21.8.2017 maakuntauudistuksen johtoryhmä 21.08.2017
PIDENTYNEEN ESIVALMISTELUVAIHEEN JATKAMINEN / EPÄVIRALLINEN VÄLIAIKAINEN VALMISTELUTOIMIELIN

Sipilän hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018. Väliaikaishallinto käynnistyy 06/2018, kun eduskunta on vahvistanut lakipaketin.

Eduskunnan käsittelyssä oleviin lakiesityksiin tehdään perustuslakivaliokunnan 29.6.2017 lausunnon edellyttämät muutokset. Valinnanvapauslain osalta hallitus antaa uuden hallituksen esityksen alkuvuodesta 2018. Eduskunnan jo käsittelyssä oleviin sote-järjestämis- ja maakuntalakeihin tehdään PeV:n edellyttämät muutokset eduskunnan valiokunnissa ministeriöiden vastinemenettelyllä. Muilta osin sote- ja maakuntauudistuksen lakiesitykset eivät ole auki. Perustusvaliokunnan toiveen mukaisesti maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait käsitellään eduskunnassa yhtäaikaisesti.

Valmistelu- ja toteutusaikataulu on esityslistan liitteenä.

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvän väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeämistä koskeva neuvottelukokous järjestettiin maakuntaliiton toimesta keskiviikkona 21.6. maakuntatalolla. Kymenlaakson kuntien, Carean, Kympen, ELY-keskuksen, TE-toimiston ja Kymenlaakson Liiton edustajat sopivat valmistelutoimielimen kokoonpanosta seuraavasti:

Kokouksessa todettiin, että Carea täydentää kokoonpanon edustajillaan ennen 7.8. pidettävää maakuntahallituksen kokousta, joka virallisesti asettaa toimielimen. Carean hallitus kuitenkin kokoontuu vasta 18.8., joten 21.6. neuvottelukokouksessa toivottua muutosta jäseniin ei ole tehty. Kesäkuussa Carean hallitus nimesi jäseniksi Annikki Niirasen, Pia Rantamäen ja Anu Salosen. Neuvottelukokouksen näkemyksen mukaan edustusta tulisi monipuolistaa henkilöstö- ja talousosaajilla. Muutosjohtaja esittelee kokouksessa alustavasti valmistelemansa luonnoksen VATE:n organisaatiosta.

Organisaatio Jäsen Varajäsen
 Haminan kaupunki Päivi Mattila Marjo Seuri (Miehikälän ja Virolahden kunta)
 Kotkan kaupunki Jorma Haapanen      Matti Rupponen (Pyhtään kunta)
  Raino Hassinen Minna Uusitalo
Kouvolan kaupunki Arja Kumpu Päivi Karhu
  Kari Kristeri Minna Anttila
  Katja Tommiska Sirpa Mäntynen
Kaakkois-Suomen ELY-keskus          Leena Gunnar Satu Mäkela
  Jyrki Karhula Jyrki Pitkänen
Kaakkois-Suomen TE-toimisto Juha Kouvo Jari Saarinen
Kymenlaakson Pelastuslaitos Vesa Parkko Veli-Matti Heininen
Carea I jäsen I varajäsen
  II jäsen II varajäsen
  III jäsen III varajäsen
Kymenlaakson Liitto Jaakko Mikkola Ulla Silmäri
  Jussi Lehtinen Riitta Kallstöm

Neljä maakuntaa Kymenlaakso mukaanlukien ei toistaiseksi ole nimennyt väliaikaista valmistelutoimielintä. Valmistelutilanne ilmenee esityslistan liitteenä olevalta kartalta.

 Maakuntahallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 21.8. klo 10.

Maakuntahallitus 21.8.2017

Lomien jälkeen käydyissä epävirallisissa keskusteluissa on ilmennyt, että Kymenlaakson sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua jatketaan sovitun aikataulun mukaisesti.

Väliaikainen valmistelutoimielin (ns. VATE) voi aloittaa muiden maakuntien tapaan epävirallisena siten, että tarvittavat päätökset tehdään liiton hallintosäännön mukaisesti maakuntahallituksessa ja viranhaltijapäätökset tekee maakuntajohtaja kuten tähänkin saakka.

