edustajille annetaan vapautus työstä (KVTES 7 luku 8 § 6 mom. (tilapäinen vapautus)), jotta hän voi osallistua yhteistoimintaelimen kokoukseen (yt-lain 20 §). Kokouksiin osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa lähtökohtaisesti kunkin henkilöstön edustajan työnantaja.  Kustannusten korvaamisesta tulisi sopia maakunnittain niin, että maakunta korvaa lähettäville työnantajille yhteistoimintaelimessä osallistumisesta aiheutuvat kustannukset.

Maakuntahallitus on 21.8.2017 asettaessaan epävirallisen väliaikaisen valmistelutoimielimen päättänyt muun muassa, että yhtenä alaryhmänä nimetään yhteistoimintaelin, johon VATE nimeää työnantajan edustajat ja johon henkilöstöjärjestöjä pyydetään nimeämään edustus KT:n ohjeistuksen pohjalta. Kyseessä on siten työnantajien ja henkilöstöjärjestöjen yhteisen työryhmän nimeämisestä, joka ei millään tavalla korvaa tai poista yhteistoimintalaissa tarkoitettuja oikeushenkilöiden velvoitteita ja oikeuksia.

 

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on poikkeuksellisen laaja kokonaisuus, jossa avoin vuorovaikutus henkilöstöjärjestöjen kanssa toimii luottamuksen perustana.

Henkilöstöjärjestöt ovat kesällä 2017 ilmoittaneet suunniteltuun väliaikaishallinnon yhteistoimintaelimeen seuraavat:

Järjestö                         varsinainen                                       vara

Juko                              Johanna Salmio                                Pasi Pöllänen

Juko                              Anu Vanhala-Taimisto                       Satu Liiri

Tehy/KoHo                    Eija Lantta                                         Astrid Kovaljeff

SuPer                           Hannele Nupponen                           Seija Piipponen-Pekkola

Jyty                              Gina Terho                                         Hanna Fofonoff

Kunta-alan unioni

JHL                              Heli Hamari                                       Pirjo Mussalo

Kunta-alan unioni

Palkansaajajärjestö Pardia ry in nimennyt ELY-keskuksen edustajaksi Johanna Kauppisen ja TE-toimiston edustajaksi Marjut Marttilan. Maakuntauudistuksessa siirtyy henkilöstöä valtion palveluksesta pääosin TE-toimistoista ja ELY-keskuksista. Pardian näkemyksen mukaan kunnista ja kuntayhtymistä siirtyvän henkilöstön lisäksi myös valtiolta siirtyvä henkilöstö tulee ottaa valmisteluun mukaan.

Liite

Esityslistan liitteenä: KT:n ja pääsopijajärjestöjen tiedote 13.10.2017

KT ja pääsopijajärjestöt 13.10.2017.pdf   (152kt)
Esitys, Muutosjohtaja

Valmistelutoimielin nimeää pidentyneen esivalmisteluvaiheen ajaksi epävirallisen maakuntauudistuksen yhteistoimintaryhmän ja päättää, että

- kokoonpano hyväksytään kunta-alan henkilöstöjärjestöjen esitysten mukaisena

- valtion henkilöstöjärjestö Pardian esitystä ei hyväksytä, koska se on KT:n ja pääsopijärjestöjen ohjeen vastainen

- valmistelutoimielimen edustajina toimivat puheenjohtajana maakuntajohtaja ja jäseninä muutosjohtaja, sote-projektijohtaja ja henkilöstöpäällikkö Maija Kaltakari henkilöstöryhmän puheenjohtajana

- sihteerinä toimii projektipäällikkö (HR)

Päätös VATE I

Hyväksyttiin siten, että

- Sote-projektijohtajan asemesta työryhmän kokouksiin osallistuu erikseen nimettävä SOTE-ammattilainen

- selvitetään erikseen Pardian osallistuminen työskentelyyn

- selkiinnytetään työryhmän fokus ja viesti

-------------------------------