Voimaanpanolain mukainen päätösvaltaa omaava väliaikainen valmistelutoimielin voi aloittaa maakuntalainsäädännön tultua hyväksytyksi eduskunnassa ja arvioitu aloitusajankohta on 06/2018.

Pidentynyt esivalmisteluvaihe merkitsee myös esivalmisteluvaiheen kulujen kasvua. Esivalmisteluvaiheen kuluihin on liitolle myönnetty rahoitusta toimintaan 261 842  € ja ICT-kuluihin  130 921 €. Rahoitus ei ole riittävä kattamaan 05/2018 saakka kestävää esivalmisteluvaihetta.

Maakuntahallituksen 15.8.2016 tekemän esityksen pohjala ohjausryhmä nimesi maakuntauudistuksen esivalmistelua varten määräaikaiseksi muutosjohtajaksi aluekehitysjohtaja Jussi Lehtisen, jonka tehtävä päättyy 30.6.2017. Kymenlaakson Liitto vastaa esivalmistelun aiheuttamista kustannuksista yhdessä valtion kanssa. Muutosjohtajan esimies on maakuntajohtaja. Esivalmisteluaika pitenee näillä näkymin 31.5.2018 saakka, joten muutosjohtajan määräaikaista tehtävää on syytä jatkaa.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, gsm 040 548 0311, ja muutosjohtaja Jussi Lehtinen, gsm  400 644 206.

Maakuntajohtajan esitys maakuntahallitukselle on seuraava:

 • nimeää Kymenlaakson Liiton edustajat väliaikaiseen valmistelutoimielimeen (VATE) esityslistalla esitetyn mukaisesti  
 • asettaa VATE:n neuvottelukokouksessa 21.6. sovitun mukaisesti ja Carean edustajilla täydennettynä sekä toteaa, että valmistelutoimielin korvaa nykyisen Sote- ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän
 • toteaa, että maakuntahallituksen puheenjohtajalla on VATE:n kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus 
 • pyytää henkilöstöjärjestöjä nimeämään VATE:een yhden edustajan ja varaedustajan, jolla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus 
 • päättää, että VATE toimii pidentyneen esivalmisteluvaiheen aikana maakuntahallituksen asettamana työryhmänä, joka voi asettaa erilaisia alaryhmiä. Viralliset päätökset tekee maakuntahallitus. t
 • toteaa, että lakipaketin tultua eduskunnassa hyväksytyksi ja astuttua voimaan, VATE jatkaa voimaanpanolain mukaisena toimielimenä 
 • nimeää VATE:n puheenjohtajaksi maakuntajohtajan 
 • nimeää VATE:n esittelijäksi muutosjohtajan ja Sote-asioiden osalta Sote-projektijohtajan 
 • edellyttää, että VATE valmistelee itselleen Kuntaliiton luonnoksen pohjalta työjärjestyksen, jonka maakuntahallitus hyväksyy esivalmisteluvaiheen ajaksi 
 • toteaa, että muutosjohtaja valmistelee tarkennukset pidentyneen esivalmisteluvaiheen organisointiin, esivalmistelusuunnitelmaan ja tehtäviin 
 • toteaa, että maakuntauudistuksen käyttösuunnitelma Kymenlaakson Liiton budjetissa käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Liite

Esityslistan liitteenä Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu- ja toteustusaikataulu.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu ja toteutus.pdf   (245kt)
KARTTA Vaten asettaminen 07 2017.pdf   (200kt)
Esitys Jory MAKU

Kokouksessa kuullaan maakuntahallituksen päätökset ja käydään keskustelu asiasta.

Päätös Jory MAKU

Merkittiin tiedoksi maakuntahallituksen 21.8. asiassa tekemät päätökset.

Merkittiin tiedoksi, että Carean hallitus on nimennyt jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

Jäsen                                      Varajäsen
Annikki Niiranen                      Ari Ronkainen
Anu Salonen                           Teija Vanhala
Pia Rantamäki                        Marja-Liisa Mäntymaa

---------------------------